สำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพยช. มีความประสงค์ขอรับทราบข้อมูลในเรื่อง การดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม  จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบติดตามการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม โดยสามารถดาวน์โหลดแบบติดตามการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง