ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานกิจการยุติธรรม

886 Views

การบริการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ ตรวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งในการดำเนินงานของสำนักงานกิจการยุติธรรมให้สอดคล้องตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ และสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ตรวจสอบกระบวนการทำงานของหน่วยงานของรัฐ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐบาลมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ที่ได้จัดเตรียมไว้

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม

1. รองผู้อํานวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมายประธานกรรมการ
2. ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรมกรรมการ
3. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมกรรมการ
4. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมกรรมการ
5. ผู้อํานวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสารกระบวนการยุติธรรมกรรมการ
6. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนกรรมการ
7. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรมกรรมการ
8. ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติกรรมการ
9. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมกรรมการ
10. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรรมการ
11. ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กรกรรมการ
12. เลขานุการกรมกรรมการและเลขานุการ
13. นายยศพล ลัภกิตโร (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวสุภาณี ใหญ่เยี่ยม (นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม

1. นางศิวากร คูรัตนเวชรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย
2. นายสายชล ยังรอดผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. นางสาวอรวรรณ ปานคงเลขานุการกรมหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
4. นายยศพล ลัภกิตโรนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5. นายอติศักดิ์ จันทวิรัชนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
6. นางสาวสุภาณี ใหญ่เยี่ยมนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
7. นางกมลรัตน์ กลิ่นคล้ายเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
8. นายณัฐวุฒิ อินทร์เนตรนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
9. นางสาวชวัญฤดี ศรีสุวรรณนักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
10. นายคทาวุธ อินทรทัตนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
11. นางสาววราลักษณ์ ทองภูนักวิชาการยุติธรรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
12. นางสาวชลธิดา นันทนเสรีวัฒน์นักวิชาการยุติธรรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
13. นายสุรจักษ์ งามสมนักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
14. นางสาวระพีพร แก้วกำเนิดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
15. นางสาวมินท์ธิตา แดงสุริศรีโสภาศเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1. โครงสร้างองค์กร

2. อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(2) ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
(3) สนับสนุนและดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
(4) ประสานและดําเนินการวิจัยด้านกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม และทางด้านอาชญาวิทยา รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
(6) ดําเนินการและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(7) บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02 141 3666
โทรสาร : 02 143 8933

1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน2. นโยบายหรือการตีความ

  • การขับเคลื่อนงานสำคัญของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • งานที่ได้รับมอบหมายและต้องรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี

3. แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน

7. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามกำหนด

รายชื่อผู้ฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลากรสกธ.เป็นผู้จัด

การฝึกอบรมที่ใช้งบประมาณสกธ.

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02 141 3666 โทรสาร 02 143 8933

+ เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การบริการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ ตรวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งในการดำเนินงานของสำนักงานกิจการยุติธรรมให้สอดคล้องตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ และสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ตรวจสอบกระบวนการทำงานของหน่วยงานของรัฐ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐบาลมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ที่ได้จัดเตรียมไว้

+ คณะกรรมการ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม

1. รองผู้อํานวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมายประธานกรรมการ
2. ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรมกรรมการ
3. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมกรรมการ
4. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมกรรมการ
5. ผู้อํานวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสารกระบวนการยุติธรรมกรรมการ
6. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนกรรมการ
7. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรมกรรมการ
8. ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติกรรมการ
9. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรมกรรมการ
10. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรรมการ
11. ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กรกรรมการ
12. เลขานุการกรมกรรมการและเลขานุการ
13. นายยศพล ลัภกิตโร (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวสุภาณี ใหญ่เยี่ยม (นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
+ เจ้าหน้าที่ศูนย์

รายชื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม

1. นางศิวากร คูรัตนเวชรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย
2. นายสายชล ยังรอดผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. นางสาวอรวรรณ ปานคงเลขานุการกรมหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
4. นายยศพล ลัภกิตโรนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5. นายอติศักดิ์ จันทวิรัชนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
6. นางสาวสุภาณี ใหญ่เยี่ยมนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
7. นางกมลรัตน์ กลิ่นคล้ายเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
8. นายณัฐวุฒิ อินทร์เนตรนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
9. นางสาวชวัญฤดี ศรีสุวรรณนักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
10. นายคทาวุธ อินทรทัตนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
11. นางสาววราลักษณ์ ทองภูนักวิชาการยุติธรรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
12. นางสาวชลธิดา นันทนเสรีวัฒน์นักวิชาการยุติธรรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
13. นายสุรจักษ์ งามสมนักจัดการงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
14. นางสาวระพีพร แก้วกำเนิดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
15. นางสาวมินท์ธิตา แดงสุริศรีโสภาศเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

1. โครงสร้างองค์กร

2. อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(2) ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารงานกระบวนการยุติธรรม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
(3) สนับสนุนและดําเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
(4) ประสานและดําเนินการวิจัยด้านกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม และทางด้านอาชญาวิทยา รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
(6) ดําเนินการและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(7) บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02 141 3666
โทรสาร : 02 143 8933

+ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน2. นโยบายหรือการตีความ

  • การขับเคลื่อนงานสำคัญของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • งานที่ได้รับมอบหมายและต้องรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี

3. แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน

7. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามกำหนด

รายชื่อผู้ฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลากรสกธ.เป็นผู้จัด

การฝึกอบรมที่ใช้งบประมาณสกธ.

+ ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02 141 3666 โทรสาร 02 143 8933