ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานกิจการยุติธรรม

การบริการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ ตรวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งในการดำเนินงานของสำนักงานกิจการยุติธรรมให้สอดคล้องตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ และสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ตรวจสอบกระบวนการทำงานของหน่วยงานของรัฐ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐบาลมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ที่ได้จัดเตรียมไว้

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม

1. รองผู้อํานวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ
2. ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม กรรมการ
3. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม กรรมการ
4. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม กรรมการ
5. ผู้อํานวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสารกระบวนการยุติธรรม กรรมการ
6. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน กรรมการ
7. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรม กรรมการ
8. ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กรรมการ
9. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม กรรมการ
10. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ
11. ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กร กรรมการ
12. เลขานุการกรม กรรมการและเลขานุการ
13. นายยศพล ลัภกิตโร (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวสุภาณี ใหญ่เยี่ยม (นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม

1. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย
2. นายสายชล ยังรอด ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. นางสาวอรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
4. นายยศพล ลัภกิตโร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5. นายอติศักดิ์ จันทวิรัช นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
6. นางสาวสุภาณี ใหญ่เยี่ยม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
7. นางกมลรัตน์ กลิ่นคล้าย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
8. นายณัฐวุฒิ อินทร์เนตร นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
9. นางสาวชวัญฤดี ศรีสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
10. นายคทาวุธ อินทรทัต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
11. นางสาววราลักษณ์ ทองภู นักวิชาการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
12. นางสาวชลธิดา นันทนเสรีวัฒน์ นักวิชาการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
13. นายสุรจักษ์ งามสม นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
14. นางสาวระพีพร แก้วกำเนิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
15. นางสาวมินท์ธิตา แดงสุริศรีโสภาศ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไป ต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

2. นโยบายหรือการตีความ

3. แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน

7. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามกำหนด

+ เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การบริการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรับรู้ ตรวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งในการดำเนินงานของสำนักงานกิจการยุติธรรมให้สอดคล้องตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ และสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ตรวจสอบกระบวนการทำงานของหน่วยงานของรัฐ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐบาลมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม ที่ได้จัดเตรียมไว้

+ คณะกรรมการ

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม

1. รองผู้อํานวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ
2. ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม กรรมการ
3. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม กรรมการ
4. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม กรรมการ
5. ผู้อํานวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสารกระบวนการยุติธรรม กรรมการ
6. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน กรรมการ
7. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรม กรรมการ
8. ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กรรมการ
9. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม กรรมการ
10. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ
11. ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กร กรรมการ
12. เลขานุการกรม กรรมการและเลขานุการ
13. นายยศพล ลัภกิตโร (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวสุภาณี ใหญ่เยี่ยม (นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
+ เจ้าหน้าที่ศูนย์

รายชื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม

1. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย
2. นายสายชล ยังรอด ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3. นางสาวอรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
4. นายยศพล ลัภกิตโร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5. นายอติศักดิ์ จันทวิรัช นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
6. นางสาวสุภาณี ใหญ่เยี่ยม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
7. นางกมลรัตน์ กลิ่นคล้าย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
8. นายณัฐวุฒิ อินทร์เนตร นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
9. นางสาวชวัญฤดี ศรีสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
10. นายคทาวุธ อินทรทัต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
11. นางสาววราลักษณ์ ทองภู นักวิชาการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
12. นางสาวชลธิดา นันทนเสรีวัฒน์ นักวิชาการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
13. นายสุรจักษ์ งามสม นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
14. นางสาวระพีพร แก้วกำเนิด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
15. นางสาวมินท์ธิตา แดงสุริศรีโสภาศ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไป ต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

+ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

2. นโยบายหรือการตีความ

3. แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5. สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน

7. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามกำหนด

+ ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

477total visits.