ความเป็นมา

วารสารกระบวนการยุติธรรม (Journal of Thai Justice System) เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 ซึ่งมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม ดังนั้น สำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำวารสารกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือนขึ้น โดยเริ่มดำเนินการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2551 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และส่งเสริมให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ในด้านการบริหารงานยุติธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการองค์กรในกระบวนการยุติธรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้สนใจหรือสาธารณชนได้รับรู้อีกด้วย

ที่ผ่านมา วารสารกระบวนการยุติธรรมได้จัดพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีกองบรรณาธิการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิชาการในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องพิจารณากลั่นกรองบทความจำนวนทั้งสิ้น 291 เรื่อง (ฉบับปีที่ 1 เล่มที่ 1 – ปีที่ 11 เล่มที่ 3) และได้ดำเนินการเผยแพร่สู่สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ตลอดจนสาธารณชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

วารสารกระบวนการยุติธรรม ได้รับการประเมินคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 แจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ โดยวารสารกระบวนการยุติธรรมถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ TCI กำหนด และได้ประกาศค่า Thai Journal Impact Factors สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยวารสารกระบวนการยุติธรรมมีค่า Impact Factors 0.054

กองบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายที่จะดำเนินการพัฒนาวารสารกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้มีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะการก้าวเข้าสู่วารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI ต่อไป เพื่อให้เกิดคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านสูงสุด

Print ISSN: 1906-3253

Online ISSN: 2697-4037

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไปสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2. เพื่อเป็นเวทีหรือเป็นสื่อกลางสำหรับการแนะนำและนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการ องค์ความรู้ใหม่ด้านกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่จะสามารถนำไปอ้างอิง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

กำหนดตีพิมพ์

ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารกระบวนการยุติธรรม

บรรณาธิการที่ปรึกษา

 • นายวัลลภ นาคบัว                     ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

บรรณาธิการอำนวยการ

 • นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย     รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

บรรณาธิการบริหาร

 1. ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 2. นางสาวปริยานุช สันติวงษ์         กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 1. นางสาวกุลฉัตร พราหมณโชติ    กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 2. นางสาวอุมาพร ฉิมจิ๋ว               กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

กองบรรณาธิการภายในสำนักงานกิจการยุติธรรม

 1. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม       ผู้อำนวยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม
 2. นายสายชล ยังรอด                   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
 3. นางสาวปริยานุช จริงจิตร          สำนักงานเลขานุการกรม
 4. นางสาวจิติยา พฤกษาเมธานันท์ กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม
 5. นางสาวสุวดี ไหลพึ่งทอง           สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
 6. นางสาวเปรมมิศา หนูเรืองงาม   กองกฎหมาย

กองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายนอก

 1. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง พัชรา สินลอยมา
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 2. รองศาสตราจารย์ประธาน วัฒนวาณิชย์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. รองศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. รองศาสตราจารย์เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. รองศาสตราจารย์ปิยะนุช เงินคล้าย
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 6. รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกกิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 7. รองศาสตราจารย์อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์
  หมู่ 6 บ้านโป่ง ตำบลป่าไฝ่ อำเภอสันทราย เชียงใหม่
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี วรภัทร์
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุนิษา เลิศโตมรสกุล
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์จิรา เชิดชู
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัช บวรสมพงษ์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 12. พันตำรวจตรีชวนัสถ์ เจนการ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 13. นางน้ำผึ้ง ปูรณะสุคนธ
  รามคำแหง 11 เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Review)

 1. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
 2. นายธวัชชัย ไทยเขียว
 3. พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ
 4. นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
 5. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
 6. นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์
 7. พันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์
 8. นางศิริประกาย วรปรีชา
 9. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่
 10. นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
 11. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
 12. นายมณฑล แก้วเก่า
 13. นายพยนต์ สินธุนาวา
 14. นายวิชัยไชยมงคล
 15. พันตำรวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล
 16. พันตำรวจโทกรวัชร์ ปานประภากร
 17. พันตำรวจโทประวุธ วงศ์สีนิล
 18. พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล
 19. พันตำรวจเอกอัครพล บุณโยปัษฎัมภ์
 20. นายอัสนีย์ สังขเนตร
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีร์ ไวยวุฒิ
 22. นางขัตติยา รัตนดิลก
 23. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิงพัชรา สินลอยมา
 24. ศาสตราจารย์สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
 25. รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกกิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
 26. รองศาสตราจารย์เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
 27. รองศาสตราจารย์ประธาน วัฒนวาณิชย์
 28. รองศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
 29. รองศาสตราจารย์จตุพร บานชื่น
 30. รองศาสตราจารย์อนันต์ จันทรโอภากร
 31. รองศาสตราจารย์ปิยะนุช เงินคล้าย
 32. รองศาสตราจารย์สุณีย์ กัลยะจิตร
 33. รองศาสตราจารย์อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์
 34. รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโทเกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
 35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา สำเร็จผล
 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกพงษ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์
 37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี วรภัทร์
 38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุนิษา เลิศโตมรสกุล
 39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ เอมศิรานันท์
 40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์จิรา เชิดชู
 41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลญา โรจน์ทังคำ
 42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัช บวรสมพงษ์
 43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
 44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกร กังพิศดาร
 45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ สุธีวรางกูร
 46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิ มูลศิลป์
 47. พันตำรวจโทธิติ มหาเจริญ
 48. พันตำรวจตรีชวนัสถ์ เจนการ
 49. นายโสพล จริงจิตร
 50. นายประวิทย์ ร้อยแก้ว
 51. นายดนุพล ชื่นอารมณ์
 52. นางศิวากร คูรัตนเวช
 53. นางสาวเสาวธาร โพธิ์กลัด
 54. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม
 55. นายสายชล ยังรอด

จริยธรรมในการตีพิมพ์ (Publication Ethics)

บทบาทและหน้าที่ของกองบรรณาธิการวารสาร

 1. กองบรรณาธิการมีหน้าที่ในการพัฒนาการบริหารจัดการ และยกระดับวารสารกระบวนการยุติธรรมให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
 2. บรรณาธิการมีหน้าที่ในการพิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารกระบวนการยุติธรรม และต้องคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์หลังจากผ่านการประเมินบทความของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความแล้ว โดยพิจารณาจากเนื้อหาบทความวารสารกระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญ
 3. บรรณาธิการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้พิจารณาบทความแก่บุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
 4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ และผู้พิจารณาบทความ
 5. หากบรรณาธิการพบว่า บทความมีการลอกเลียน หรือมีการปลอมแปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอนบทความ บรรณาธิการสามารถดำเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียนบทความ

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

 1. ผู้พิจารณาบทความจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้พิจารณาบทความ ต้องมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ โดยพิจารณาเนื้อหาบทความในสาขาวิชานั้นๆ ในเชิงวิชาการอย่างเข้มข้น อีกทั้งไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ
 3. เมื่อผู้พิจารณาบทความพบว่า มีส่วนใดของบทความมีความซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นๆ ผู้พิจารณาบทความต้องแจ้งให้กองบรรณาธิการทราบด้วย

บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ

 1. ผู้เขียนบทความจะต้องรับรองว่าบทความที่ส่งมายังวารสารกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่บทความแปล หรือบทความซ้ำ ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน หากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนบทความจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 2. ผู้เขียนบทความได้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
 3. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับแก้ไขส่งบทความตามรูปแบบที่วารสารกระบวนการยุติธรรมกำหนดให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสารกระบวนการยุติธรรม
 4. ผู้เขียนบทความจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง ทั้งรูปแบบและเนื้อหา และไม่ควรนำเอกสารวิชาการที่ไม่ได้อ่านมาอ้างอิง หรือใส่ไว้ในบรรณานุกรม
 5. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้พิจารณาบทความและกองบรรณาธิการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

รวมวารสาร

ปีที่ 12 เล่มที่ 2

ปีที่ 12 เล่มที่ 1

ปีที่ 11 เล่มที่ 3

ปีที่ 11 เล่มที่ 2

ปีที่ 11 เล่มที่ 1

ปีที่ 10 เล่มที่ 3

ปีที่ 10 เล่มที่ 2

ปีที่ 10 เล่มที่ 1

ปีที่ 9 เล่มที่ 3

ปีที่ 9 เล่มที่ 2

ปีที่ 9 เล่มที่ 1

ปีที่ 8 เล่มที่ 3

ปีที่ 8 เล่มที่ 2

ปีที่ 8 เล่มที่ 1

ปีที่ 7 เล่มที่ 2

ปีที่ 7 เล่มที่ 1

ปีที่ 6 เล่มที่ 3

ปีที่ 6 เล่มที่ 2

ปีที่ 6 เล่มที่ 1

ปีที่ 5 เล่มที่ 3

ปีที่ 4 เล่มที่ 4

ปีที่ 4 เล่มที่ 2

ปีที่ 4 เล่มที่ 1

ปีที่ 3 เล่มที่ 4

ปีที่ 3 เล่มที่ 3

ปีที่ 3 เล่มที่ 2

ปีที่ 3 เล่มที่ 1

ปีที่ 2 เล่มที่ 4

ปีที่ 2 เล่มที่ 3

ปีที่ 2 เล่มที่ 2

ปีที่ 2 เล่มที่ 1

ปีที่ 1 เล่มที่ 2

ปีที่ 1 เล่มที่ 1

หลักเกณฑ์สำหรับส่งบทความ

หลักเกณฑ์สำหรับผู้สนใจส่งบทความมาลงวารสารกระบวนการยุติธรรม

1. เป็นบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร/ สิ่งพิมพ์อื่น ไม่ใช่บทความแปล หรือบทความซ้ำ ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน หากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนบทความจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

3. เนื้อหาต้นฉบับเป็นผลงานที่สรุปแล้วมีความยาว 10 – 20 หน้า (A4) อักษรภาษาไทยพิมพ์ด้วย TH Saraban ขนาด 16 อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วย Times New Roman ขนาด 12 ในส่วนของการอ้างอิง ใช้แบบ APA โดยส่งต้นฉบับ file word 1 file พร้อมแนบเอกสารแบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารกระบวนการยุติธรรมมาในระบบ ThaiJO

4. วารสารกระบวนการยุติธรรมกำหนดให้มีรูปแบบการพิจารณาบทความแบบ double-blinded ซึ่งผู้พิจารณา ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double – blind peer review) โดยฝ่ายเลขานุการ จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน และจะติดต่อผู้เขียนในกรณีมีข้อแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ทางผู้เขียนนำไปดำเนินการแก้ไข เมื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้ผู้เขียนนำส่งต้นฉบับที่แก้ไขพร้อม file มาในระบบ ThaiJO

5. เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกระบวนการยุติธรรม ฝ่ายเลขานุการจะนำส่งวารสารฯให้กับผู้เขียน จำนวน 2 เล่ม

6. ส่งต้นฉบับโดยการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ระบบThaiJO https://www.tci-thaijo.org/index.php/JTJS/login