ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

การดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นหนึ่งในการดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในส่วนของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  โดยเริ่มจากการกำหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมใทยในด้านต่างๆ โดยใช้ชุดตัวชี้วัดที่มีมาตรฐาน ครอบคลุม มีความเป็นสากล และสะท้อนถึงการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในแต่ละด้าน

สำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ได้ประสานการดำเนินงาน เพื่อจัดทำกรอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 7 ด้าน โดยมีแผนที่จะดำเนินการพัฒนารายละเอียดตัวชี้วัด กระบวนการจัดเก็บ และวิธีการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดต่อไป ในช่วงปี พ.ศ. 2561 -2562

กรอบการดำเนินงาน (Timeline) ในการจัดทำชุดตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา