ความเป็นมา

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม และเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนระบบตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

ผลการเปรียบเทียบชุดตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระหว่างปี 2561 – 2562

ชุดตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

เอกสารเผยแพร่

สายวัดรอบเอว
กระบวนการยุติธรรม

โครงการจัดทำดัชนีวัดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการเข้าถึงความยุติธรรม

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โครงการศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไทย