กฎหมายที่ขอรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….

(การกำหนดอายุขั้นต่ำในการรับโทษทางอาญาของเด็กจากสิบปีไปเป็นสิบสองปี)

 

  • วิธีการในการแสดงความคิดเห็น

ท่านสามารถแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม www.oja.go.th (ด้านล่างของหน้านี้)

 

  • ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น

กำหนดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

  • ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น

๓.๑ สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา

การกำหนดอายุขั้นต่ำในการรับโทษทางอาญาของเด็ก ได้มีการผลักดัน การศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์อายุที่เหมาะสมกับการรับโทษของเด็กมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากรายงานผลการศึกษา งานวิจัย รวมถึงร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายครั้งล่าสุด คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ได้ปรับอายุในการรับโทษของเด็กจากเจ็ดปีไปเป็นสิบปี อย่างไรก็ตาม เด็กเป็นกลุ่มชนที่ต้องการการปกป้อง คุ้มครองมากกว่าบุคคลทั่วไปเนื่องจากความสามารถของสภาวะทางร่างกายและสติปัญญาที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่ จึงต้องได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้มีพัฒนาการและเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณค่าต่อสังคม การพิจารณาออกบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์อายุในการรับโทษทางอาญาของเด็กจึงต้องพิจารณาในแง่มุมต่างๆ ให้รอบด้าน ทั้งทางด้านสังคมภาพรวม ด้านการแพทย์ และรายงานผลการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลายส่วนชี้ให้เห็นว่าควรจะได้มีการทบทวนการกำหนดอายุในการรับโทษทางอาญาของเด็กให้เหมาะสม

๓.๒ ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา

การกำหนดเกณฑ์อายุของเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญายังไม่เหมาะสมและยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมถึงการปกป้องคุ้มครองเด็กและการแก้ไขปัญหาเด็กตามกลไกการทบทวนสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งจะเป็นการสงเคราะห์ คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็ก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กกลับตัวเป็นคนดี ดังนั้น หากเด็กมีจิตใจและเชาว์ปัญญายังไม่ถึงขั้นที่มีความรู้สึกผิดชอบและสามารถบังคับตนเองได้ก็ควรกำหนดให้ไม่ต้องรับโทษทางอาญา แต่ให้ใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ประกอบกับ ผลการศึกษาทางการแพทย์พบว่า เด็กที่มีอายุระหว่างเจ็ดปีถึงสิบสองปีมีพัฒนาการด้านความคิดสติปัญญาและจริยธรรมยังไม่สมบูรณ์ ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและไม่สามารถคาดการณ์ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนได้ จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในประเด็นการกำหนดอายุขั้นต่ำในการรับโทษทางอาญาของเด็กจากสิบปีไปเป็นสิบสองปีให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

๓.๓ หลักการ/สาระสำคัญของกฎหมาย

เพื่อให้การกำหนดเกณฑ์อายุของเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญามีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมไปกลไกสิทธิมนุษยชนของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อเพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง) ว่าด้วยการกำหนดอายุขั้นต่ำในการรับโทษทางอาญาของเด็กจากสิบปีไปเป็นสิบสองปี

๓.๔ ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น หรือร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟังความคิดเห็น

ความเหมาะสมในการกำหนดอายุขั้นต่ำในการรับโทษทางอาญาของเด็กจากสิบปีไปเป็นสิบสองปี (แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง)

——————————————

ดาวน์โหลด ร่างกฎหมาย

1 Comment

  1. คิดว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ อายุระหว่าง 9 – 12 ขวบ เริ่มที่จะรับรู้อะไรหลายอย่างมากขึ้น สำคัญเพียงการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนและเป็นแบบอย่าง พร้อมทั้งมีโทษให้เด็กตระหนักถึงผลกระทบจากการที่ทำตัวผิดหรือละเมิดผู้อื่นว่าสมควรได้รับผลเสียอย่างไร ถ้าทำให้กฎหมายรู้สึกเมื่อทำผิดแล้วจะได้รับโทษเช่นนั้น เด็กจะไม่กล้ากระทำผิด และปลูกจิตสำนึกได้ดีในวัยเด็ก ในขณะเดียวกันถ้าทำดีแล้วได้รับการส่งเสริมเชิดชู เด็กจะเชื่อมั่นในความดี ตัวอย่างมีให้เห็นในเด็กอายุน้อยที่ช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพ และยังมีผลการเรียนดีเป็นต้น ก็จะได้รับการยกย่องและเอ็นดูจากสังคม ดังนั้น การเพิ่มอายุของผู้รับโทษ อาจเป็นการให้ท้ายว่าทำผิดก็ยังได้รับการอภัย แต่การมีมาตรการป้องกันที่ดีและเพิ่มบทลงโทษเป็นระดับ ขั้นตอน อาจช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment