ความเป็นมาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals – SDGs)

ด้วยเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) จำนวน 8 เป้าหมาย สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 2015 องค์การสหประชาชาติจึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือ เพื่อกำหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (Post – 2015 Development Agenda) เป็นวาระใหม่ของโลก ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 คือ การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Proposed Goals) และ 169 เป้าประสงค์ (Proposed Targets) เพื่อใช้เป็นแผนที่นำทางสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอีก 15 ปีข้างหน้า โดยภายใต้กรอบเป้าหมายนี้ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติล้วนเห็นพร้องกันว่า การจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น จำเป็นจะต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในทุกๆมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติเศรษฐกิจ (Economic Dimension) มิติทางสังคม (Social Dimension) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental Dimension) ดังนี้

เป้าหมายที่ 1
ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

เป้าหมายที่ 2 
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริม เกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 4
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 5
บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

เป้าหมายที่ 6
สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 7
สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน

เป้าหมายที่ 8 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 9
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม และยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 10
ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 11
ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13
ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมายที่ 14 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 15
ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ 16
ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่ 17
เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในการนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Peace, Justice and Strong Institutions) มุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมที่สงบสุข สร้างความปลอดภัย ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม และสร้างสถาบันที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเป้าหมายที่ 16 กำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบรรลุเป้าหมายไว้จำนวน 10 เป้าประสงค์ 2 กลไก เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งกล่าวได้ว่า เป้าหมายที่ 16 ถือเป็นกลไกพื้นฐานที่จะมีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ตามหลักการ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leaving no one behind)”

รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16

16.1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ตัวชี้วัดTier หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด
16.1.1 จำนวนเหยื่อฆาตกรรมต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศและอายุ1สำนักงานตำรวจแห่งชาติ– กรมการปกครอง
– สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
16.1.2 การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม อายุ เพศ และสาเหตุ3สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
16.1.3 สัดส่วนของประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา2สำนักงานกิจการยุติธรรม– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
16.1.4 สัดส่วนของประชากรที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินบริเวณพื้นที่ที่อาศัยเพียงลำพัง2สำนักงานกิจการยุติธรรม

16.2 ยุติการข่มแหง การแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก

ตัวชี้วัดTierหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด
16.2.1 สัดส่วนของเด็กอายุ 1 – 17 ปี ที่เคยถูกทำร้ายทางร่างกาย และ/หรือข่มเหงทางจิตใจโดยผู้ดูแลในเดือนที่ผ่านมา2ระดับโลก :– สำนักงานสถิติแห่งชาติ
– สำนักงานกิจการยุติธรรม
– สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ระดับประเทศ :
– กรมกิจการเด็กและเยาวชน
– สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
16.2.2 จำนวนเหยื่อการค้ามนุษย์ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ อายุ และรูปแบบการแสวงหาประโยชน์2– สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์– กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– กรมสอบสวนคดีพิเศษ
– สำนักงานอัยการสูงสุด
16.2.3 สัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายวัยรุ่นอายุ 18 – 29 ปีที่เคยถูกกระทำความรุนแรงทางเพศก่อนอายุ 18 ปี2– สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– สำนักงานกิจการยุติธรรม

16.3 ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

ตัวชี้วัดTierหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด
16.3.1 สัดส่วนของเหยื่อความรุนแรงใน 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้แจ้งการกระทำอันรุนแรงนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ หรือกลไกทางการในการยุติข้อขัดแย้ง2– สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– สำนักงานกิจการยุติธรรม
16.3.2 สัดส่วนของจำนวนผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่พิพากษาต่อจำนวนนักโทษทั้งหมด1– กรมราชทัณฑ์

16.4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573

ตัวชี้วัดTier หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดหน่วยงานสนับสนุน
ข้อมูลตัวชี้วัด
16.4.1 มูลค่ารวมทั้งหมดของกระแสเข้าออกของเงินที่ผิดกฎหมาย (หน่วยเป็น ดอลล่าร์สหรัฐ)3– สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน– ธนาคารแห่งประเทศไทย
– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
16.4.2 สัดส่วนของอาวุธขนาดเล็ก และอาวุธเบาที่มีการบันทึก และติดตาม ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานและเครื่องมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ2– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ– สำนักงานกิจการยุติธรรม
– กรมการปกครอง

16.5 ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ

ตัวชี้วัดTier หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด
16.5.1 สัดส่วนของบุคคลที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อย 1 ครั้ง ที่มีการให้สินบนหรือถูกเรียกสินบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงระยะเวลา 12เดือนที่ผ่านมา2ระดับประเทศ :– สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
– สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ– ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ทุกกระทรวง)
16.5.2 สัดส่วนขององค์กรธุรกิจที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีการให้สินบน หรือถูกเรียกสินบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา2ระดับประเทศ :– สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
– สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ– สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) – ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
– หน่วยงานที่จัดเก็บภาษี

16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผลมีความรับผิดชอบและโปร่งใสในทุกระดับ

ตัวชี้วัดTier หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด
16.6.1 การใช้จ่ายภาครัฐขั้นพื้นฐานคิดเป็นสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จำแนกเป็น ภาค (หรือจำแนกตามรหัสงบประมาณ หรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน1– สำนักงบประมาณ
16.6.2 สัดส่วนประชากรที่พึงพอใจกับบริการสาธารณะครั้งล่าสุดที่ตนได้ใช้บริการ3– สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ–  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ

ตัวชี้วัดTier หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด
16.7.1 สัดส่วนตำแหน่ง (จำแนกตาม อายุ เพศ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และกลุ่มประชากร) ในสถาบันของรัฐ (สภานิติบัญญัติระดับประเทศ และท้องถิ่น บริการสาธารณะ และคณะตุลาการ) เปรียบเทียบกับการกระจายตัวในระดับชาติ2,3– สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน– สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
16.7.2 สัดส่วนของประชากรที่เชื่อการตัดสินใจว่าครอบคลุมและเป็นคำตอบ จำแนกตามเพศ อายุ ความพิการ และกลุ่มประชากร3

16.8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันของธรรมาภิบาลระดับโลก

ตัวชี้วัดTier หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด
16.8.1 สัดส่วนของสมาชิก และสิทธิในการออกเสียงของประเทศกำลังพัฒนาในองค์กรระหว่างประเทศ1– กระทรวงการต่างประเทศ

16.9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายสำหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีการจดทะเบียนเกิด (มีสูติบัตร) ภายในปี 2573

ตัวชี้วัดTieหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด
16.9.1 สัดส่วนของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีการจดทะเบียนเกิดกับหน่วยงาของรัฐ จำแนกตามอายุ1ระดับโลก :– ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและหน่วยงานสถานสงเคราะห์
– สำนักงานสถิติแห่งชาติ– กระทรวงสาธารณสุข
ระดับประเทศ :– สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กรมการปกครอง

16.10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตามกฎหมายภายในประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัดTieหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด
16.10.1 จำนวนคดีที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงเกี่ยวกับการฆาตกรรม (Killing) การลักพาตัว (Kidnapping) การอุ้มหาย (Enforced disappearance) การควบคุมตัวโดยพลการ (Arbitrary detention) การทรมาน (Torture) ที่กระทำต่อผู้สื่อข่าว บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสื่อ สหภาพทางการค้า และผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา2– กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
– NGO ที่เกี่ยวข้อง (Human rights watch)
16.10.2 จำนวนประเทศที่ใช้และดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายและ/หรือนโยบายที่รับประกันว่าสาธารณะชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้2– สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

16.a เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงการกระทำผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม

ตัวชี้วัดTier หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด
16.a.1 การมีองค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชน ที่สอดคล้องกับสนธิสัญญาปารีส (Paris Principles)1– สำนักคณะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ– สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

16.b ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดTier หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด
16.b.1 สัดส่วนของประชากรที่รายงานว่ารู้สึกถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกข่มขู่/คุกคามใน 12 เดือนที่ผ่านมาตามข้อบัญญัติพื้นฐานของการห้ามเลือกปฏิบัติในการแบ่งแยกเชื้อชาติภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ3– กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ– สำนักงานศาล /หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน /หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
– คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ