ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You are here: