คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ สำนักงานกิจการยุติธรรม ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ช่วงอายุ
ระดับการศึกษา
ความถี่ในการเข้าใช้
ส่วนที่ 2 : การประเมินด้านวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ 
เพื่อสำรวจว่าเว็บไซต์มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลให้ผู้ใช้ได้รับทราบข้อมูลขององค์กรได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนเพียงไร
เว็บสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าเป็นเว็บของหน่วยงานใด
เว็บสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าหน่วยงานมีภารกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับอะไร
มีข้อมูลของหน่วยงานเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
มีความเคลื่อนไหวของข่าวสารในหน่วยงาน
ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือสามารถใช้อ้างอิงถึงหน่วยงานได้
ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความรวดเร็ว
สำนวนภาษาที่ใช้ สามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าต้องการประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งใด
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ส่วนที่ 3 : การประเมินด้านเนื้อหา
ข้อมูลทั่วไประดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์หน่วยงาน
เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน และต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
ส่วนที่ 4 : การประเมินด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์ 
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์หน่วยงาน
หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสม น่าสนใจ
การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสีมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
ภาษา และรูปภาพที่ใช้ มีความสอดคล้องกันสามารถสื่อถึงเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม
สีที่ใช้สวยงามและสบายตา
ส่วนที่ 5 : จุดเด่นของเว็บไซต์
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จุดเด่นของเว็บไซต์ คือ
ส่วนที่ 6 : การประเมินด้านความสะดวก
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์หน่วยงาน
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
มีการเชื่อมโยงไปยัง Social media เช่น Facebook
คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจน
ส่วนที่ 7 : ข้อเสนอแนะ 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จุดที่ควรปรับปรุง หากมีตัวอย่างกรุณาระบุ URL เพื่อง่ายต่อการตวจสอบ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม