doc1: การวิจัยเรื่อง " ปัจจัยที่ทำให้เยาวชนไปใช้ยาเสพติดและวิธีการ/รูปแบบ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน " ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติดสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)

Title

การวิจัยเรื่อง " ปัจจัยที่ทำให้เยาวชนไปใช้ยาเสพติดและวิธีการ/รูปแบบ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน "  ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติดสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) 

ผลงานปี พ.ศ.

2548 

name file

394/ปัจจัยที่ทำให้เยาวชนไปใช้ยาเสพติด.pdf 
Attachments
ปัจจัยที่ทำให้เยาวชนไปใช้ยาเสพติด.pdf    
Created at 5/28/2009 9:54 AM  by System Account 
Last modified at 5/23/2011 10:34 AM  by System Account