เอกสารการอบรม
  
View: 
ใบสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธก๘.pdf
ใบสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธก๘Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/19/2013 9:48 AMRungnapa Sritapanya
ตารางการฝึกอบรม หลักสูตร ยธก.๘.pdf
ตารางการฝึกอบรม หลักสูตร ยธก.๘Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1/6/2014 4:44 PMRungnapa Sritapanya
หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่ 8 (ยธก 8) .pdf
หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่ 8 (ยธก 8) Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
12/19/2013 9:48 AMRungnapa Sritapanya
สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2141-3666 แฟกซ์ 0-2143-8933 E-mail : ojawebmaster@oja.go.th