newspr: การประกวดคำขวัญสร้างค่านิยมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Title

การประกวดคำขวัญสร้างค่านิยมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

Body

การประกวดคำขวัญสร้างค่านิยมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาพผู้ชนะการประกวดคำขวัญสร้างค่านิยมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่ 1 สกธ. ใสสะอาด ปราศจากปัญหาคอร์รัปชัน โดย นางวันดี สว่างศรี (คนที่ 2 จากซ้าย)

รางวัลที่ 2 ข้าราชการโปร่งใส ส่งเสริม “ไทย” พัฒนา โดย นางสาวมาลิน บุรัตน์ (คนที่ 2 จากขวา)

รางวัลที่ 3 ตั้งใจดี ประพฤติชอบ อยู่ในกรอบคุณธรรม โดย นายอดิศร ร่มสนธิ์ (คนแรกด้านซ้าย)
Attachments
Created at 10/11/2005 11:19 AM  by System Account 
Last modified at 7/2/2008 3:03 PM  by System Account