ncjad01

นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการ

ncjad02

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รองประธานคณะกรรมการ

ncjad03

นายประสงค์ พูนธเนศ

ปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ

ojaPeople4

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ

ojapeople-28

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรรมการ

ojaPeople-de

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรรมการ

ncjad07_1

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

อัยการสูงสุด

กรรมการ

ncjad08-1

พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์

เจ้ากรมพระธรรมนูญ

กรรมการ

ncjad09

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

กรรมการ

ojaPeople-21_2

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการ

ncjad11

นายวรวิทย์ สุขบุญ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กรรมการ

ncjad12-1

พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์

รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กรรมการ

ncjad13

นายนิยม เติมศรีสุข​

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กรรมการ

ojaPeople-8_1

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

ojaPeople-15_1-250x250

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรรมการ

ncjad16

นายอติโชค ผลดี

เลขาธิการศาลปกครอง

กรรมการ

ncjad17

นายสราวุธ เบญจกุล

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

กรรมการ

ojaPeople-18_1-250x250

หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ 

เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา

กรรมการ

ojapeople-25

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร 

นายกสภาทนายความ

กรรมการ

ojaPeople20-1-250

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการ

ncjad21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียรภาพ นาหลวง

คณบดีคคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

ncjad22

นายวิทยา สุริยะวงค์

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม

กรรมการ

ojaPeople23-1-250

นางชุติมา หาญเผชิญ

รองเลขาธิการสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

กรรมการ

ojaPeople24-1-250_2

นางวิยดา โชติรัตนะศิริ

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กรรมการ

ojaPeople26-1-250

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกระบวนการยุติธรรม

กรรมการ

ojapeople-23

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

กรรมการ

ncjad27

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กรรมการ

ncjad28n1

พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

เลขานุการ

ncjad29

นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

เลขานุการ

ncjad30

นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

เลขานุการ