สกธ. ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รวมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน ในเทศกาลปีใหม่ 2562”

ช่วงเช้า ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) และช่วงบ่าย สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อเป็นของขวัญมอบให้แก่ประชาชน ได้นำความรู้กฎหมายในรูปแบบสมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย รวมทั้งบริการต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม ให้ประชาชนที่เดินทางกลับบ้าน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวได้ อีกทั้งยังบริการให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ อีกด้วย

ใครไม่แคร์ Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 4

  วันที่ 21 ธันวาคม 2561 พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 4 ภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ เห็นถึงความเป็นมา ความสำคัญ ประโยชน์ และแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรม ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 160 คน ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ ในช่วงเช้า นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (ผอ.สกธ.) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ซึ่งได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและ/หรือ เป็นผู้กระทำความผิด ซึ่งเบื้องต้นนี้เป็นความพยายามของกระทรวงยุติธรรม ในการดำเนินการกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างภูมิต้านทาน สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการจัดระบบกิจกรรมส่งต่อความรู้และสื่อในกรอบเนื้อหาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน…

การจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม

  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรอบแนวทางป้องกันอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 6 ด้าน” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ให้เป็นภาคีร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในระยะยาว ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 130 ท่าน โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ ช่วงเช้า การบรรยายเรื่อง สถานการณ์อาชญากรรมและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และใกล้ชิดกับคนในชุมชน ได้ให้ข้อมูลสถิติด้านอาชญากรรมในพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจสถานการณ์และแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตและจำลองเหตุการณ์ วิธีป้องกันตัวเองเมื่อเกิดเหตุ เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับความเสียหาย ช่วงบ่าย เป็นการดำเนินกระบวนการจัดทำแนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ และปัญหาที่เกิดขึ้น…

ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน จังหวัดขอนแก่น

  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมี สยจ. ที่เข้าร่วมการประชุม 4 แห่ง ได้แก่ สยจ.กาฬสินธุ์ สยจ.ขอนแก่น สยจ.ร้อยเอ็ด และ สยจ.มหาสารคาม เวลา 10.00 – 12.30 น. ติดตามผลการปฏิบัติงานของ สยจ. ทั้ง 4 แห่ง ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น ผอ.สกธ. ได้มีการมอบนโยบายและข้อสั่งการของท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมกับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2562 สยจ.จะต้องบูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัด ดังนี้ 1.1 กรมการปกครอง 1.2 สถานศึกษา (โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์) 1.3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.) 1.4…

หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 14 (ยธก.14) วันที่สอง

  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 วันที่สองของการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 14 (ยธก.14) โดย นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4 ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก พล.ต.ต.สุรศักดิ์ นาถวิล ผบ.ศฝร.ภ.4 และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมการสืบสวนสอบสวน” โดยได้มีการนำร​ะบบ​ข้อมูลอาชญากรรม​ Police Data Center (PDC)​ ซึ่งจะ​เป็น​ระบบติดตามการจับกุม​ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ เช่น บุคคล​ที่มีหมายจับ บุคคลพ้น​โทษ ข้อมูล​รถหาย​ จุดตรวจรถผ่านด่าน และสถิติ​ข้อมูล​อาชญากรรม ซึ่งปัจจุบัน​ระบบดังกล่าวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้​การดำเนินการ​มีประสิทธิภาพ​ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการสาธิตปฏิบัติการอารักขาบุคคลสำคัญ จากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (Commando) ของตำรวจภูธรภาค 4 อีกด้วย ในช่วงบ่าย คณะได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น โดยนายพัชรพล สมจร ผอ.สถานพินิจฯ ได้ให้เกียรติบรรยาย…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 3

ประกาศผู้ชนะราคา CAR OJA 2562 ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 3 และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นั้น ปรากฏว่า บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 743,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว   ประกาศ   ณ   วันที่   18  ธันวาคม  พ.ศ. 2561…

การประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ การจัดทำงบประมาณ 1. ต้องมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นความคุ้มค่า โปร่งใส สร้างผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับประชาชน รวมทั้งต้องนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ เน้นให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 2. มีการระบุผลสัมฤทธิ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำคำ ของบประมาณ โดยมีกลไกติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและ เปิดเผยต่อสาธารณชน ต้องจัดทำงบประมาณโดยพิจารณาจาก ทุกแหล่งเงิน เน้นการบูรณาการให้เกิดความชัดเจน เกิดผลสัมฤทธิ์ ไม่ซ้ำซ้อน มีความคุ้มค่ามากที่สุด 3.ทุกหน่วยงานต้องจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี 4. ต้องตอบสนองการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์…

ประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียน การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to justice)

 

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30น. ณโรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียน เรื่อง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to justice) โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในภูมิภาคอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังนี้

1️. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aid)
2️. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในชีวิต (Right to life)
3️. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่จำเลย (Accused Persons)
4️. การดำเนินการของภาครัฐเพื่อดูแลนักโทษ (Prisoners)