ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  743,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)…

พิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. ทำหน้าที่เลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็น ดังนี้ เห็นชอบผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560 ซึ่งแบ่งเป็นผลงานวิจัยที่ดำเนินการเองโดยหน่วยงานหรือบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม และผลงานวิจัยที่ดำเนินการโดยการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยมีผลงานวิจัยได้รับรางวัลรวม 7 เรื่อง และผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานและเกียรติบัตรสำหรับวิจัย ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณารางวัลให้หน่วยงานทราบต่อไป เห็นชอบผลการจัดทำคะแนน ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ และการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ประจำปี พ.ศ.2563 ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดยให้หน่วยงานที่มีข้อเสนอการวิจัยระดับ A และ B และประสงค์เสนอของบประมาณผ่าน สกธ. ปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในวันศุกร์ที่…

สกธ. อบรมการใช้งานระบบ DXC

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 สทก. ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับ เจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 40 ท่าน เพื่อให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลและนำไปใช้ประกอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ในการอบรมได้รับข้อสังเกต และความต้องการข้อมูลและปัญหาต่างๆ เพื่อการวางแนวทางการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะทำงานจัดทำรายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 3 ก.ย. 2561 เวลา 14.00 น. ผอ.สกธ. ได้มอบหมายให้ ผอ.กนป. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ สาระสำคัญของการประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการจัดทำรายงาน Voluntary National Review (VNR) ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “localizing SDG and multi stakeholders engagement “ ซึ่งของเป้าหมายที่ 16 นำเสนอการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และบุคคลในครอบครัว แบบประสานสหวิชาชีพ ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน และการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (zero tolerance) ที่ประชุมรับทราบผลการเข้าร่วมการประชุม High-Level Political Forum on sustainable development (HLPF) ระหว่างวันที่ 9-19 กรกฎาคม…

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี และกำกับดูแลการประเมินผลการดำเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 (กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา)ทั้งหมด 6 ด้าน คือ ด้านที่ 1 การเงิน ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 แต่มีข้อสังเกตตามรายตัวชี้วัดให้มีการพิจารณาขอบเขตของคำจำกัดความให้รอบคอบ และให้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานให้ชัดเจน รวมถึงหากตัวชี้วัดใดเป็นตัวชี้วัดเดิม ควรแสดงผลการดำเนินงานประกอบให้ชัดเจน และสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน…

(ร่าง) ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรมเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e – bidding)

ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ภายในวงเงินงบประมาณ ๓,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบ

ร่าง TOR

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา