ผอ.สกธ.เข้าร่วมประชุมแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านแรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 1 ก.ย. 2561 เวลา 08.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านแรงงานอุตสาหกรรม ณ กรมราชทัณฑ์ โดยมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม
โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

ห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านแรงงานอุตสาหกรรม ที่ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบที่ 1 การนำผู้ต้องขังออกไปทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ
รูปแบบที่ 2 การอนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในเรือนจำ
นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นการเตรียมพร้อมในการสร้างการยอมรับจากสังคมในการให้โอกาสผู้พ้นโทษ รวมถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้แนวทางดังกล่าวเกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาคนล้นคุก ควรผลักดันนโยบายการกำหนดทางเลือกอื่นแทนการจำคุก การกำหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ รวมถึงการแยกแยะกลั่นกรองผู้ต้องโทษตามโทษหนักเบาเพื่อนำไปสู่การดูแลและพัฒนาพฤตินิสัยตามความเหมาะสมอันจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ประโยชน์จากศักยภาพในทัณฑสถานเปิดและเรือนจำชั่วคราว ควรสนับสนุนการสร้าง “Trainning center“ขนาดใหญ่ในพื้นที่ทัณฑสถานเปิดและเรือนจำชั่วคราวเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษแบบครบวงจรโดยใช้รูปแบบที่แตกต่างและโดดเด่น (Technology and creative) เพื่อสร้างคุณค่าและความความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือ การสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพภาพมนุษย์ และการลดความเหลื่อมล้ำ

SDG16 : การพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน

วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “SDG16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก : Peace, Justice and Strong Institutions” ณ ห้องแกรนด์บอลลูม 2 โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “SDG16 : การพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน” ซึ่งมี ผอ.สกธ. รองผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) และเจ้าหน้าที่จาก สกธ. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 16 เข้าร่วมประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน สาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้ ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่…

หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่1 ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการศึกษาดูงานในหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่1 ในพื้นที่จังหวัดระนอง

วันนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ โรงเรียนบ้านบางกลาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษ เรียนร่วมกับเด็กปกติ รวม 130 คน ในโอกาสนี้คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มอบเงินบริจากเพื่อสร้างทางเชื่อมไปโรงอาหาร เป็นจำนวน 33,100 บาท

การศึกษาดูงานหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 1

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 วันที่สองของการศึกษาดูงานหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่1

โดยช่วงเช้า ได้รับฟังบรรยายในหัวข้อ “การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางน้ำและทางทะเล” พร้อมรับชมการ
สาธิต “ปฏิบัติการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล” โดยทัพเรือภาคที่3 ร่วมกับสถานีตำรวจน้ำระนอง ได้บรรยายยุทธวิธีในการจู่โจม ตรวจค้นเรือประมง และตอบข้อซักถามจากทางผู้เข้ารับการฝึกอบรมถึงสถานการณ์และการดูแลพื้นที่ทางทะเล การดูแลสกัดกั้นการค้ามนุษย์ และการเฝ้าระวังการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม (IUU)

ในภาคบ่ายเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ”การปฏิบัติพิธีการนำเข้าทางศุลกากรชายแดน” จากเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรระนองและจากสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง โดยสินค้านำเข้าคืออาหารทะเล อุปกรณ์ขุดเจาะ มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท/ปี และช่องทางอนุญาตของจังหวัดระนองจะมีปัญหาการป้องกันค่อนข้างยากเพราะไม่มีเขตแดนที่ชัดเจนเนื่องจากเป็นแนวชายฝั่งทะเล

ต่อด้วยพิธีการตรวจคนเข้าเมือง วิธีการตรวจสอบการดูพาสปอรต์ปลอม และเทคนิคการสังเกตใบหน้าและรูปถ่าย เพื่อแยกแยะอัตลักษณ์บุคคล

รับฟังความคิดเห็นประกอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558

วันที่ 30 ส.ค. 2561 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม บีบี 201 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ การประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ยธ. ได้มอบหมายให้ สกธ. รับผิดชอบทบทวนกฎหมาย จำนวน 23 ฉบับ ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมา สกธ. ได้ทบทวนกฎหมายที่ต้องแล้วเสร็จ ภายในปี 2561 จำนวน 16 ฉบับ โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป ผ่านทาง www.oja.go.th รวมทั้งสอบทานความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นในวันนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สรุปสาระสำคัญในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายได้ ดังนี้ 1. ผลการทบทวนกฎหมาย จำนวน 16 ฉบับ มีผลการพิจารณา 2 ส่วน คือ 1)…

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล: อาชญากรรมกับCryptocurrency

วันที่ 30 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ผอ.สกธ.ได้มอบหมายให้รอง ผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมในยุคดิจิทัล: อาชญากรรมกับ Cryptocurrency” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง สธท. และสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on Drugs and Crimes: UNODC) ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการใช้เทคโนโลยีของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและการนำเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและตอบสนองต่อรูปแบบใหม่ในการก่ออาชญากรรม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนา ต่อยอดจากงาน UNODC Cryptocurrency Investigating Training for Southeast Asia ที่ได้จัดขึ้นเมื่อ ก.ค. 60 ที่ผ่านมา มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม นักวิเคราะห์ทางเงินและการลงทุน ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา ให้เข้าใจหลักการของคริปโตเคอร์เรนซี่ การติดตามเงินบิทคอยน์และคริปโตเคอร์เรนซี่สกุลอื่นๆ ในการสืบสวนสอบสวน ทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับแนวโน้มอาชญากรรมในอนาคตที่อาจจะนำคริปโตเคอร์เรนซี่มาเป็นเครื่องมือ…

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรอง สำหรับบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม”

วิทยากร : คุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ กองพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

หัวข้อในการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย
1. การจัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. วิธีการและขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
4. การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
5. การจัดทำสัญญา และหลักประกัน
6. หน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ
7. การกำหนดค่าปรับในสัญญา
8. การบริหารสัญญา และการตรวจรับ
9. การงดลดค่าปรับ และการขยายระยะเวลา
10. การทิ้งงาน
11. การบริหารพัสดุ
12. การร้องเรียน
13. บทกำหนดโทษ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม 60 ท่าน

ประชุมอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ และ ผอ.กนป. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้ 1. รับทราบความคืบหน้าร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานสำนักงบประมาณ ในประเด็นความชัดเจนของการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ต่อไป 2. รับทราบการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3. รับทราบข้อมูลการประเมินสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรม ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการขับเคลื่อนกรอบแนวทางป้องกันอาชญากรรมที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการดังนี้ 3.1 รวบรวมและประมวลผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 3.2 เชื่อมโยงข้อมูลการประเมินสถานการณ์ในมิติต่างๆ กับกิจกรรม แนวทางการดำเนินงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทั้ง 6 ด้าน และศึกษาทบทวนว่ามีประเด็นใดที่ควรนำมาพัฒนา หรือปรับปรุงเพิ่มเติมกรอบแนวทางฯ ดังกล่าว ในมิติแต่ละด้านทั้งแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันนี้ได้รับเกียรติจาก
ว่าที่ร้อยโทสมยศ แย้มโสพิศ ยจ.สกลนคร
ผู้แทนจากเรือนจำ จ.สกลนคร
ผู้แทนจากสำนักงานบังคับคดี จ.สกลนคร
ผู้แทนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.สกลนคร

ซึ่งภายในงานมีคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกับทีมงานรถให้ความรู้เคลื่อนที่ด้วยความสนุกสนาน มีการเล่นเกมส์จับผิดภาพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนรู้กฎหมาย การตอบคำถามรับของรางวัล และเอกสารเผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การสแกน QR Code Infographic Online ของสำนักงานกิจการยุติธรรม สลับกับการสอดแทรกการสร้างการรับรู้ สิทธิ หน้าที่ กฎหมาย จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด และการเปิดพื้นที่รับให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (ฟรี)

“จะหนัก จะเบา ให้เราดูแล”
สายด่วน กระทรวงยุติธรรม