รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 14 (ยธก.14)

 <<< ย้อนกลับ หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 14 (ยธก.14) “เสริมสร้างความรู้สู่ความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรม” ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม  กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 60 คน อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ในวันที่รายงานตัว จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และมีการบูรณาการด้านงบประมาณร่วมกัน ตามกรอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) จำนวน 22 หน่วยงาน เช่น กระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาทนายความ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น หน่วยงานที่มีกฎหมายให้อำนาจในการบังคับใช้ตามภารกิจและมีส่วนสนับสนุนงานด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า เป็นต้น…

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 5/2561 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ

ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ได้พิจารณาสถานการณ์ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม กรณีนายศุภชัย ทัฬหสุนทร กระโดดตึกอาคาร ศาลอาญาเสียชีวิตอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเห็นว่าเป็นกรณีที่มีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม

ซึ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการสอบสวนและการดำเนินคดี ด้านสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลย ด้านการให้ความช่วยเหลือเหยื่อและผู้เสียหาย และด้านการพิจารณาและพิพากษาคดีซึ่งจะต้อง มีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบเพื่อให้แก้ไขและพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน โดยเห็นชอบให้เสนอแนวทางดังกล่าว ต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 17.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน “การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมภายใต้กรอบการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม” ซึ่งเป็นการหารือร่วมกับนายอัชพร จารุจินดา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (คกก.) และคณะ ในการนี้ ปยธ. และหัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ อคส. รอง อรท. ผอ.สนว. เข้าร่วมการประชุมด้วยโดยมี ผอ.สกธ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุมได้หารือประเด็นที่เกี่ยวข้องการจัดทำกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมใน 3 ประการ ดังนี้ 1. แนวทางการประสานงานกับกระทรวงยุติธรรม รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนการยกร่าง และการเสนอร่างกฎหมายที่ คกก. รับผิดชอบ โดย รมว.ยธ.มีความยินดีที่จะร่วมดำเนินการกับ คกก. และเห็นควรให้นำแนวทางของ คกก.ปฏิรูปเข้าสู่การพิจารณาของ กพยช. เพื่อให้ กพยช. ร่วมขับเคลื่อนด้วย 2. การดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้น (Quick Win) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน…

การจัดทำแผนบูรณาการยุติธรรมชุมชน พ.ศ.2562 – 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมรกต โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เวลา 9.30 – 11.00 น. พิธีปิด โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนบูรณาการยุติธรรมชุมชน พ.ศ.2562 – 2566 และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันสุดท้ายของโครงการประชุม เป็นการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยสรุปเนื้อหาได้ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนามาตรฐานการให้บริการงานยุติธรรมชุมชน •เป้าประสงค์• – ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านการอำนวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค – ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีมาตรฐานการบริการงานยุติธรรมชุมชน •ตัวชี้วัด• – ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเกณฑ์ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 – ระดับความสำเร็จในการให้บริการแก้ไขปัญหาประชาชนตามมาตรฐานที่กำหนดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 – จำนวนขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการประชาชนลดลงทุกกระบวนงาน •กลยุทธ์• – พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน – กำหนดมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ 2 บูรณาการเครือข่ายและเสริมสร้างการรับรู้เพื่อการเข้าถึงความเป็นธรรม •เป้าประสงค์•…

ขับเคลื่อน ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่านวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมี รอง ผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ร่วมเป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและที่เกี่ยวข้องจำนวน 29 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม โดยในช่วงแรกของการประชุมท่าน ผอ. สกธ.ได้กล่าวถึงความสำคัญและกระบวนการจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งดำเนินการคู่ขนานกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ, ความคืบหน้าของการจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กพยช. แล้ว ซึ่งขณะนี้ได้เสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป, ความคืบหน้าในการจัดทำแผนระดับต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยเฉพาะการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแผนอื่นๆ ที่จัดเป็นแผนระดับ 3…