การจัดทำแผนบูรณาการยุติธรรมชุมชน พ.ศ.2562 – 2566 และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดย ท่านผู้บริหารได้มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ มีเนื้อหาสรุป ได้ดังนี้ 1. การแก้ปัญหารถยนต์ ของ สยจ. โดยใช้เงิน สกย.สำนักงานกองทุนยุติธรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาน 2561 2. มาตรฐานงาน สยจ. และส่วนกลาง ควรให้มีการกำหนดมาตรฐานงานชัดเจน โดยมาตรฐานงานไม่จำเป็นต้องกำหนดโดย สป. แต่อาจเป็นส่วนงานอื่น เช่น คลีนิกยุติธรรม กำหนดโดย คคส. เป็นต้น 3. จนท.สยจ.ต้องทำงานได้หลายหน้าที่ หลายบทบาท สามารถทำงานแทนกันได้ 4. การส่งต่อนโยบายไปยัง สยจ. และศยช.ต้องเป็นเนื้อเดียวกัน และมีความเชื่อมั่นหน่วยงานระดับพื้นที่ โดย สยจ.เป็นหน่วยงานสนับสนุนโดยตรง…

การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนารายบุคคล ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

วันที่ 14 ส.ค.61 เวลา 9.00 น. ณ รร. เซ็นทรา บายเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ผอ.สกธ. ได้มอบหมายนางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนารายบุคคล ของสำนักงานกิจการยุติธรรม

ช่วงเช้า : ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และร่วมกำหนดกลยุทธ์ตามแนวทาง SWOT Matrix และระดมสมองเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ช่วงบ่าย : ที่ประชุมร่วมกันจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ข้าราชการในสายงานนักวิชาการยุติธรรม ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการทำแผน IDP นอกจากจะใช้เป็นแผนพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาข้าราชการในสายงานอื่นๆ ได้ต่อไป

ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16

วันที่ 14 ส.ค.61 เวลา 9.00 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 ในบริบทประเทศไทย ณ ห้องประชุม BB206 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 16 เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน สาระสำคัญในการประชุม รับทราบผลการประเมินตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 ประกอบด้วย 23 ตัวชี้วัด ซึ่งพบว่า – มี 22 ตัวชี้วัดที่มีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลแล้ว – ส่วนตัวชี้วัดที่ 16.7.2 สัดส่วนของประชากรที่เชื่อว่าการตัดสินใจนั้น มีความครอบคลุมและตอบสนอง จำแนกตามเพศ อายุ ความบกพร่อง และกลุ่มประชากร ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้ ที่ประชุม เสนอให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานศูนย์บริการประชาชน ส่วนงานรับฟังความคิดเห็น สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี น่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้…

การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้

  วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 9.00 น. กนป. ได้จัดการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก จังหวัดสงขลา โดยมี นางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยในช่วงแรก เป็นการนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ผศ.มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ และ ดร.วรพจน์ ปานรอด จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สรุปประเด็นสำคัญจากผลการศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้ที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาการติดตามคดีและปัญหาระบบเยียวยา ปัญากรณีนักโทษปล่อยตัวแล้วถูกอายัติในคดีอื่นต่อ กรณีหมายจับฉุกเฉินไม่มีระบบฐานข้อมูล ทำให้เป็นปัญหาประชาชนถูกกักตัวที่ด่านทั้งที่หมายถอนไปแล้ว กรณีเยียวยาผู้ถูกควบคุม ไม่มีข้อมูลว่าได้ประกันช่วงไหนหรือควบคุมจริงกี่วัน หรือไม่สามารถตรวจสอบสถานะคดีได้เนื่องจากระบบฐานข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ วิทยากรยังได้นำเสนอระบบฐานข้อมูลที่เป็นโมเดลต้นแบบ ซึ่งเคยได้มีการทดลองใช้ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) และพบว่ายังมีข้อจำกัดในส่วนของกระบวนการทำงาน ส่วนรายงานผล การจัดการฐานข้อมูล และตัวผู้ใช้ ในที่ประชุมได้มีการซักถามประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ได้ดังนี้ – ความคาดหวังสำคัญที่มีต่อระบบฐานข้อมูลในภาคใต้…

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ร่วมด้วย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการบูรณาการงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2563 – 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (สร้างคนเก่ง) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมผ่านการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการถอดบทเรียนที่สำคัญจากกรณีศึกษา ด้านที่ 2 การส่งเสริมค่านิยมร่วม คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (ส่งเสริมคนดี) มุ่งเน้นการตระหนักรู้และกระตุ้นให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องตามค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและสังคมในทุกมิติ ด้านที่…

หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม

วันที่ 9 ส.ค. 2561 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ของการศึกษาดูงานหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม สพก.ได้นำผู้เข้ารับการอบรม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ช่วงเช้า เป็นการรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การจัดการปัญหาอาชญากรรมของเมืองท่องเที่ยว” ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เนื่องจากเมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย จึงมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เมืองพัทยาจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ รวมไปถึงการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ด้วยเช่นกัน ซึ่งในส่วนนี้ เมืองพัทยาได้มีการดำเนินการในหลายด้าน เช่น – การจัดจุดบริการช่วยเหลือรับแจ้งเหตุ เพื่อประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว – มีการแบ่งเขตรับผิดชอบ – การจัดการจราจรทางน้ำบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่า – การเฝ้าระวังพื้นที่ด้วย CCTV เป็นต้น ช่วงบ่าย เข้ารับฟังการบรรยาย ณ สภ.เมืองพัทยา ในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ” โดยมีวิทยากรจากตำรวจท่องเที่ยว และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเมืองพัทยา ร่วมบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในเมืองพัทยา รูปแบบการป้องกันปัญหาอาชญากรรม และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีกทั้งยังได้รับฟังเคสตัวอย่างอาชญากรรม เช่น การ Skimming เพื่อขโมยข้อมูลบัตรเครดิต…