Thailand Research Expo 2018

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมกันนี้นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมโดยมี สกธ. ซึ่งเป็นผู้ประสานงานด้านการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ได้นำผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมร่วมนำเสนอ ทั้งภาคการประชุมและภาคนิทรรศการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ภาคการประชุม เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมในหัวข้อเรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม” จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมบังคับคดี : โครงการยกระดับการบังคับคดีแพ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (พัฒนามาตรฐานวิชาชีพการบังคับคดี) โดย นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางชนิดา เพชรโปรี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้นำเสนองานวิจัย กรมราชทัณฑ์…

หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม

วันที่ 8 ส.ค. 2561 ผอ.นรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

หัวข้อ “สถานีตำรวจล้ำสมัย” ณ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว ซึ่งเป็นสถานีตำรวจต้นแบบ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบบูรณาการของ สกธ. ปีงบประมาณ 2560 โดยมี พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางแก้วให้การต้อนรับ

ปัจจุบัน สภ.บางแก้วแห่งนี้ ถือป็นสถานีตำรวจล้ำสมัย 1 ใน 3 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ทั้งในด้านการปรับระบบการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการ การจัดตั้งศูนย์บริการแบบ One stop service ระบบ E-Office

รวมไปถึงการพัฒนางานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เช่น การใช้โดรนเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม การวางระบบ CCTV และระบบ GPS Tracking โดยเชื่อมโยงระบบข้อมูลมายังห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการกระทำผิดซ้ำ และติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะราคา

ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการกระทำผิดซ้ำ และติดตามผู้พ้นโทษจากระบบพัฒนาพฤตินิสัยของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเสนอราคาเป็นเงิน 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่   11  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

 

 

(นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม ผ่านเครื่องมือ LEI

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาวิจัย โครงการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (LEI) ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานครฯโดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม และนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วมการประชุมด้วย

โดยการประชุมครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้นำเสนอผลการประเมินการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองยุติธรรมฯ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบัญญัติกฎหมาย ด้านการนำกฎหมายไปบังคับใช้ ด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงผลที่ได้รับจากการบังคับใช้กฎหมาย โดยที่ประชุมนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมฯ แล้ว ยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพต่อไปด้วย

การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 7 ส.ค. 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย (CIO) และ จนท. สทก. เข้าร่วมประชุม โดยมีการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 1.โครงการเพิ่มสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบข้อมูลการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ ของสำนักงาน ป.ป.ส. 2.โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์กรมคุมประพฤติ ชุดใหม่ 3.โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อจัดตั้งฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลแห่งชาติ แบ่งเป็น 3 ระยะ มติที่ประชุม  -โครงการของสำนักงาน ป.ป.ส. เห็นชอบ -โครงการของกรมคุมประพฤติ ให้ไปเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการ และจัดทำเป็นมาตรฐานให้เป็นภาพรวมของกระทรวง พร้อมจัดตั้งคณะทำงาน. E-Learning โดยมอบหมาย IT สป.ยธ. ดำเนินการ -โครงการจัดทำฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เห็นชอบในหลักการ โดยขอให้จัดทำรายละเอียด Flowchart และ คุณสมบัติ…

สกธ.ร่วมจัดนิทรรศการ Thailand Social Expo 2018 (วันที่สอง)

วันนี้ 4 ส.ค.61 เวลา 09.00 – 19.00 น. สกธ.ร่วมจัดนิทรรศการ Thailand Social Expo โดยนิทรรศการประกอบไปด้วย
1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16
2. แนวทางการป้องกันอาชญากรรม
3. การสร้างการรับรู้กฎหมาย
4. โรงเรียนอุปถัมภ์ฯ
ได้รับความสนใจจากประชาชน และหน่วยงานต่างๆ เข้าชมนิทรรศการ และร่วมแลกเปลี่ยนรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆพอสรุปได้ดังนี้
1.เรื่องการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ที่มีหลักการและเนื้อหา รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ควรเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว เพื่อประชาชนจะได้ทราบถึงสิทธิ และกฎหมายใหม่ๆ ที่เปลี่ยนไป
2.นอกจากจะเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อแล้ว หากสามารถคิดกระบวนการต้นแบบเพื่อให้สามารถเผยแพร่ต่อในชุมชน ครอบครัว จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3.การเผยแพร่ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่นักเรียนในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ดี และควรปลูกฝังการนำความรู้ไปใช้โดยการเคารพสิทธิผู้อื่นไม่เอาเปรียบกัน
4.สกธ.เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ขาดอำนาจในการให้หน่วยงานอื่นดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีหน่วยงานที่เป็นอิสระหลายหน่วยงาน ช่องทางที่สำคัญคือควรเข้าถึงประชาชน และสร้างความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมคงความศักดิ์สิทธิ์และน่าเชื่อถือ

สกธ.ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงาน Thailand Social Expo 2018

วันที่ 3 ส.ค. 2561 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในยุค Thailand 4.0” งาน Thailand Social Expo 2018 นี้ เป็นการแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาล และถือเป็นงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย ที่แสดงผลงานนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงกระทรวงยุติธรรม โดยภายหลังพิธีเปิดงาน ท่านผอ.สกธ. ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ สกธ. ที่จัดขึ้นภายใต้ theme หลักที่ว่า “สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก” อันเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 และสอดคล้องกับนโยบายการอำนวยความยุติธรรม ของ รมว.ยธ. (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง)…

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16


ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16 “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน” โดยท่านได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ หากมีกระบวนการดำเนินงานที่ดีจะสามารถช่วยให้ประชาชนและสังคมเกิดความผาสุก และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน” โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

ทั้งนี้พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และนิทรรศการของ สกธ. โครงการชื่นใจ… เด็กไทยรู้กฎหมาย (โรงเรียนอุปถัมภ์) โดยท่านได้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น “บอกหนูหน่อย แบบอย่างในวัยเด็กของคุณคือใคร”

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นกรรมการ และ นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบแนวทางในการห้ามมิให้เปิดเผย หรือนำประวัติการกระทำความผิดอาญาของเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณาให้เป็นผลร้ายหรือเป็นการเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมแก่เด็กหรือเยาวชน โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘๔ โดยให้เสนอต่อ กพยช. เพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการของการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรมในกรณีทั่วไป โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำการศึกษาเพิ่มเติมถึงนิยามของคำว่า “ประวัติอาชญากรรม” วัตถุประสงค์ของการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม ข้อมูลหน่วยงานที่ต้องจัดเก็บ แนวทางในการจัดเก็บ การลบหรือการทำลาย การปรับปรุงข้อมูลประวัติอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูล 2. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ หากคณะอนุกรรมการฯ มีความประสงค์จะขอแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนใดขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน 15 วัน และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ…