ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ

  วันที่ 14 ธันวาคม 2561 พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ เห็นถึงความเป็นมา ความสำคัญ ประโยชน์ และแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรม ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 140 คน ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วงเช้า นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ซึ่งได้กล่าวถึงสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อันเป็นที่มาของการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และ/หรือตกเป็นกลุ่มเสี่ยงในการกระทำผิด จนต้องเป็นลูกค้าของสถานพินิจหรือเรือนจำ รวมถึงการลดการกระทำผิดซ้ำ โดยเน้นย้ำการดำเนินงานโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ภายใต้ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ทั้ง 4 ข้อ คือ ไม่เป็นภาระแก่หน่วยงานและโรงเรียน เน้นการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ที่โรงเรียนต้องการ เน้นความโดดเด่นของโรงเรียน เช่น ดนตรี กีฬา…

ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2

  วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายและรับฟังปัญหาของประชาชน รวมทั้งขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ และสร้างกลไกบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) มอบนโยบายและเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคี พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ 1.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้มีนำเสนอผลงาน โดยประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เข้าร่วม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศยช. ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานีและ ศยช. ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นศูนย์ดีเด่นที่มีการขับเคลื่อนตามภารกิจ เป็นตัวอย่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ ที่สามารถรับเรื่องส่งต่อได้เอง และยังเป็นต้นแบบศูนย์ให้แก่ชุมชนในตำบลนั้นๆ อีกด้วย…

ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนถึงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.กนป. ผู้แทน สกธ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดยเน้นย้ำข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กรอบเนื้อหาการดำเนินงานหลัก 4 กรอบ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ สกธ. ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ให้ความสนใจในนิทรรศการและรูปแบบกิจกรรมที่สกธ.นำเสนอ รวมทั้งได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินกิจกรรม และนำกิจกรรมต้นแบบ ไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม ระยะ 5 ปี (2562-2566)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561  กระทรวงยุติธรรมได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม ระยะ 5 ปี (2562-2566) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น9 โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ) เป็นประธาน และนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้นำเสนอร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลัการ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ปรับปรุงเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของที่ประชุม พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานไปทบทวนโครงการภายใต้ร่างแผนปฏิบัติการฯ โดยกำหนดจัดประชุม workshop ในวันที่ 17-18 ธันวาคมนี้

การเชื่อมโยงข้อมูลอาชญากรรมผ่านระบบ CRIMES

  เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม JA 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ. สกธ. ให้เกียรติเป็นประธาน ประชุมหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลอาชญากรรมผ่านระบบ CRIMES และการเรียกใช้ข้อมูลจากหน่วยงานพฤตินิสัยผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล Data Exchange Center (DXC) โดย สตช. ประสงค์จะเข้าถึงข้อมูล ผ่านระบบ DXC คือ ข้อมูลสืบเสาะ รายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับจำเลย ข้อมูลฟื้นฟูผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด และข้อมูลสอดส่องเด็กและผู้ใหญ่ ของกรมคุมประพฤติ และการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ Crime คือ – ข้อมูลหมายจับ ที่อนุญาตให้ใช้ผ่าน MOI Linkage Center – ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร ที่อยุ่ระหว่างปรับปรุงด้านเทคนิคและการทำข้อตกลงการใช้ข้อมูล เพิ่มเติม ซึ่ง สทก.…

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ท้องสนามหลวง

ชุดโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ

 

เมื่อวันนี้ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานพร้อมร่วมอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม “ชุดโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

โดยสรุปแนวทางการจัดทำชุดโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ โดยมีประเด็นการศึกษาดังนี้

ส่วนที่ 1 (ต้องรู้ว่าว่าใครคือผู้กระทำผิดซ้ำ)
1. การนิยามผู้กระทำผิดซ้ำ โดยต้องศึกษาข้อมูลของผู้ที่กระทำผิดซ้ำ
2. การส่งต่อคนกระทำความผิดให้หน่วยงานด้านพัฒนาพฤตินิสัย

ส่วนที่ 2 (การบำบัดฟื้นฟู-intervention)
1. โปรแกรมที่ใช้บำบัดฟื้นฟูสอดคล้องกับความต้องการของผู้กระทำผิดหรือไม่
2. มีการใช้โปรแกรมกับผู้กระทำผิดครบถ้วนหรือไม่
3. ความสำเร็จของโปรแกรมการบำบัดฟื้นฟู ที่สามารถนำมาพัฒนาใช้กับกลุ่มผู้กระทำผิด

ส่วนที่ 3(การติดตามหลังปล่อย)
1. การติดตามผู้พ้นโทษ หน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วม
2. ติดตามชีวิตหลังการปล่อยตัวซึ่งมีสภาพแวดล้อม สภาพเป็นอยู่อย่างไร
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม การสร้างความเข้าใจ เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ
ทั้งนี้ สวพ. จะรวบรวมประเด็นจากที่ประชุมเพื่อพัฒนาเป็นชุดโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหากระทำผิดซ้ำ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3

  เมื่อวันนี้ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ Hall 2 Impact เมืองทองธานี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีคิกออฟ Friendly Design กระทรวงยุติธรรม เพื่อสังคมและคนทั้งมวลในงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3” (Thailand Friendly Design Expo 2018) พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเดินเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งร่วมออกบูธนิทรรศการ ประกอบด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ /กองทุนยุติธรรม /สำนักงานกิจการยุติธรรม /กรมสอบสวนคดีพิเศษ /กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง อาทิ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือเด็กและเยาวชน ของที่ระลึกจากฝีมือผู้ต้องขัง และกิจกรรมการทดสอบยิงปืนแบบเสมือนจริง เป็นต้น สำหรับ สกธ. ได้ร่วมนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันผ่าน Infographic /แนวทางการป้องกันอาชญากรรมในชีวิตและทรัพย์สิน และให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ทั้งนี้…

การขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (รุ่นที่ 1)

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (รุ่นที่ 1) ณ โรงแรมรามา การ์เด้น วิภาวดีรังสิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารกับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์ เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 400 คน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ ในช่วงเช้า ผอ.สกธ. ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ซึ่งได้กล่าวถึงสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อันเป็นที่มาของการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันอาชญากรรมทั้งในมิติของการตกเป็นเหยื่อและมิติของการเป็นกลุ่มเสี่ยงในการกระทำผิด และลดการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งเป็นกระบวนการต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรม ผ่านการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในกรอบเนื้อหา 4 ด้าน และ 5 ขั้นตอนในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำหลักการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อาทิ ไม่เป็นภาระของโรงเรียน เป็นต้น หลังจากนั้น นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ให้เกียรติขึ้นบรรยายต่อในหัวข้อ “การปลูกฝังจิตสำนึกเด็กและเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบเนื้อหาการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์กรอบที่ 4 เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน…