การแถลงผลการศึกษาและให้ความเห็น เรื่อง การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบหุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการแถลงผลการศึกษาและให้ความเห็น เรื่อง การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคมในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 ท่าน ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพความเป็นธรรมทางสังคมในประเทศไทยผ่านตัวเลขโดยจากผลการศึกษา พบว่า ตัวเลขความเป็นธรรมทางสังคมมีการแปลงไปใน 2 ช่วงเวลา โดย 6 เดือนแรกคิดเป็นร้อยละ 64.48 และ 6 เดือนหลัง คิดเป็นร้อยละ 47.74 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าร้อยละ 16
นอกจากนี้ทางผู้ทรงคุณวุฒิยังได้ให้ความเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.ประเด็นเรื่องระเบียบวิธีวิจัย เช่น ในการเลือกจังหวัดในการเก็บข้อมูล การได้มาซึ่งข้อคำถามว่ามีที่มาอย่างไร รวมถึงช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล เป็นต้น
2.ประเด็นการใช้ตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนได้
3.การนำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ

สกธ. เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 12 กค. 61 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายชาตรี จันทร์เพ็ญข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม

จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความดี “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ. นนทบุรี

หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.61 ผอ.นรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ ผอ.สพก. นำผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (การฝึกทักษะการป้องกันตัว พัฒนาภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม) ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

ช่วงเช้า – พิธีเปิดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย ผอ.สพก. ได้ส่งมอบผู้เข้ารับการอบรมให้คณะครูฝึก และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และขอให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ช่วงบ่าย – กิจกรรมการฝึกทักษะการป้องกันตัว ได้แก่ การป้องกันตัวด้วยมือเปล่า การใช้มีด และการใช้ปืน

ช่วงค่ำ – กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความสามัคคี โดยการใช้เกมที่สนุกสนานและเสริมสร้างความรู้ ทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานเป็นทีม

โดยผู้เข้ารับการอบรมให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีเยี่ยมค่ะ

ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ ระหว่าง 8 กระทรวง

ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 ณตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง 8 หน่วยงานได้แก่กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวงเป็นผู้ลงนามซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่ละกระทรวงเป็นสักขีพยาน

ด้วยประชาชนทุกคนในประเทศ มีความเสมอภาคกันที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน การศึกษาและการรับรู้ข่าวสาร การเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคม การประกอบอาชีพการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อให้มีชีวิตที่ดีในสังคม ดังนั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม ประชาชนจึงควรได้รับการช่วยเหลือ ดูแล เพื่อให้สามารถเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของภาครัฐในด้านต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนทั่วไป ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิด และประชาชนผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้เสียหายและเหลือจากการกระทำความผิดทางอาญา

ทั้งนี้การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐตามเจตนารมณ์ดังกล่าว สามารถบรรลุผลได้ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการความร่วมมือให้มีความพร้อมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

เปิดหลักสูตร Crime Prevention

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.61 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม ซึ่ง สพก. จัดการอบรมให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันอาชญากรรม จำนวน 57 คน จาก 27 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

และนอกจากนี้ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สกธ.กับบทบาทการขับเคลื่อนกรอบแนวทางป้องกันอาชญากรรม” โดยให้คำจำกัดความของอาชญากรรมในแต่ละด้าน และหยิบยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพได้ชัดขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำบทความวิชาการ ทั้งนี้ ได้แนะแนวการเขียนให้ชี้เป้าปัญหาอาชญากรรมที่เป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน เช่น การกระทำผิดซ้ำ การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น

กิจกรรม “ชื่นใจ…เด็กไทยรู้กฎหมาย” (โรงเรียนอุปถัมภ์)

  เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยกลุ่มสื่อสารองค์กร ได้จัดกิจกรรม “ชื่นใจ…เด็กไทยรู้กฎหมาย” (โรงเรียนอุปถัมถ์) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การมีวินัย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อยาเสพติด และภัยอาชญากรรม หรือตกเป็นผู้กระทำผิด เพื่อเสริมสร้างสังคมเคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness) กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนเตรียมอุมดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจากนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบอกเล่าเรื่องราวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวัยเด็ก สอดแทรกความรู้เบื้องต้นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 4 ห้อง จำนวน 142 คน นักเรียนได้เรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้เสริมทักษะ ภายใต้กรอบการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนอุปถัมภ์ (ด้านการป้องกันตนเองจากภัยสังคม/ด้านการสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง/ด้านการรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด) ดังนี้ 1. Role Playing : การแสดงบทบาทสมมติ ผ่านบทละครสะท้อนปัญหากระบวนการยุติธรรมที่ควรรู้ในโรงเรียนและภัยใกล้ตัวในสังคม 2. ฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้ – ฐานที่…

คณะทำงานเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นายวิพล กิติทัศนาสรชัย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยมี นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายบัณฑูร เศรษฐสิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ -ร่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา -กระบวนการนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ที่ผ่านมา -การดำเนินการของ สกธ. โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด และวิเคราะห์การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติทางทะเบียน ที่มีการเชื่อมโยงหรือมีแผนการเชื่อมโยงในอนาคต เรื่องพิจารณา แนวทางการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ -ตัวชี้วัด G1 จำนวนคดี และ/หรือเรื่องร้องเรียนที่มีมูลและถึงที่สุด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ขัดกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน มีจำนวนลดน้อยลง ที่ประชุมเห็นควรให้คงไว้ กำหนดคำนิยาม “ถึงที่สุด” ให้ชัดเจน และข้อมูลดังกล่าวสามารถจัดเก็บจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ -ตัวชี้วัด G2 แต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม…

สกธ.จัดสัมมนาติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ในวันที่ 5 ก.ค. 2561 สกธ.ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานกิจการยุติธรรม ในรอบไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

มีการบรรยายพิเศษโดย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

และกิจกรรมประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนประเภทกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระทรวงยุติธรรม จำนวน 8 ประเภทกีฬา รวมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับเหรียญรางวัล