ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ประจำบัญชี 2562

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เรื่องเพื่อทราบ 1. รายงานสถานภาพเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 2. การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 3. รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำบัญชี 2560 4. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2561 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านไม่ใช่การเงิน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องเพื่อพิจารณา 1. การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 2. ร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา…

ยธ.จัดประชุมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ครั้งที่ 5/2561

  ในวันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00 น. ศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ร่วมด้วย นายสายชล ยังรอด (ผอ.สทก.) ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นกรรมการ นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการการจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สรุปการประชุม มีดังนี้ 1.การรายงานผลการดำเนินงานกรณีสถานการณ์การหลอกลวงประชาชน ได้แก่ – หนี้นอกระบบ – แชร์ลูกโซ่ 2.แนวทางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงยุติธรรม – กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ โดยอาศัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 2552 ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2556 และพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 2558 – กำหนดเครื่องมือหรือกลไกในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 3.พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561

  วันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมี ศ.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นประธาน ร่วมด้วย ผอ สกธ. และผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมี ผอ.สวพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา พร้อมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประชุม ดังนี้ วาระเพื่อทราบ – รับทราบรายงานความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 3/2561 – รับทราบผลการดำเนินงานตามแนวทางการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Post research process) ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าควรมีแนวทางในการกระตุ้นให้เกิดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์มากขึ้น เช่น การเพิ่มเติม keyword ในงานวิจัย หรือในขั้นตอนการจัดวิพากษ์ผลงานวิจัย ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย เพื่อให้หน่วยงานได้เห็นความสำคัญและนำงานวิจัยไปใช้ วาระเพื่อพิจารณา – การจัดลำดับความสำคัญประเด็น/หัวข้อการวิจัยตามกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2562-2565 ที่ประชุมเห็นชอบการจัดลำดับความสำคัญประเด็น/หัวข้อการวิจัยโดยให้แต่ละกรอบการวิจัยมีความสำคัญเท่ากัน โดยคัดเลือกประเด็น/หัวข้อการวิจัยที่สำคัญภายใต้กรอบการวิจัย…

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2561

 

ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ตามที่นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) เป็นผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยท่านกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในที่ประชุม

ในการนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์บริการร่วมฯ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ และสภาทนายความ

สรุปมติที่ประชุมดังนี้
1. ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด หารือนอกรอบอีกครั้งเพื่อจัดทำฐานข้อมูลคดีให้สอดคล้องกัน
2. เห็นชอบให้รวมเจ้าหนี้รายอื่นในพื้นที่จ.ชัยภูมิ เข้าสู่ฐานข้อมูล
3. ควรมีการให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่ลูกหนี้เพื่อเป็นแนวทางในการต่อสู้คดีกับเจ้าหนี้
4. การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ลูกหนี้ต้องกำหนดเป็นเชิงนโยบาย
5. กำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

อบรมการใช้งานระบบ DXC ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร

  วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยเจ้าหน้าที่ สทก. ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพร เพื่ออบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบไปด้วย สยจ., กพน., คป., กบค.รท, DSI และ ปปส. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อบรม ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าอบรม 17 คน ได้แก่ จนท.เรือนจำทุ่งสง, เรือนจำปากพนัง, ทัณฑสถานนครศรีธรรมราช, จนท.สยจ., จนท.สถานพินิจฯ และ จนท.คป. วันที่ 28 มิถุนายน 2561 อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษธานี ผู้เข้าอบรม 16 คน ได้แก่ จนท.สยจ., คป., DSI, รท.,…

พิจารณาร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3

  วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นอนุกรรมการ และ ผอ.กนป. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้ 1. รับทราบผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่แท้จริง ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทงบอุดหนุน และผลการเบิกจ่ายที่เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้ของแต่ละหน่วยงาน รายงานต่ออนุกรรมการเพื่อทราบในครั้งต่อไป ทั้งนี้ อนุกรรมการมีข้อสังเกตดังนี้ 1) ให้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายแต่ละโครงการ 2) การเบิกจ่ายงบประมาณบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559 และ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 2. ในวาระพิจารณาร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 อนุกรรมการได้มีมติดังนี้ 2.1) เห็นชอบร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของอนุกรรมการ 2.2) เห็นชอบให้ร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3…

การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทีมคณะติดตามจากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 11 จังหวัด ดังนี้ 1.สยจ. สุพรรณบุรี 2.สยจ.กาญจนบุรี 3.สยจ.ชัยนาท 4.สยจ.สิงห์บุรี 5.สยจ.พระนครศรีอยุธยา 6.สยจ.ปราจีนบุรี 7.สยจ.สระแก้ว 8.สยจ.นครนายก 9.สยจ.ลพบุรี 10.สยจ.สระบุรี 11.สยจ.อ่างทอง เวลา 9.00 – 11.00 นาฬิกา ตรวจเยี่ยม ศยช. 2 แห่ง คือ ศยช.เทศบาลตำบลบ้านดอน และ ศยช. อบต.ยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแต่ละ ศยช.…

Workshop Infographic ให้กับ สยจ.

 

วันแรกการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) : Infographic Presentation ยุติธรรม 4.0 โดยท่านศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและผนึกการมีส่วนร่วมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้เป็น “นักสื่อสารกระบวนการยุติธรรมตัวคูณ” และให้ได้เรียนรู้ทักษะและวิธีการจัดทำสื่อ Infographic เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และงานบริการยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในการสัมมนาครั้งนี้ มีบุคลากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจำนวน 33 คน 33 จังหวัดทั่วประเทศเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 (3 วัน)