ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Crime Prevention

 

หลักสูตร Crime Prevention
การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 7 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

ผู้ประสานงาน :

นางสาวสุดาทิพย์ ผิวสุข    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์      0 2141 374 0/ 06 5726 0276
โทรสาร        0 2143 8932

 

การประชุมคณะอนุกรรมการ Non-Custodial

  วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารเอ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. อนุกรรมการ นางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. อนุกรรมการและเลขานุการ และ ผอ.กนป. โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาระบบการใช้มาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว (Non-custodial measures) ในประเทศไทย โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวทาง การพัฒนาฯ 4 กรอบ ดังนี้ กรอบที่ 1 การพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงก่อนใช้มาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว กรอบที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่ไม่ได้มีการควบคุมตัว กรอบที่ 3 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลผู้กระทำผิดอาญา กรอบที่ 4 การพัฒนาระบบจดแจ้ง กำหนดมาตรฐาน การขึ้นทะเบียนขออนุญาตขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน โดยทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พัฒนารายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้ -ทบทวนสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้มาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวในประเทศไทย…

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรม ของสกธ.

  วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องฟินิกซ์ อิมแพค เมืองทองธานี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยมีนายวัลลภ นาคบัว และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ในครั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 113 คน จาก 2 หลักสูตร ประกอบด้วย – หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 จำนวน 53 คน – หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 13 จำนวน 60 คน และในโอกาสนี้ รมว.ยธ. ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญ และหน้าที่ของนักบริหารงานยุติธรรม…

หารือร่างแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม

  วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม (JA1) โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้ 1. รายงานความคืบหน้าโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ สำนักงานกิจการยุติธรรม แจ้งจำนวนโรงเรียนอุปถัมภ์ของแต่ละหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 873 โรงเรียน และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่รับผิดชอบ 10 หน่วยงาน 2. การพิจารณา (ร่าง) แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม นำเสนอ (ร่าง)แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ความป็นมาและสาระสำคัญของโครงการ ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล ส่วนที่ 4 ภาคผนวก เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบเนื้อหาในการดำเนินงาน 4 กรอบ…

สกธ.หารือการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 501 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้การต้อนรับทีมงาน สกธ. และทีมงานที่ปรึกษา ในการหารือเกี่ยวกับการวิเคราะห์การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยมี นายสายชล ยังรอด ผชช.เฉพาะด้านนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สทก. นำคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบสารสนเทศ

ทั้งนี้ ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีการจัดเก็บข้อมูลไว้แล้ว แบ่งแยกเป็นรายคดี และรายจังหวัด และได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวชี้วัด (จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่การเลือกปฏิบัติ และ/หรือการทุจริตหรือถูกแทรกแซง มีจำนวนลดน้อยลง) เห็นว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดลง อาจจะไม่สะท้อนต่อสถานการณ์ปัจจุบันนัก เนื่องจากในปัจจุบันมีช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนได้สะดวกขึ้น ทำให้เรื่องร้องเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ทีมคณะผู้วิจัยขอนำประเด็นดังกล่าวไปพัฒนาแนวทางการจัดเก็บให้มีความสมบูรณ์ต่อไป