การประชุมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

  วันที่ 18 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น. ผอ.สกธ. อคส. รอง ผอ.สนว. พร้อมด้วยผู้แทนจาก รท. ปยป.ยธ. และคณะ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ณ รัฐสภา โดยมีนายอัชพร จารุจินดา เป็นประธาน คกก.ปฏิรูปประเทศสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ ในส่วนของ ยธ. หลายประการ อาทิ 1. แนวทางการประสานงานระหว่าง คกก. และ ยธ. รวมถึงสิ่งที่ ยธ. ดำเนินการตามแผนฯ แล้วหรือมีแผนจะดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค – ปัจจุบัน ยธ. ได้ตั้งกลุ่ม ปยป.ยธ. ทำหน้าที่ขับเคลื่อนประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการของ ยธ. เป็นกรรมการและมี ผอ.สกธ. เป็นฝ่ายเลขานุการ นอกจากนี้ ในส่วนของเนื้อหาที่ ยธ.ได้ดำเนินการตามแผนฯ ได้มอบหมายไปยังส่วนราชการในสังกัดดำเนินการในรายหน่วยงานตามภารกิจ จัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม จัดทำโครงการ (action plan) และแผนแม่บทโดยยึดโยงกับแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11…

ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม   ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันพุธที่ 13  มิถุนายน 2561 โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน นั้น คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบเสนอโครงการวิจัยและกรอบระยะเวลาการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงยุติธรรม ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านกรุณาจัดทำข้อเสนอการวิจัยเบื้องต้นส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อรวบรวมเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญฯ และแบบเสนอโครงการวิจัย (Pre-research proposal) ได้ ดังนี้ เอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 1) หลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2) แบบเสนอโครงการวิจัย  (Pre-research proposal) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปี   พ.ศ. 2563 (ชุดโครงการวิจัย) 3) แบบเสนอโครงการวิจัย  (Pre-research proposal) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปี   พ.ศ. 2563 (โครงการวิจัยเดี่ยว) 4) กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2562…

เสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560

 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เห็นชอบให้มีการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กำลังใจแก่นักวิจัยและหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและสังคมในภาพรวม โดยแบ่งการพิจารณาผลงานวิจัยเป็น 2 ประเภท คือ 1) ผลงานวิจัยที่ดำเนินการโดยหน่วยงานหรือบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม 2) ผลงานวิจัยที่ดำเนินการโดยการจัดจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานหรือบุคลากรที่มีความประสงค์จะเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560 ขอให้จัดส่งเอกสารให้ สกธ. ภายในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 พร้อมสำเนา 6 ชุด โดยสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มเอกสารการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่นเพิ่มเติมได้ดังนี้

เอกสารประกอบการเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

ประกอบด้วย
1. หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560
2. แบบเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560
3. ตัวอย่างแบบเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกระทรวงยุติธรรม
4. หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและหนังสือแสดงความยินยอมและรับทราบการจัดส่งผลงานวิจัย

ลิงค์ : https://is.gd/sC1t4B

เยี่ยมชมการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30-12.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอนุญาโตตุลาการ

เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 5 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก

โดยการศึกษาการดำเนินงานในครั้งนี้ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการได้นำเสนอการดำเนินงานซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบดังนี้
1. ระบบให้มีการยื่นคำร้องทางอิเล็คทรอนิกส์ ผ่าน E-arbitration
2. ระบบการถอดความโดยใช้ระบบ speech to text
3. ระบบ E-payment กล่าวคือ ขั้นตอนการรับเงิน จ่ายเงิน เช่น ค่าป่วยการ หรือค่าสินไหมทดแทนที่คู่กรณีจะได้รับ เป็นต้น

การพัฒนาระบบดังกล่าวจะทำให้การดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการมีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้หารือกับคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการแห่งสำนักงานอนุญาโตตุลาการ (THAC) ถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และการดำเนินงานเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ความสอดคล้องกัน

สกธ.จัด workshop ขับเคลื่อนกรอบการป้องกันอาชาญากรรม

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบการป้องกันอาชาญากรรม

วันที่ 13 มิ.ย.61 นางศิวากร คูรัตนเวช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบการป้องกันอาชาญากรรม และได้กล่าวถึงรายละเอียดของกรอบการป้องกันอาชญากรรรมที่มีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 
โดยมี ผศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการป้องกันอาชญากรรม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.แผนการป้องกันอาชญากรรมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สี่เสาหลักสำคัญ คือ การบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันโดยวิธีแทรกแซงในชีวิตประจำวัน การทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และการใช้สถานการณ์ลดโอกาสคนร้าย

2.ใช้ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรมในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโดยสภาพแวดล้อม การบังคับใช้กฎหมาย ทฤษฎีหน้าต่างแตก และสามเหลี่ยมอาชญากรรม

ทั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1.ภาครัฐควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมทั้งให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน/ควบคุมพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทำความผิด และควรลดปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียนที่สำคัญคือ ภาวะที่ทำให้เด็กเกิดความตึงเครียด
2.การป้องกันอาชญากรรมจะต้องเริ่มตั้งแต่การศึกษาสถิติคดีอาชญากรรม และสถิติความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมไปถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
3.มุ่งเน้นให้ความรู้แก่กลุ่มที่อาจตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ เช่น ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา เจ้าของหอพัก พ่อค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะได้นำไปประกอบการจัดทำแผนการป้องกันอาชญากรรมในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561

  วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 โดยมีศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รองประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงาน และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. ทำหน้าที่เลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็น ดังนี้ เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560 ทั้งนี้ มอบหมายฝ่ายเลขานุการปรับปฏิทินการดำเนินงาน โดยให้ขยายช่วงเวลาในการส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าประกวด เพื่อเพิ่มโอกาสให้หน่วยงานสามารถจัดส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดได้มากขึ้น เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมประกอบการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเพิ่มเติมคำอธิบายในหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ คุณลักษณะเฉพาะด้านปัจจัยการวิจัย (input) โดยข้อการวิจัยที่ดีควรมีนวัตกรรมและมีความสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดการประชุมคณะกรรมการฯ รวมถึงการประชุมเครือข่ายนักวิจัยมากขึ้น เพื่อรายงานความคืบหน้าการวิจัย รวมถึงประเด็นอื่นๆ…

แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC ด้วย Big Data ระบบยุติธรรม

12 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารเอ โดยท่านทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมหารือและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ 1. ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ด้านการขับเคลื่อนศูนย์ DXC ให้มีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการเสนอ 3 นโยบายสำคัญ (นโยบายและแนวปฏิบัติด้านธรรมภิบาล ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติของศูนย์ DXC ต่อไป 2. ผลการประชุมของคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3. (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเห็นชอบในหลักการโดยมีประเด็นไห้ฝ่ายเลขานุการเสนอเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ที่ 5 ให้ IT สนับสนุนทุกยุทธศาสตร์ 4. การเข้าร่วมเครือข่าย DXC…

ประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 1 (JA 1) นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานส่งเสริมสัมมาชีพและผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย เข้าร่วมการประชุม และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. เป็นเลขานุการฯ ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำแบ่งเป็น 3 กรอบ และมีมติสำคัญมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ในการดำเนินงานแต่ละกรอบ ดังนี้ กรอบที่ 1 การกำหนดนิยามและแนวทางการติดตามข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ -ควรกำหนดนิยามการกระทำผิดซ้ำให้ครอบคลุมแนวคิดเรื่องการกระทำผิดซ้ำได้อย่างรอบด้าน ทั้งในมิติ rearrest (ชั้นจับกุม) reconviction (ชั้นพิพากษา) และ recommitment (ชั้นเข้าสู่ระบบพัฒนาพฤตินิสัย) เพื่อแสดงข้อมูลการกระทำผิดซ้ำได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นระบบ -แนวทางการติดตามข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ ควรกำหนดจำแนกฐานความผิดและโทษเกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนและสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบที่ 2 การจำแนกประวัติภูมิหลังผู้กระทำผิดเพื่อการจัดเก็บข้อมูล -ควรกำหนดประเภทข้อมูลปัจจัยภูมิหลังของผู้กระทำผิดที่เป็นสาเหตุของการกระทำผิดซ้ำให้ชัดเจน…