การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 6 มิ.ย. 61 นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผอ.สชจ. และทีมงานคณะติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เวลา 10.30 – 12.00 น. มีการนิเทศ สยจ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีประเด็นการนิเทศ ดังนี้ 1. ได้มีการถ่ายทอดนโยบายของท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมให้กับหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ของ สยจ.ศรีสะเกษ ซึ่งนโยบายของท่าน มีดังนี้ 1.1 งาน 1.2 งบประมาณ 1.3 ระบบ 1.4 คน 1.5 การป้องกันการทุจริต 2. การติดตามการทำงานตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงยุติธรรม 2.1 การรายงานการจัดทำแผ่นโปสเตอร์ 2.2 การายงานการจัดทำปักหมุด (พิกัด Google Map สยจ./ศยช.) 2.3 การรายงานการจัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด ที่จะต้องรายงานมายัง สชจ.สกธ. ภายในวันที่ 15 มิ.ย.61 2.4 การบริหารจัดการโต๊ะให้บริการของสยจ. (เฉพาะโต๊ะให้บริการที่ 3 ต้องไม่แบ่งแยกภารกิจงานบริการ)…

ยธส.9 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการสอบสวนของพนักงานอัยการประเทศญี่ปุ่น ณ Kyoto District Prosecutor’s Office

 

ในวันที่ 5 มิ.ย. 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำคณะผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม ยธส.9 ศึกษาดูงาน ด้านระบบการสอบสวนของพนักงานอัยการประเทศญี่ปุ่น ณ Kyoto District Prosecutor’s Office เมือง Kyoto และได้เยี่ยมชมห้องเก็บหลักฐานในคดีต่างๆ

สำหรับประเทศญี่ปุ่น  พนักงานอัยการจะเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีอำนาจสอบสวนและควบคุมการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นข้าราชการสังกัดส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการจับกุมและสอบสวนเบื้องต้นเท่านั้น แต่ถ้าเป็นคดีที่มีความสำคัญและซับซ้อน เช่น คดีของนักการเมือง หรือบริษัทเอกชนรายใหญ่ พนักงานอัยการสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการสอบชั้นต้นจนถึงกระบวนการพิจารณาพิพากษาบทลงโทษได้

ยธส.9 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติต่อเยาวชนผู้กระทำผิด ณ Naniwa Juvenile Training School

  นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำคณะผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรม ยธส.9 ศึกษาดูงานภาคต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคปฏิบัติการของหลักสูตรฝึกอบรมฯ วัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนมุมมองและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เชิงประจักษ์เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมระดับสากลของนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูงของไทย ระหว่างวันที่ 2- 8 มิ.ย. 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันนี้ (4 มิ.ย.) เป็นการศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติต่อเยาวชนผู้กระทำผิด ณ Naniwa Juvenile Training School เมือง Osaka เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมภายในศูนย์ Naniwa Training school เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น ก่อตั้งเมื่อปี 1923 นับเป็นศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สามารถรองรับเยาวชนผู้กระทำผิดได้ 160 คน มีภารกิจในการดูแลเยาวชนชาย(อายุระหว่าง 12-20 ปี) ที่กระทำความผิดและได้รับการตัดสินจากศาลเยาวชนและครอบครัวให้ได้รับการฟื้นฟูตามโปรแกรมของกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ – ความสนใจหรือความถนัด ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกอบรมเป็นรายบุคคล – การฝึกวิชาชีพ เช่น ช่างซักรีด ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา…

ก้าวผิดคิดพลาด… ให้โอกาสแก้ตัวใหม่

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ก้าวผิดคิดพลาด… ให้โอกาสแก้ตัวใหม่” (มาตรการทางเลือกแทนการจำคุก) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมราชทัณฑ์ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น

ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อม ผอ.สกธ. และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมได้เข้าร่วมพิธีเปิด รับฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ มาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก โดยผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น อีกทั้งร่วมการเสวนาตลอดทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

การสัมมนาครั้งนี้เน้นในเรื่องมาตรการเลี่ยงโทษจำคุกทั้งก่อนและหลังมีคำพิพากษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหามาตรการที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการเลี่ยงโทษจำคุก และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดทิศทางที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทำผิดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในแต่ละขั้นตอน เพื่อความเป็นธรรมและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมไทย

สกธ. และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ

 

เมื่อวันที่ 1-2 มิ.ย. 2561 นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. ร่วมเป็นวิทยาการบรรยายหัวข้อ “การเสนอขอทุนวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านกระบวนการยุติธรรม” ในโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์และบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โรงแรมนครา รีสอร์ท จ.กระบี่โดยมี อาจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอกรอบแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมและทิศทางการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม การแลกเปลี่ยนวิธีการจัดทำข้อเสนอการวิจัยและขั้นตอนการเสนอของบประมาณ และการจัดทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านหลักสูตรการเรียนการสอนทางนิติศาสตร์ร่วมถึงสภาพปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในเชิงพื้นที่ด้วย

โดยการประสานความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ สกธ. ได้เข้ามามีส่วนร่วมและถ่ายทอดเป้าหมาย/ทิศทางด้านกระบวนการยุติธรรมกับสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการร่วมพัฒนาองค์ความรู้/โครงการสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่และในภาพรวมต่อไป

ผอ.สกธ.ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

  วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทีมคณะติดตามจากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี และจ.สมุทรสาคร เวลา 8.30 – 12.00 นาฬิกา เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและมอบนโยบายของปลัดกระทรวงยุติธรรมกับยุติธรรมจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ซึ่งสรุปประเด็นของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 1. สยจ.สมุทรสงคราม มีที่ทำการเป็นอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม -ปัญหาเชิงพื้นที่คือ แรงงานต่างด้าว ค้ามนุษย์ -ข้อเสนอ เรื่องการติดตามผู้พ้นโทษ ควรให้ศยช.ติดตามกรอบภารกิจที่5 2. สยจ.นครปฐม -พยจ…

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 3/2561

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่3 (พ.ศ.2562-2565) และแนวทางการขับเคลื่อน
2. การจัดทำหลักสูตรกลางเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
3. ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565
4. แนวทางการดำเนินการบูรณาการงบประมาณด้านการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้นำข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมต่อไป

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมในการนิเทศและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีประเด็นในการนิเทศและติดตาม ดังนี้ 1. งานด้านภารกิจของหน่วยงาน (Function Base) เช่น  1.1 งานสร้างการรับรู้กฎหมายและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม (โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่) 1.2 งานกองทุนยุติธรรม 1.3 งานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 1.4 งานจัดทำฐานข้อมูลกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด 2. งานด้านนโยบาย (Agenda Base) เช่น คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 2.1 การจัดทำของบบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2.2 การวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัด 3. งานด้านบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ (Area Base) เช่น งานด้านศูนย์ยุติธรรมชุมชน 3.1 การประเมินผลและการประสานการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 3.2 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทั้งนี้ สยจ.สมุทรสงคราม สามารถดำเนินการขับเคลื่อนงานได้ตามประเด็นที่ได้มีการเก็บข้อมูลในการนิเทศครั้งนี้ เว้นแต่มีบางประเด็นที่ สยจ.สมุทรสงคราม จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในบางส่วน เช่น 1. การบูรณาการงานของกระทรวงยุติธรรมไม่แบ่งแยกภารกิจ 2.การจัดระบบสำนวนคดี…