ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในระบบเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ (เว็บไซต์รู้กฎหมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในระบบเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ (เว็บไซต์รู้กฎหมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มาร์ส อินโนเวชั่น จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

วัลลภ นาคบัว

(นายวัลลภ นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2561 เวลา 13.00-16.00 น. ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยประธานคณะทำงาน (CIO สกธ.) มอบหมายให้ นายสายชล ยังรอด เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 1. แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC : ด้าน Big Data กระบวนการยุติธรรม ฝ่ายเลขานุการนำเสนอกรอบแนวทางที่ กพยช.เห็นชอบให้คณะทำงานฯ รับทราบ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน Big Data กระบวนการยุติธรรม 4 แนวทาง ดังนี้ -การส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบ DXC เพิ่มขึ้น -การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ Digital -การพัฒนาบริการต่างๆ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ -การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่โจทย์ Big Data กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้สำรวจโครงการ…

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention

 <<< ย้อนกลับ หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 7 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม  กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 50 -60 คน อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ในวันที่รายงานตัว จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานที่มีภารกิจหลักตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดกรมที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ตามกรอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) นอกเหนือจากข้อแรก เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น หน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม   การรับสมัครและประกาศรายชื่อ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและ ส่งใบสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรมจะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561   ดาวน์โหลดเอกสาร :…

ยธส.9 ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 25 พ.ค.61 คณะศึกษาดูงาน หลักสูตร ยธส.9 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ ป่าหมู่บ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับชุมชนคนรักษ์ป่า โดย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ผู้นำชุมชนบ้านโป่งบ้านพระบาทและชุมชนบ้านห้วยขมนอก

สนับสนุนอุปกรณ์การดับไฟป่าและเงินทุนจำนวนหมู่บ้านละ 10,000 บาท และรับชมการสาธิตการดับไฟป่า

ปลูกต้นไม้ตามกลุ่ม ของผู้อบรม ยธส.9 ได้แก่ กลุ่มการเวก กลุ่มกาสะลอง กลุ่มจามจุรี กลุ่มปาริชาติ กลุ่มพุทธรักษา และต้นไม้พยุง ของ สพก.

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ได้มีข้อสังเกต เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. …. ที่เสนอ เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ รับไปพิจารณาทบทวน ในประเด็นเรื่องกระบวนการจัดเก็บประวัติอาชญากรรม การปกปิดข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล การลบข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติอาชญากรรมของหน่วยงานต่างๆ โดยมีข้อเสนอที่สามารถดำเนินการได้ก่อน คือ การหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยและไม่เปิดเผยประวัติอาชญากรรมในบางกรณี และเสนอต่อ กพยช. ต่อไป

พร้อมทั้งเห็นชอบให้ประสานติดตามการศึกษาของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในเรื่องการดำเนินการศึกษาและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการสมัครเข้าทำงานหรือเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพของผู้ต้องโทษในคดีอาญา เพื่อให้สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนได้ และรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 24 พ.ค.2561 เวลา 9.00 น. นายดนุพล ชื่นอารมณ์ และนางสาทิมา ทองศรีจันทร์ ผู้แทนจาก สกธ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปยธ.) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 เพื่อพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งทุกหน่วยงานยังสามารถดำเนินโครงการให้อยู่ในกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ 2. การพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 • โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูลโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับงบประมาณ ส่งให้คณะกรรรมการตรวจสอบ • โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ไม่ได้รับงบประมาณประจำปี 2562 ให้หน่วยงานกลับไปทบทวนและจัดทำรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ DE /มีใบเสนอราคา อย่างน้อย…

ยธ.ให้การต้อนรับคณะ สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงานกระทรวงยุติธรรม

  “สปป.ลาว โดยคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม ขอเข้าศึกษาดูงาน ณ กระทรวงยุติธรรม” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) เป็นผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมศึกษาดูงานและประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนลาว ขณะนี้ลาวได้มีการร่างพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการดำเนินคดี เพื่อจัดตั้งกองทุนยุติธรรมชุมชน โดยมีประเด็นมาศึกษาดูงานโดยสรุปดังนี้ หัวหน้าคณะกระทรวงยุติธรรมคือ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมส่วนคณะประกอบด้วย 1.อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2.ผอ.กองการต่างประเทศ สป.ยธ 3.ผอ.กองทุนยุติธรรม 4.ผอ.สชจ สำนักงานกิจการยุติธรรม 5.รอง.ผอ.ศูนย์บริการร่วม สป.ยธ ส่วนหัวหน้าคณะสปป.ลาว คือ หัวหน้ากรมส่งเสริมระบบยุติธรรม (กรมใหม่) กระทรวงยุติธรรมและคณะกรมส่งเสริมระบบยุติธรรมมีหน้าที่ 1.พัฒนาระบบงานยุติธรรม 2.ดูแลสภาทนายความ /บริษัทเอกชนด้านกฏหมาย 3.การร้องขอเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของต่างประเทศ ที่มาสุดมาขอคือ ประเทศ ฝรั่งเศล 4.ดูแลหน่วยไกล่เกลี่ยระดับชุมชน (จุดเด่น มีสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ มีการตั้งหน่วยในระดับภูมิภาค…