บทบาท กพยจ. และการขับเคลื่อนนโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน”

พิธีปิดโครงการอบรมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” วันสุดท้ายของโครงการอบรมฯ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี  นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจกรรมยุติธรรม ให้เกียรติบรรยาย “บทบาท กพยจ. และการขับเคลื่อนนโยบาย ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยได้ข้อสรุป การจัดตั้ง กพยจ. เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของ กพยช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัดขึ้น มีรูปแบบการทำงาน คือ 1.รับนโยบายจากทาง กพยช.ไปปฎิบัติในการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 2.การนำเสนอปัญหาระดับจังหวัดเพื่อให้ กพยจ. พิจารณาและแก้ไขปัญหา และสยจ. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขาฯ กพยจ. ต้องขับเคลื่อน กพยจ. โดยการดำเนินในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการประเมิน/วิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ จากข้อมูลที่มีอยู่(Monitoring) ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ ตลอดจนการกำหนดชุดวิธีการ (menu) ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเสนอโครงการให้สามารถบรรจุไว้ในแผนจังหวัด ทั้งนี้ ท่านได้ยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของกาฬสินธ์โมเดล และการวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัดชัยภูมิ และช่วงสุดท้ายของพิธีปิดโครงการอบรมฯ…

ยธส.9 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

วันที่ 23 พ.ค.61 ผอ.นรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ยธส.9 ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดเชียงราย

ช่วงบ่ายของวันนี้ได้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ตะวันฟาร์ม” มีความหมายว่า แสงสว่าง และความรุ่งเรือง ดูแลโดย พ่อจันตุ้ย อินต๊ะชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนายเอกพล อินต๊ะชัย ผู้ผ่านการอบรมโครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในช่วงแรกเริ่มของการก่อตั้ง ได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากหลายหน่วยงานในระดับชุมชน ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย เกษตรอำเภอแม่ลาว อบต.บัวสลี และปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นต้น

ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจนี้ ได้น้อมนำแนวทางแห่งศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพอย่างสมดุล โดยการเรียนรู้ ทดลอง ประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การขุดบ่อเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่ การเพาะพันธุ์ปลา การเพาะพันธุ์ต้นเพกาต้นเตี้ย การปลูกมะนาวบ่อ รวมทั้งเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำมูลมาเป็นปุ๋ยสำหรับการเกษตร ซึ่งถือเป็นกลุ่มต้นแบบที่ได้รับการยอมรับของจังหวัดเชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบทดลองการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรมอิเลคทรอนิคส์ และกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระบวนการทำงานในคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบทดลองการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรมอิเลคทรอนิคส์ และกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกระบวนการทำงานในคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ปรากฏว่า สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเสนอราคาเป็นเงิน 1,350,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ.2561

 

(นางศิวากร คูรัตนเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 23 พ.ค. 61 เวลา 9.00 น. ท่านรอง ผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สกธ. ให้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาระสำคัญในการประชุม การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมในประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านสถาบัน โดยได้มีการทบทวนแนวทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านสถาบัน อันประกอบด้วยตัวชี้วัดสากลทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. Business costs of organized crime 2. Homicide rate 3. Reliability of police services 4. Intellectual of property protection, Intellectual property rights 5. Competition Legislation…

Change Mindset และ 18 เมนูการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรม

รูปแบบการฝึกอบรมโครงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน” ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี กิจกรรมในวันที่สามของการอบรม มุ่งเน้นเทคนิคที่จะช่วยผู้เข้าร่วมอบรมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ และสามารถตั้งคำถามอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ เน้นถึงสาเหตุของปัญหา และ วิธีการแก้ไขปัญหาตรงจุด รวมทั้งผู้เข้าร่วมได้ลองออกแบบโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่กลุ่มให้ความสนใจ โดยผู้เข้าร่วมทั้ง 18 กลุ่ม ต้องเลือกหมวดในการร่วมกันวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 2 หมวด 18 ปัญหา ดังนี้ หมวดการแก้ปัญหา 1.หนี้นอกระบบ 2.การค้ามนุษย์ 3.ที่ดินพื้นที่ป่าสงวน 4.ยาเสพติด 5.ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 6.แรงงานต่างด้าว 7.การล่วงละเมิดทางเพศ 8แชร์ลูกโซ่ 9.เด็กแว๊นซ์ 10.ผู้มีอิทธิพล 11.ปัญหากองทุนหมู่บ้าน 12.ขายฝาก 13.ปัญหาความยากจน หมวดการป้องกัน/สร้างการรับรู้ 14.การป้องกันการกระทำผิดซ้ำ 15.การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 16.การป้องกันอาชญกรรมในพื้นที่ชุมชน 17.การขาดความรู้ด้านกฎหมาย 18.แนวทางการส่งเสริมศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้สำเร็จยั่งยืน ผลที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าว สามารถกำหนดเมนูทั้ง 18 เมนูรวมกันให้กับประชาชน ได้นำไปแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาทำให้มีชุดความรู้…

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา เลขที่ 6./2561 ขอบเขตการดำเนินงานจ้าง ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรม  สู่ประชาชน” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ภายในวงเงินงบประมาณ 1,800,0๐๐.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic…

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการอบรมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด โครงการอบรมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ตัวแทนจากภาคประชาชน และพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด และรับทราบเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” รวมทั้งกลไกการขับเคลื่อนการทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการครั้งนี้มุ่งกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม คือ – ยุติธรรมจังหวัด – เจ้าหน้าที่จังหวัดนำร่อง 19 จังหวัด – จังหวัดในระบบเดิม 19 จังหวัด รวมทั้ง – ผู้แทนศูนย์ไกล่เกลี่ยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร…