วันสุดท้าย โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ได้ดำเนินมาถึงวันสุดท้ายของการอบรม โดย นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “รู้จัก กพยจ. : บทบาทใหม่ของยุติธรรมจังหวัด” มีเนื้อหา ดังนี้ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) เป็นกลไกลการอำนวยความยุติธรรมและประสานความร่วมมือระดับจังหวัด มีหน้าที่ 1.เสนอแผนการดำเนินการ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนา ด้านบูรณางบประมาณ ระดับจังหวัด 2.บูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วน ราชการ เอกชน และภาคประชาชน 3.สนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงการบริการและการมีส่วนร่วมกับการบริการในกระบวนการยุติธรรม 4.กำหนดแนวทางการป้องกัน เฝ้าระวังอาชญกรรม การทุจริตประพฤติมิชอบ การทำผิดกฎหมาย และแจ้งเบาะแสการทำผิด 5.ประสาน กำกับดูแล การเชื่อมโยงข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 6.กำกับ ติดตาม รายงาน ผลการดำเนินงานต่อ กพยช. 7.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ศูนย์ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กพยจ. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 8.ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากนายกฯรมต. คณะรมต.…

ยธ.จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ในวันที่สอง

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 วันที่สองของการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมไม้หอมวิลล่า อ.เมือง จ.นครสวรรค์ การบรรยายช่วงเช้า โดยสำนักงาน ป.ป.ท. และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เริ่มต้นด้วย หัวข้อ “1206 : ป.ป.ท. Call Center การสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตาม พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2511 1.เขตอำนาจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2.องค์กรดำเนินการ 3.การไต่สวนข้อเท็จจริง 4.มาตรการสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม โดยเมื่อพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบ แจ้งเบาะแสร้องเรียน ป.ป.ท. ได้ 3 ช่องทาง – ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงาน ป.ป.ท. ในพื้นที่เกิดเหตุ – สายด่วน 1206 – Website ของสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อด้วย หัวข้อ “เรื่อง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3”…

อนุฯบุคลากร พิจารณาแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ร่วมด้วย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ในส่วนของการพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ประกอบด้วย (1) ระดับภาพรวมทุกหน่วยงาน (Universal Level) หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล รวมถึงการส่งเสริมและสร้างองค์กรแห่งความสุข ควรมีการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการและความแตกต่างของบุคลากรในแต่ละช่วงวัย เพื่อนำมาปรับปรุงการจัดสวัสดิการฯ และการสร้างองค์กรแห่งความสุขให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการด้านการจัดสวัสดิการฯ และการสร้างองค์กรแห่งความสุขต่อไป (2) ระดับกลุ่ม (Group Level) ในส่วนของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ควรพิจารณาการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริมค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความมั่นคง…

หารือ MOU การบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผอ.สกธ.มอบหมายให้นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และ สชจ. เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ (MOU) ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีท่านกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม โดยมีข้อสรุป ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขาได้กำหนดการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ สโมสรตำรวจ 2. ในที่ประชุมฯ ให้แต่ละกรม เช่น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กละเยาวชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ เป็นต้น ดำเนินการพิจารณาประเด็นความร่วมมือ และผลการให้ร่วมมือที่ประชาชนจะได้รับบริการจากภาครัฐ เพื่อเพิ่มเติมลงในบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังกล่าว ทั้งนี้ข้อมูลประเด็นเพิ่มเติม รูปแบบนิทรรศการในการจัดงานพิธี (MOU) จะมีการหารืออีกครั้งในวันศุกร์ที่ 18…

ยธ.อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ของภาคเหนือตอนล่าง

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 8 ของภาคเหนือตอนล่าง ได้เริ่มขึ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจาก 9 จังหวัด ดังนี้ กำแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี อุตรดิตถ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 267 คน ณ โรงแรมไม้หอมวิลล่า อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วันแรกการอบรม วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสววรค์ นายประทีป ศิลปเทศ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้เข้าร่วมโครงการ โดยท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางกรรณิการ์ แสงทอง กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ และ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม นางนรินทิพย์ ศิริวาณิชย์ กล่าวรายงาน สรุปการบรรยายช่วงเช้า หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชนพลังประชาชน” สรุปเนื้อหาได้ ดังนี้ ยุติธรรมชุมชน เป็นกลไกลในการขับเคลื่อน…

หลักสูตร Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่ 2

ในวันที่ 11 พ.ค. 2561 ผอ.สกธ. ได้มอบหมายให้ นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรม ประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 58 คน จาก 28 หน่วยงาน

ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 6 จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 6 จังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมศรีวิไลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมทีมคณะติดตามฯ จากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด วัตถุประสงค์การติดตามการปฏิบัติงานในครั้งนี้ 1. เพื่อติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อน กพยจ. 2. แนวทางการให้บริการประชาชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) 3.ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 9 จังหวัด ได้แก่ จ.สุโขทัย จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.นครสวรรค์ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.อุตรดิตถ์ และจ.อุทัยธานี โดยในเวลา 08.30-12.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศยช. 2 แห่ง ดังนี้…