ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำ Web Service ลงในระบบตู้อเนกประสงค์

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน. 2561 เวลา 10.00 น. นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการนำ Web Service ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลงในระบบตู้อเนกประสงค์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด Provincial Justice Office Kiosk (PJOK) และ นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผอ.สชจ. ฝ่ายเลขาการประชุมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากกรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ – กรมราชทัณฑ์ – กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน – กรมคุมประพฤติ – กรมบังคับคดี – กรมสอบสวนคดีพิเศษ – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด – สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ – สำนักงานกองทุนยุติธรรม – ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม – กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ – ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้ข้อสรุปการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนต่อไปเป็น 2 ระยะเวลา ดังนี้ ระยะเวลาที่…

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ใช้งานระบบ DXC ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สทก. ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้ใช้งานระบบ DXC ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7

โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จากกรมคุมประพฤติและกรมพินิจฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ระยะเวลาอบรมจำนวน 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ และข้อจำกัดต่างๆ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นและความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำมาเพิ่มเติมข้อมูลและปรับปรุงระบบให้สนับสนุนงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กิจกรรมขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบรรยายพิเศษเรื่อง การป้องกันอาชญากรรมสู่การขับเคลื่อนระดับจังหวัด ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ให้เป็นภาคีร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในระยะยาวโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ ช่วงเช้า การบรรยายเรื่อง สถานการณ์อาชญากรรมและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และใกล้ชิดกับคนในชุมชน ได้ให้ข้อมูลสถิติด้านอาชญากรรมในพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจสถานการณ์และแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตและจำลองเหตุการณ์ วิธีป้องกันตัวเองเมื่อเกิดเหตุ เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับความเสียหาย ช่วงบ่าย เป็นการดำเนินกระบวนการจัดทำแนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ และปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางการแก้ไข รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ และกลไกการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ โดยให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพสังคมเมืองสุราษฎร์ธานีโดยผ่านกลไกในพื้นที่ ซึ่งมียุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุมประพฤติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 ราชทัณฑ์ สถานพินิจฯ…

ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จ.สุราษฎร์ธานี

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี สยจ. ที่เข้าร่วมการประชุม 5 แห่ง ได้แก่ สยจ.สุราษฎร์ธานี สยจ.ชุมพร สยจ.นครศรีธรรมราช สยจ.พัทลุง และ สยจ.สงขลา เวลา 11.00 – 12.30 น. ติดตามผลการปฏิบัติงานของ สยจ. ทั้ง 5 แห่ง ณ โรงแรมเค พาร์ค จ.สุราษฎร์ธานี ผอ.สกธ. ได้มีการมอบนโยบายและข้อสั่งการของท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมกับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. การบูรณาการงานร่วมกัน ระหว่างกองทุนยุติธรรมและ สชง. 2. การเข้าใช้ระบบ DXC และ MSC ของกระทรวงยุติธรรม 3. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2562 สยจ.จะต้องบูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัด ดังนี้…

พิธีเปิดโครงการ​ฝึกอบรม​เลขานุการ​และผู้ช่วย​เลขานุการ​คณะอนุกรรมการ​กองทุนยุติธรรม​ประจำจังหวัด

 

วันที่​ 28​ พฤศจิกายน​ 2561 ​ผอ.สกธ.​ มอบ​หมายให้​นางสาว​สุพรรณ​ี​ ประเสริฐ​ทองกร​ รอง​ผอ.สกธ.​​ ร่วมงาน​พิธีเปิดโครงการ​ฝึกอบรม​เลขานุการ​และผู้ช่วย​เลขานุการ​คณะอนุกรรมการ​กองทุนยุติธรรม​ประจำจังหวัด​ ณ​โรงแรม​รามาการ์​เด้นส์​ กรุงเทพมหานคร​ โดยมีพลอากาศ​เ​อกประจิน​ จั่นตอง​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ยุติธรรม​เป็นประธานในพิธีเปิด​ โดยสรุปประเด็น​ดังนี้

การสร้างการรับรู้​ให้กับประชาชน​ ให้ความยุติธรรม​เข้าถึงทุกพื้นที่​ ประชาชน​เข้าถึงง่าย​ บูรณาการ​ส่วนราชการ​เข้ามาร่วม​ ​ เช่น​ พม. สธ.​ กรมการปกครอง​ เพื่อให้​ประชาชน​เกิดความไว้วางใจ​ เชื่อ​มั่นในกระบวนการยุติ​ธรรม​ เพื่อ​ลดความเหลื่อม​ล้ำ​ นำไปสู่สังคมสงบสุข​

เพิ่มประสิทธิภาพ​ในการทำงาน​ การลดระยะเวลา​ ขั้นตอนในการทำงาน​ ลดการใช้กระดาษ​​ โดย​ใช้​ IT เข้ามาช่วยในการทำงาน​ รวมถึงเชื่อมโยง​เน็ต​ประชารัฐ​ เพื่อนำไปสู่รัฐบาล​ดิจิทัล

ให้ผู้เกี่ยวข้อง​ลงพื้นที่​ เก็บข้อมูล​​ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา​ เช่น​ ปัญหา​เกี่ยวกับชุมชน​ ปัญหา​เกี่ยวกับเด็ก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2561

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางศิริพร ผาสุขดี ยุติธรรมจังหวัดพะเยา และรศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วม เป็นวิทยากรนำเสนอสภาพปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ด้วย โดยสรุปประเด็นการประชุมได้ดังนี้

– สภาพปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพะเยา ได้แก่ ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหายาเสพติด ปัญหาฉ้อโกง/เฟรนไชน์ ปัญหาบุกรุกป่า และปัญหาหนี้สินเกษตรกร
– หลักการวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อการพัฒนาโจทย์เชิงพื้นที่ โดยใช้หลัก Area based collaborative
– แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม

แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย มุ่งเน้นประเด็นการวิจัยสำคัญในเรื่องกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การลดการกระทำผิดซ้ำ และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแทนการควบคุมตัว (non-custodial) โดยเป็นการจัดทำในลักษณะชุดโครงการวิจัย

ส่งเสริมให้หน่วยงานเสนองบประมาณเอง

ส่งเสริมให้หน่วยงานส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นมากขึ้น โดยผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

อีกทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นเป็นองค์ประกอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ. ให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยให้เกียรติร่วมบรรยายหัวข้อ “การถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงาน : สู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม” ณ โรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กล่าวถึงกระบวนยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้ 1. ความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 2. การไม่สามารถเข้าถึงการบริการของหน่วยงาน 3. การทับซ้อนของหน่วยงานในการช่วยเหลือประชาชน 4. การคืนคนดีสู่สังคม โดยการสร้างการยอมรับและการให้โอกาสของผู้พ้นโทษ  ทั้งนี้ ผวจ. พะเยา ได้กล่าวถึงการถอดบทเรียนในการช่วยเหลือ 13 หมูป่า โดยมีองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสำเร็จ (success factor) ดังนี้ 1. การวางแผน/การบริหารแผนที่ดี (planning) 2. การมีวิสัยทัศน์ (vision) 3. การกำหนดเป้าหมายในการทำงานเดียวกัน…

โครงการขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่สอดรับบริบทประเทศไทย 4.0

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ การสัมนา นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ. สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่สอดรับบริบทประเทศไทย 4.0 พร้อมให้แนวคิดในการนำเครื่องมือมาใช้กับการทำงาน 3 ประการ (1) มองที่เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (2) กระบวนการที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ (3) การนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับงานประจำที่ปฏิบัติ เพื่อสอดรับการพัฒนาองค์กร สู่ระบบราชการ 4.0 ช่วงเวทีการสัมมนา นายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรและบุคลากรระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ระบบการทำงานขององค์กร สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1) การเป็นระบบราชการ 4.0 มีคุณลักษณะ ประกอบด้วย Open & Connected Government , Citizen –…

ผอ. สกธ. เข้าเยี่ยมชมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ. พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พร้อมทั้งติดตามผลและรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้วย โดยมีนางศิริพร ผาสุขดี ยุติธรรมจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ