ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 7 จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 7 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในโครงการและลงพื้นที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกิจกรรม ดังนี้​

– มีการจัดบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชน เกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงความรู้กฎหมาย เช่น Facebook Youtube Line อินโฟกราฟฟิก (E-Magazine)
– ให้ความรู้ ความเข้าใจ และให้คำปรึกษา เรื่องปัญหาทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับคดีต่างๆ เช่น คดีเครื่องสำอาง ที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการอำนวยความยุติธรรม และวิธีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบง่าย
– ได้มีการตรวจสอบ และ สอบถาม สยจ.ชัยภูมิ เรื่องมาตราฐานการให้บริการ โดยทางสยจ.ชัยภูมิ ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงยุติธรรม
– โดยประชาชนได้ให้ความสนใจมาเข้าร่วม กดLike กดแชร์ และรับสมุดอินโฟรกราฟฟิก เพื่อนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง การจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานความคืบหน้าหน้าการดำเนินการจัดทำกฎหมายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง การจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานความคืบหน้าหน้าการดำเนินการจัดทำกฎหมายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ——————————————————————-                                            ตามที่สำนักงานกิจการยุติธูณรม ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานความคืบหน้่าการดำเนินการจัดทำกฎหมายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวสุ ถ่ายเอกสาร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๐๔.๗๕ บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลงชื่อ (นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม)…

แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมไทย

วันที่ 4 พ.ค. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ รัฐสภา โดยมี พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ประชุมได้นำเสนอรายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมไทยในรูปแบบองค์การมหาชน ของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม โดยมีข้อเสนอแนวทาง 4 แนวทางได้แก่ – แนวทางที่ 1 รูปแบบหน่วยงานสารสนเทศกลางในลักษณะของส่วนราชการระดับสำนัก (ต่ำกว่ากรม) ในกำกับของ สกธ. – แนวทางที่ 2 รูปแบบหน่วยงานสารสนเทศกลางในลักษณะของส่วนราชการระดับกรม หรือสำนัก (ต่ำกว่ากรม) ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม – แนวทางที่ 3 รูปแบบหน่วยงานสารสนเทศกลางในลักษณะของส่วนราชการในกำกับของสำนักงานศาลยุติธรรม – แนวทางที่ 4 รูปแบบหน่วยงานสารสนเทศกลางในลักษณะขององค์การมหาชน ในกำกับของกระทรวงยุติธรรม และประธานที่ประชุมได้สอบถามความเห็นของผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ…

เห็นชอบ ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2562-2565

วันที่ 4 พ.ค.61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมี ศ.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นประธาน ร่วมด้วย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมี ผอ.สวพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามวาระการประชุม โดยมีมติ ดังนี้ 1.รับทราบ – รายงานความคืบหน้าสถานการณ์งานวิจัยกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน – ผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย (Ongoing research process) 2.เห็นชอบ ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. พ.ศ. 2562-2565 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงตามข้อสังเกตของอนุกรรมการ ก่อนเสนอ กพยช. ต่อไป ในประเด็นดังนี้ (1) เพิ่มเติมความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรม (2) ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง (3)  เพิ่มเติมประเด็นวิจัยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ประเด็นวิจัยที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรม การศึกษาหรือใช้เครื่องมือในการประเมินผลกฎหมาย…

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน

ยุติธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

————————————–

 

ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท รีปริ้น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  ๒๙๙,๙๙๓.๗๖ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวง่

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ลงนาม  (นางสาวอรวรรณ ปานคง)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม