กระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนอาเซียนว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

วันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนอาเซียนว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Panorama 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

โดยการจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ รวมไปถึงการกำหนดนโยบายร่วมกันในเรื่องการยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศสมาชิก อาเซียน และเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาต่อไป โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ

สกธ. เปิดหลักสูตร Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่ 2

 

ในช่วงเช้าวันที่ 1 พ.ค.61 ผอ.สกธ. ได้มอบหมายให้นางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. เป็นประธานในพิธีเปิด หลักสูตร Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่ 2

หลักสูตรฯนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงความสำคัญในด้านหลักสิทธิมนุษยชน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ณ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการระดับชำนาญการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระและมูลนิธิที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนและผู้สนใจ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 58 คน จาก 28 หน่วยงาน

สกธ. แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์/แนวทางแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมให้แก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 27 เมษายน 2561 การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ในช่วงเช้า นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์/แนวทางแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมให้แก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาในชุมชนเพื่อหาแนวทางในการป้องอาชญากรรมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

และในช่วงบ่าย ได้มีวิทยากรตำรวจในพื้นที่ มาให้ความรู้และบอกเล่าสถานการณ์อาชญากรรมในจังหวัด รวมทั้งสาธิตการป้องกันตนเองและการจดจำคนร้าย

“ยุติธรรมชุมชน พลังประชาชน” ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง?

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 วันสุดท้ายของโครงการการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 7 เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน พลังประชาชน” สรุปได้ดังนี้ การนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม เช่น การเฝ้าระวังการเกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน การเฝ้าระวังและการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ กองทุนยุติธรรม เช่น กรณีที่มีผู้ตกเป็นผู้เสียหาย/ผู้ต้องหา ก็จะมีกองทุนยุติธรรมเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น เพราะถือว่าเป็นคดีที่ศาลยังไม่ได้ตัดสิน ซึ่งต้องมีการให้บริการที่เสมอภาคกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในสังคม ยุติธรรมจังหวัด ซึ่งยุติธรรมจังหวัดก็จะมีทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหา และช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน การแก้ไขปัญหา “คนล้นคุก” ซึ่งในปัจจุบันมีปัญหาด้านคนล้นคุกเป็นจำนวนมาก คดีส่วนใหญ่ คือ คดียาเสพติด ในเบื้องต้นปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วย และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูผู้พ้นโทษจากคดีนี้ การบูรณาการการทำงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ ผ่านกลไก…

สกธ.ร่วมกับหน่วยงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี หารือแนวทางการป้องกันอาชญากรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี

ในช่วงบ่าย (14.00 น.) นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และคณะลงพื้นที่ฯ ได้มีการให้ข้อเสนอแนะเรื่องความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมด้านการป้องกันอาชญากรรมร่วมกับยุติธรรมจังหวัด ผู้บัญชาเรือนจำจังหวัด ผู้อำนวยการทัณฑสถานทุ่งเบญจา และผู้แทนสถานพินิจฯ จังหวัด โดยเป็นการสนทนาเพื่อรับทราบสภาพ ปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ สรุปประเด็นการสนทนาได้ดังนี้

1.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดโครงการร้อยใจ สร้างรั้ว ป้องกันภัยยาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชนเพื่อสังคมปลอดภัย โดยเป็นการให้ความรู้และร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางครอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอภายในจังหวัด

2.จัดให้มีโครงการบูรณาการสำหรับผู้คนโทษ(สร้างงานสร้างอาชีพ) เพื่อให้สถานประกอบการ ศูนย์ฝึกอาชีพ และผู้พ้นโทษได้เข้าร่วมสัมมนา ปรับทัศนคติอันจะนำไปสู่การป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

3.สถานพินิจฯ ได้มีการนำอินโฟกราฟฟิกของสำนักงานกิจการยุติธรรมไปให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ โดยเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ผู้แทนสถานพินิจได้มีข้อเสนอให้สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดทำอินโฟกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้และสามารถนำไปบอกกล่าว สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองได้

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 6 จังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 เมษายน 2561 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย​ รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 6 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานในโครงการและลงพื้นที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1. เยี่ยมชมกิจกรรมการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ ให้โอกาส (การตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) ณ​ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้​ สำนักงานกิจการยุติ​ธรรม​ ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์​ และเผยแพร่ความรู้​กฎหมายผ่านสมุดภาพอินโฟกราฟฟิก​ 2. ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีประเด็นของนายสัญชาติ แซ่วื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 20 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ปรึกษาเรื่องเงินกองทุนหมู่บ้านและเงินประชารัฐ โดยมีรายละเอียด ความเดิม เมื่อปี 2547 ได้มีการให้กู้เงินกองทุนหมู่บ้านจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทกับลูกบ้านหมู่ที่ 20 หลังจากนั้นมีการชำระเงินบ้างและไม่ชำระเงินบ้างจนเวลาล่วงเลยมาถึงยุคที่ตนเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อตรวจสอบแล้วไม่สามารถค้นหาเอกสารการกู้ยืมเงินทั้งที่คนในหมู่บ้านประสงค์ที่จะชำระหนี้ดังกล่าว จึงส่งผลให้หมู่บ้านตนเป็นหมู่บ้านที่ติดแบล็คลิสต์จึงไม่สามารถที่จะได้เงินโครงการประชารัฐอีกจำนวน 500,000…

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 7 จังหวัดสงขลา

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 7 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และบรรยายพิเศษเรื่อง รู้จัก กพยจ :บทบาทใหม่ของยุติธรรมจังหวัด สรุปได้ดังนี้ ความเป็นมาของ กพยช. มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม อย่างมีบูรณาการ ซึ่งเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และมีหน้าที่ออกนโยบายเพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ประชาชน การจัดตั้ง กพยจ. เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของ กพยช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัดขึ้น มีรูปแบบการทำงานอยู่ 2 มิติ คือ 1.รับนโยบายจากทาง กพยช.ไปปฎิบัติในการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 2.การนำเสนอปัญหาระดับจังหวัดเพื่อให้ กพยจ พิจารณาและแก้ไขปัญหา การเสนอแนะปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ จากนั้น เวลา 13:00- 17:30 น. เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ผ่านเกม…

การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 24 เม.ย.2561 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม (JA1) สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาได้ดังนี้

1.พิจารณาแผนการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ (เดือนเมษายน-กันยายน 2561)

2.พิจารณากรอบแนวทางการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 16

โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานและเนื้อหาสำหรับโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรมสรุปประเด็นหารือ ดังนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม มุ่งเน้นการป้องกัน/ระวังเหตุ ไม่ให้เด็กนักเรียนตกเป็นเหยื่อภัยอาชญากรรมและยาเสพติด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ ๑.กำหนดช่วงชั้นเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา ๒.สรุปรายชื่อโรงเรียนอุปถัมภ์ทั้งสิ้น จำนวนทั้งสิ้น ๕๒๘ โรงเรียน (และกรมราชทัณฑ์อีก ๒๖๐ โรงเรียน อยู่ระหว่างรอข้อมูล) โดยมอบหมายให้ สกธ. จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาของพื้นที่เพื่อให้สามารถกำหนดประเด็นและเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ได้อย่างครอบคลุม 3.เนื้อหาหลัก (Content) ที่ใช้ในการเผยแพร่ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาควรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงชั้น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๔ ด้าน ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายรัฐมนตรีฯ ได้แก่ ๑) การป้องกันตนเองจากภัยสังคม ๒) การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง ๓) การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด ๔) การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้กรมพินิจฯ ดำเนินการยกร่างและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ…