การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 : แนวทางการจัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ

  วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 : แนวทางการจัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ ณ ห้อง Infinity Ballroom II โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และสถานการณ์อาชญากรรมในส่วนของการกระทำผิดซ้ำในประเทศอาเซียน รวมทั้งแนวทางในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลการกระทำผิดซ้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และส่งเสริมหลักนิติธรรมในชุมชน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในการริเริ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการกระทำผิดซ้ำ ในส่วนของข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบ และฐานข้อมูลกระทำผิดซ้ำในประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และบริษัท Tata Consultancy Services (TCS) ประเทศอินเดีย…

ยธ. ร่วมหารือร่างข้อตกลงร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายสายชล ยังรอด ผอ.สทก. เป็นผู้แทน นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) เข้าร่วมประชุมหารือร่างข้อตกลงร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (MOU) ระหว่างกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี ท่านกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม

โดยมีข้อสรุป ดังนี้

1.ที่ประชุมฯ ได้พิจารณากำหนดการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

2.ที่ประชุมฯ ได้พิจารณา บันทึกข้อตกลง(MOU)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือการคุ้มครองสิทธิ การสร้างการรับรู้ ความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนระบบฐานข้อมูล และเพื่อการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)ครั้งที่ 2/2561

 

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการฯ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

สรุปสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรมุ่งเน้นเรื่องที่อยู่อาศัย การส่งเสริมอาชีพของผู้ที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.ให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจะต้องมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่อไปนี้
1.แผนยุทธศาสตร์มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2561-2564
2.การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กำปงตักวา (ชุมชนศรัทธา)
3.โครงการขับเคลื่อน Road Map ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เรื่อง โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
4.การเพิ่มกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ (สำนักงาน กศน.)
5.การดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 โครงการ

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และกระบวนทัศน์แก่นักบริหารงานยุติธรรมในหลักสูตร ยธส.9

 

ระหว่างวันที่ 18-20 เม.ย. 61 ผอ.นรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้นำคณะฯ เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ “ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน และการบรรเทาแก้ไขปัญหาสังคม” ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA จ.ชลบุรี

เพื่อศึกษาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การใช้ดาวเทียมเพื่อการสำรวจพื้นที่การเกษตร ความหนาแน่นของประชากร การสำรวจภูมิประเทศเพื่อบริหารจัดการการใช้ที่ดิน เป็นต้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ในกระบวนการยุติธรรม

ยธ.พิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการปรับปรุงกฎหมายกรณีการขายฝาก

  เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 14.45 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วย ผอ.สวพ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายกรณีการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ปพพ.) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 กระทรวงยุติธรรม ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1️ รายงานสรุปผลการดำเนินการฉบับสมบูรณ์ของคกก. ศึกษาสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นผลการศึกษาของกระทรวงยุติธรรมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมให้ข้อมูล โดยปัจจุบัน รมว.ยธ. ได้เห็นชอบรายงานดังกล่าวและได้ส่งต่อให้ คกก.ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 2️ ผู้แทนจาก กค. ศย. และภาคเกษตรกรยังขอให้คงแนวคิดการยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการขายฝากไว้ เนื่องจากสถานการณ์ที่เกษตรกรเสียเปรียบขณะนี้ยังมีความรุนแรง แต่ก็ควรศึกษาผลข้างเคียงด้วยเนื่องจากหากยกเลิกการขายฝากไป อาจทำให้ลูกหนี้เลือกวิธีการขายขาดที่ดินซึ่งอาจเกิดผลร้ายมากกว่า 3️ ข้อเสนอแนะของ กสม. แบ่งเป็น 2 กรณีคือ – การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเสนอให้ใช้กลไกให้ความช่วยเหลือด้านการเงินของสถาบันการเงินรัฐ รวมถึงการมีระบบตรวจสอบการทำสัญญาขายฝากที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ – การปรับปรุง ปพพ. ว่าด้วยเรื่องขายฝากในเรื่องกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝาก…

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดกรอบงบประมาณแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

วันที่ 18 เม.ย. 2561 เวลา 9.00 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดกรอบงบประมาณแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (วิพากษ์กรอบฯ) ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ กรุงเทพมหานคร สาระสำคัญของการประชุม (ร่าง) กรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย – เป้าหมายแผนงานบูรณาการ : การประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมอย่างสอดคล้อง และสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารงานยุติธรรม เพื่ออำนวยให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม – ตัวชี้วัดระดับแผนงานบูรณาการ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1 . ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐานด้านกระบวนการยุติธรรม ตามสิ่งที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ 2. ประชาชนผู้รับบริการในกระบวนการยุติธรรมได้รับบริการอย่างครบถ้วน ตามสิทธิที่พึงได้รับ 3. จำนวนโครงการและกิจกรรมตามแผนงบประมาณบูรณาการฯ เพิ่มขึ้น แนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย 6 แนวทาง ดังนี้ 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม…

ยธ.เร่งหารือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561

  วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 โดยมี น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (รองผอ.สกธ.) พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบกลไกการขับเคลื่อนการทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามกรอบหลักในการดำเนินงานที่แยกเป็นด้านเศรษฐกิจและสังคมกับด้านมั่นคง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 มอบหมายให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ภายใต้ Motto “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” และขับเคลื่อนการช่วยเหลือประชาชนใน 10 ประเด็น ประกอบด้วย – 1.…

สกธ.จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

 

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หน้าห้องวิวิธกิจกรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ.พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สกธ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561