ยธ. หารือเพื่อจัดทำแผนงานและเนื้อหาสำหรับโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ (10 เมษายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) สำนักงานกิจการยุติธรรม นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานและเนื้อหาสำหรับโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1.แผนงานและสถาบันการศึกษาที่จะดำเนินการ -แผนการดำเนินงานโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2561) ดำเนินการจัดทำเครื่องมือสำหรับเผยแพร่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ และกำหนดโรงเรียนที่จะดำเนินการ จำนวน 166 โรงเรียน ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2562 – 2563) ขยายผลให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น -สถาบันการศึกษาที่จะดำเนินการ กรุงเทพและปริมณฑล (กรุงเทพฯ,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,นนทบุรี) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 10 หน่วยงาน เลือกโรงเรียนรับผิดชอบ หน่วยงานละ 2 โรงเรียน โดยให้เลือกระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ระดับละ 1 โรงเรียน…

สกธ.จัด Focus Group ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2562-2565

  วันนี้ (10 เม.ย. 61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม BB 202 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์  สกธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2562-2565 โดยได้รับเกียรติจากนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมการสนทนากลุ่มในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและกลุ่มภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ร่วมให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างยุทธศาสตร์การวิจัยฯ โดยสรุปได้ดังนี้ 1.ด้านเนื้อหา 1) ทบทวนถ้อยคำประเด็น และนิยามกรอบวิจัยในแต่ละยุทธศาสตร์ ให้มีความชัดเจน รวมถึงกรอบการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม หมายรวมถึง ทางอาญา แพ่ง ปกครอง หรือไม่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ที่สามารถเป็นได้จริง2) ควรมีการจัดลำดับ (priority) ของยุทธศาสตร์และชุดโครงการวิจัย เพื่อให้เห็น productivity ที่ชัดเจน 3) เพิ่มเติมประเด็นการวิจัย เช่น ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนมากขึ้น การส่งต่อข้อมูลกระบวนการยุติธรรมระหว่างหน่วยงาน การคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม การปรับ…

การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 5 จังหวัดยะลา

  วันที่ 4 เมษายน 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 5 จังหวัดยะลา ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ จังหวัดยะลา พร้อมทีมคณะติดตามฯ นำทีมโดย นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด วัตถุประสงค์การติดตามการปฏิบัติงานในครั้งนี้ 1. เพื่อติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อน กพยจ. 2. แนวทางการให้บริการประชาชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) 3.ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.สงขลา และจ.สตูล โดยในเวลา 08.30-12.00 น. เป็นการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของ สยจ. และหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. การบูรณาการ การจัดการการให้บริการประชาชน ของ…

สกธ. เป็นเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการประสานงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กระทรวงยุติธรรม

  วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการเพื่อการประสานงานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กระทรวงยุติธรรมได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ และมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้ 1. ประเด็นการจัดทำกฎหมายตามแผนการปฏิรูประเทศ ที่ประชุม มีมติ *มอบ สกธ. ประสาน สภาพัฒน์ เพื่อร่วมกันดำเนินการจัดทำกฎหมายตามแผนปฏิรูปประเทศ และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละกฎหมายที่มีการแก้ไขหรือยกร่างใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม *กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ควรตรวจสอบสถานะว่ามีการดำเนินการในขั้นตอนใด และให้หัวหน้าส่วนราชการไปสำรวจกฎหมายที่จะต้องแก้ไขหรือยกร่างเพิ่มเติม นอกเหนือจากกฎหมายที่จะต้องดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (63 ฉบับ) เพื่อฝ่ายเลขานุการ จะได้รวบรวมและนำมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป *การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างกฎหมาย ควรคำนึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อให้กฎหมายที่ออกสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 2. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศและร่างยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้สำนักงานฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแนวทางในการขับเคลื่อนโดยคำนึงถึงบริบทในการจัดการความขัดแย้งระดับพื้นที่ซึ่งจะมีเนือหาที่แตกต่างกัน 3. การจัดตั้งกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เห็นชอบในการจัดตั้งกลุ่ม ป.ย.ป. ภายในกระทรวงยุติธรรม…

การประชุมอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนากระบวนการยุติธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้ 1. รับทราบมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 : แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ 2. รับทราบมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 : การพัฒนาระบบสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีค้ามนุษย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 3. รับทราบการดำเนินการโครงการวิจัยเพื่อนำเครื่องมือประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย หรือ LEI มาทดลองใช้ ประกอบด้วยโครงการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย และโครงการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย 4. เห็นชอบแนวทางการดำเนินการ ด้านที่ 4 การบูรณาการงบประมาณด้านการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและการบังคับใช้ รวมทั้งการเผยแพร่กฎหมายฯ เพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณบูรณาการ แผนงานงานบูรณาการ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม…

การประชุมอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ รอง ผอ.สกธ.(นางศิวากร คูรัตนเวช) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผอ.สนป. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้ 1. รับทราบผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 2. รับทราบความคืบหน้าการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งมีกำหนดเสนอ ครม. พิจารณาประมาณเดือน พ.ค. 2561, ร่างแผนปฏิรูปประเทศ ที่ ครม.ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว, ระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรี (แผนแม่บทฯ จัดเป็นแผนระดับที่ 3) และแนวทางการเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรี 3. เห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562-2565) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตของอนุกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างแผนฯ ให้มีความสมบูรณ์ ก่อนเสนอ กพยช.…

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 28/3/2561 เวลา 10.00-15.30 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ.(CIO) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ สทก. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ มีวาระสำคัญ ดังนี้ ช่วงเช้า นำเสนอแนวทาง Big Data ของประเทศเพื่อนำมาปรับใช้กับการเตรียมจัดทำ Big Data กระบวนการยุติธรรม โดย นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผอ.ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ช่วงบ่าย 1. ผลการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อให้บริการในระบบ DXC กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยและสำนักงาน ป.ป.ส. –>ศูนย์ DXC ได้พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลกระทำผิดซ้ำให้กับกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อจัดทำระบบ MIS ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ขอใช้ระบบดังกล่าว ในการประมวลผลด้านยาเสพติด ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงกับสำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุด…

สกธ. ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

 

ในวันที่ 30 มี.ค.61 นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สนป. และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ จำนวน 56.589 ล้านบาท

สรุปรายละเอียดผลการติดตามได้ดังนี้

-หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายและ PO รวม ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 จำนวน 53.133 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 93%)

-ผลการดำเนินงานรายโครงการพบว่าเป็นไปตามแผน และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยสามารถอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยนำกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ได้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ดังนี้

-สามารถตรวจและจัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ผู้ต้องขังที่คุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ ได้ทั้งสิ้น 8,064 ราย

-การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร สามารถช่วยเหลือประชากรผู้ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ใช้ตรวจ DNAพิสูจน์ความสัมพันธ์ และการได้สัญชาติ ได้จำนวนถึง 1,623 ราย กระจายทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม โครงการยังมีข้อจำกัดด้ายงบประมาณที่ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสารพันธุกรรมตามรายชื่อของกรมการปกครองได้ครบถ้วน และอีกหลายพื้นที่ที่ยังอยู่ระหว่างรอรับการตรวจ

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรมรุ่นที่ 3 (ศวธ.3)

 

วันที่ 28 มี.ค. 61 ท่านวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ.ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรมรุ่นที่ 3 (ศวธ.3) ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

พร้อมกันนี้ ได้มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ให้กับสมาชิกกลุ่มที่ 5 ซึ่งได้จัดทำงานวิจัย เรื่อง “การนำยุติธรรมชุมชนมาใช้แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่สมาชิก ศวธ.3 ได้จัดทำขึ้นหลักสูตรฯ ทั้ง 5 เรื่อง จะนำส่งไปยัง สวพ. เพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป

ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 10/2561 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประเด็นสำคัญในการพิจารณาของคณะกรรมการ คือ การพิจารณาร่างการจัดทำรายงานผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) โดยมีข้อสรุปข้อเสนอการปฏิรูปตำรวจในเล่มรายงานแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านบริหารงานบุคคล 1. การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจที่เป็นธรรม 2. มีการพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน และมีหลักประกันค่าตอบแทน ด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ 1. กระจายอำนาจบูรณาการ ให้ บช. ที่มีหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรมฯ ใน 1 ปี บช. อื่น ใน 3 ปี 2. มีคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (กอ.ตร.) โดยมีคณะกรรมการทั้งที่เคยเป็นและไม่เคยเป็นตำรวจ ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อสาธารณะ 3. ลดภารกิจตำรวจที่เป็นภารกิจรอง โดยเพิ่มอำนาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้ส่วนราชการอื่นภายในเวลา…