ยธ. หารือจัดทำร่างแนวทางการบูรณาการงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) มอบหมายให้ ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด (สชจ.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างแนวทางการบูรณาการงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมฯ นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ยุติธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งผู้แทนศูนย์ยุติธรรมชุมชนแบบภาคประชาชนและแบบจัดตั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม โดยสรุปการประชุมได้ดังนี้ วัตถุประสงค์เพื่อหารือและระดมความคิดเห็นของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกับผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีต่อร่างแนวทางการบูรณาการงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ข้อมูลศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. การบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. การประเมินผลการทำงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 4. ร่างแนวทางการบูรณาการระบบงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการงานยุติธรรมชุมชนในปัจจุบันของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และรูปแบบการทำงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้งสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน สรุปปัญหาได้ดังนี้ 1. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามคำสั่ง…

อบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในเครือข่าย เมื่อวันที่ 23 และ 26 มีนาคม 2561

สทก. ได้จัดอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้ใช้งานระบบจากกรมคุมประพฤติ กรมพินิจฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานกองทุนยุติธรรม และผู้ดูแลระบบจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน ก.ก.ต. หน่วยข่าวกรองทางทหาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรมประมง DSI สป.ยธ.
ทั้งนี้ ในการอบรมได้รับข้อสังเกต และความต้องการข้อมูลต่างๆ เพื่อวางแนวทางการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

สกธ. ได้รับรางวัล ประเภท ผลงานวิจัยดี


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 127 ปี ณ กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

พร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2559 ให้กับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดย สกธ. ได้รับรางวัล ประเภท ผลงานวิจัยดี จาก โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา : ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นผู้แทนหน่วยงานขึ้นรับรางวัลดังกล่าว

การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล

 

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. รอง ผอ.สกธ.นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ร่วมประชุมเพื่อแนวทางปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล โครงการ LINE สำหรับราชการ Government Communication Channel (GCC LINE) ซึ่งเป็นกลไกที่รัฐบาลใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของรัฐบาล ไปยังข้าราชการทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการจัดทำวีดิทัศน์ฯ ที่เน้นผลงานสำคัญที่ปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรมได้นำเสนอ Motion Graphic เรื่อง DXC คืออะไร และ Big Data ต่อที่ประชุมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

นอกจากนี้ได้พิจารณาโครงเรื่องสำหรับจัดทำชุดความรู้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
สำหรับนำไปผลิตสื่อประชาพันธ์เผยแพร่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจการในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป โดยมีโฆษกประจำหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤกธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

สกธ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ

  วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. รอง นรม.และ รมว.ยธ. ได้มอบหมายให้ สกธ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยมี ปยธ. เป็นประธาน พร้อมด้วย ผอ.สกธ. และ ผอ.สวพ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ สกธ. ในฐานะหน่วยงานผู้ได้รับมอบหมาย ได้รวบรวมประเด็นข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่ง ครม. ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 ที่ผ่านมา โดยสามารถได้จัดหมวดหมู่ประเด็นปฏิรูปดังกล่าวได้เป็น 11 กรอบ ได้แก่ – กรอบการขจัดความเหลื่อมล้ำ – กรอบการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน – กรอบการปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม – กรอบการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ – กรอบการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลกฎหมาย – กรอบการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนและไม่ล่าช้า – กรอบการพัฒนาระบบการสอบสวน และหน้าที่ระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ…

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 6

  วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมโบนันซ่ารีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และบรรยายพิเศษเรื่อง รู้จัก กพยจ. : บทบาทใหม่ของยุติธรรมจังหวัด สรุปได้ดังนี้ ความเป็นมาของ กพยช. มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม อย่างมีบูรณาการ ซึ่งเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และมีหน้าที่ออกนโยบายเพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ประชาชน การจัดตั้ง กพยจ. เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของ กพยช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการพัฒนาการบริหารงานระดับจังหวัดขึ้น มีรูปแบบการทำงานอยู่ 2 มิติ คือ 1.รับนโยบายจากทาง กพยช.ไปปฎิบัติในการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 2.การนำเสนอปัญหาระดับจังหวัดเพื่อให้ กพยจ. พิจารณาและแก้ไขปัญหา การเสนอแนะปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ จากนั้น เวลา 13:00 – 17:30 น.…

สกธ.เร่งหารือการเชื่อมโยงข้อมูลของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยและสำนักงาน ป.ป.ส.

  วันที่ 20 มี.ค.61 เวลา 09.30 น.-12.00 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ.(CIO) ได้เป็นประธานการประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัยและสำนักงาน ป.ป.ส. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 ชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยในการประชุมได้มีการสรุปผลความต้องการชุดข้อมูลกระทำผิดซ้ำของแต่ละหน่วยงาน เพื่อประมวลผลในภาพรวม โดยมีความต้องการจำนวน 15 รายงาน และได้ดำเนินการเปรียบเทียบความต้องการกับข้อมูลที่มีอยู่พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานโดยแบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้น (พ.ค.61) จะจัดทำรายงานสถิติผู้พ้นจากการพัฒนาพฤตินิสัย และกลับมากระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด ในระยะยาว (2562) ดำเนินการพัฒนารายงานตามความต้องการที่เสนอ อีก 14 รายงาน ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับกระบวนการจัดทำรายงานต่างๆ ในอนาคต สรุปได้ 12 ขั้นตอน • การตั้งคำถาม • ออกแบบรายงานเพื่อใช้ในการตอบคำถาม และ รูปแบบการนำไปใช้ • จัดลำดับความสำคัญรายงาน • จัดทำรายงาน excel ต้นแบบจากข้อมูลที่มีอยู่ • จัดทำรายงานคุณลักษณะแหล่งข้อมูล…

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561

  วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ผอ.สกธ.ได้มอบหมายให้ นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีประเด็น เรื่องเพื่อทราบ และเรื่องพิจารณาดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ 1. ผลการดำเนินงานคลินิกยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 2. ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 3. ปัญหาอุปสรรคตามระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการบริหารจัดการคลินิกยุติธรรม พ.ศ. 2560 4. รายงานความคืบหน้าโครงการที่ปรึกษากฎหมายรองรับหลายภาษา เรื่องเพื่อพิจารณา 1. พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีที่ปรึกษากฎหมายเรียกรับค่าตอบแทนและรับคดีจากผู้รับบริการ คณะกรรมการฯได้พิจารณาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อาทิ คำนิยามของ ค่าตอบแทน ผู้มาขอรับบริการ และพิจารณาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยละเอียดรอบคอบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯสรุปการประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมแจ้งเวียนให้กับคณะกรรมการฯภายใน 7 วัน…