ศวธ.3 จัดทำผลงานวิจัยภาคปฏิบัติ (Workshop)

วันที่ 19 มี.ค.61 สพก. และทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร ศวธ.3 ดำเนินกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เพื่อจัดทำผลงานวิจัยภาคปฏิบัติ (Workshop) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ในช่วงบ่าย ผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ถึงกระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนาม ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งการนำผลการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาการวิจัย โดยมีทีมอาจารย์ คอยให้คำแนะนำ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ที่ประชุมได้มีมติรับทราบและมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุม ซึ่งวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย
1 ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กพยช.
2 ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการระหว่างเดือนมกราคม-ปัจจุบัน
3 แนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ
4 การพัฒนาระบบสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและคดีค้ามนุษย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๔๙ และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๔๙
5 การขอเพิ่มอัตรากำลังของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบในประเด็นดังต่อไปนี้
1 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
2 แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้นำข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตของที่ประชุมไปดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมต่อไป

Media training ของหลักสูตร ยธส.9

 

วันนี้ 16 มี.ค. 61 วันสุดท้ายของการ workshop กิจกรรม Media training ของพี่ ๆ ยธส.9

อ.อรรจน์ สีหะอำไพ ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “Smart Communication : การสื่อสารเสริมบุคลิกภาพ” สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ ประกอบด้วย
-สีหน้า
-การแต่งกาย
-กริยาท่าทางอริยบท
-การใช้น้ำเสียง
-ความเอื้ออาทร
-ความชำนาญในการงาน
-ประสบการณ์ชีวิต

บุคลิกภาพที่ดีมีผลต่อความสำเร็จ ประกอบด้วย
-การแต่งกายดูดี สะอาด
-พูดจาสุภาพ
-ใจเย็น มองโลกในแง่ดี
-หาความรู้อยู่เสมอ

นอกจากนี้แล้วผู้เข้ารับการอบรม ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรอย่างสนุกสนาน นับว่ากิจกรรม Media training ของพี่ ๆ ยธส. 9 ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย

การป้องกันอาชญากรรมกับกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส 2019

สำหรับการลงพื้นที่ในวันที่สอง (16 มี.ค 2561) ในช่วงเช้า ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยยุติธรรมจังหวัดให้การต้อนรับ

จากนั้นเป็นกิจกรรมการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ ความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรมในการดำเนินชีวิต และความเชื่อมโยงของกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมกับกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส 2019 รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้เครือข่ายยุติธรรมจังหวัดได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความต้องการเรื่องการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่

ในช่วงบ่ายวิทยากรตำรวจได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมพื้นฐานและสาธิตวิธีการป้องกันตัวเองอย่างง่ายจากผู้ร้าย

กิจกรรมในวันนี้ทำให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้รับความรู้เรื่องการป้องกันอาชญากรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

ยธ.เร่งหารือวางกรอบแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ (อาคาร A) ผอ.สกธ. ได้มอบหมายให้ สชจ. เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับการร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม โดยในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับคดีผู้บริโภค และเพื่อทราบถึงการดำเนินงานของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ การช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงการขอรับการสนับสนุนข้อมูล การดำเนินงานของยุติธรรมจังหวัดและยุติธรรมชุมชน รวมทั้งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการขอรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การดำเนินงานของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงแผนผังการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การจัดทำบันทึกความตกลงร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี สำนักกิจการยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของกฎหมาย การสนับสนุนในส่วนของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเครือข่าย ข้อมูลทางกฎหมาย…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยฯ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

  วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนางวราภรณ์ เปล่งแสง ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ และคณะอาจารย์ ซึ่งได้ให้ข้อมูลถึงสภาพปัญหาของจังหวัดกาฬสินธุ์ในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ : การขับเคลื่อนกาฬสินธุ์โมเดล การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ กาฬสินธุ์โมเดล สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน เพื่อลดความเหลี่อมล้ำ และป้องกันการกระทำผิดซ้ำ 2. การศึกษาต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในไกลเกลี่ยข้อพิพาทของชุมชน เช่น ที่ดิน นิติกรรมสัญญา หนี้สินการกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ละเมิดทรัพย์สิน และความผิดต่อชีวิตและร่างกาย 3. การสร้างการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการถ่ายทอดนวัตกรรมทางกฎหมายให้กับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อการป้องกันการกระทำผิด ลดความขัดแย้งและเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 4. การบูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม…

ยธส.9 workshop หัวข้อการประสานงานกับสื่อมวลชน

 

วันที่ 14 มี.ค. 61 สพก. นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร ยธส.9 ดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตร ในหัวข้อ ‘การประสานงานกับสื่อมวลชน’ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 มี.ค.61 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

ช่วงเช้า ผู้เข้าอบรมได้ร่วมรับฟังการบรรยาย โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในวงการสื่อมวลชน สามารถสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
-เข้าใจบทบาทของสื่อมวลชนและข้อมูลที่สื่อต้องการ
-การให้สัมภาษณ์และตอบคำถาม ต้องใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ ฝึกใช้คำข่าวให้กระชับและครอบคลุมสาระสำคัญ
-การจัด position สำหรับการแถลงข่าวการแต่งกาย ควรเลือกโทนสีเสื้อผ้าให้เหมาะสมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์องค์กร
-ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์หรือเมื่อมีการจู่โจมสัมภาษณ์
-การเตรียมตัวออกสื่อและเทคนิคการมองกล้อง โดยวิทยากรได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้แนะนำตัวเอง เพื่อฝึกวิธีการถือไมค์และจัดลักษณะท่าทางวิธีพูดเมื่อต้องให้สัมภาษณ์

ข้อระวัง ผู้เข้าอบรมจะต้องรู้เทคนิคในการเลี่ยงตอบคำถามสื่อ ด้วยการเก็บอารมณ์ ไม่แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจออกมา

ช่วงบ่าย เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรได้จำลองสถานการณ์การจัดแถลงข่าว ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับบทบาทสมมติทั้งในบทบาทของสื่อมวลชนและบทบาทของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์

สำหรับวันนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต่างได้รับความรู้และได้ประโยชน์ รวมถึงแนวทางต่างๆที่สามารถนำไปปรับใช้ได้เมื่อต้องให้สัมภาษณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 2

 

ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 2 และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

ปรากฏว่า บริษัท ทัวร์สีรุ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค อีกทั้งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,566,400.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน หกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ. 2561

 

(นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

สกธ.หารือเพื่อจัดทำแผนงานโรงเรียนอุปถัมภ์และการจัดทำบันทึกข้อตกลง (mou)

  วันที่ 9 มี.ค. 61 เวลา 09.30 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และ นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วม ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสกธ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมกรมพินิจ 5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีอธิบดี กพน. ผู้แทน กพน. และผู้แทนปปส. ร่วมประชุมด้วย ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนงานดังกล่าว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. กำหนดหลักการสาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของแนวคิดโรงเรียนอุปถัมภ์เพื่อระบุขอบเขตและโครงการเพื่อการวางแผนงานและความร่วมมือที่สอดรับตามภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เบื้องต้นกำหนดเค้าโครงให้มีเป้าหมายหลักคือการป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยสร้างความเข้มแข็งผ่านกลไกและกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงในช่วงวัยประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น) 2. การรวบรวมข้อมูลจากภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปปส. หรือกระทรวงศึกษาธิการ ว่าปัจจุบันมีแนวทางการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงอย่างไรบ้าง รวมถึงสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพื่อการกำหนดกรอบการส่งเสริมความร่วมมือที่มีอยู่ หรือพัฒนาขึ้นใหม่ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะรับผิดชอบยกร่างกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ รวมถึงวางแผนเตรียมการจัดทำบันทึกความร่วมมือ…

สกธ.ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดตรัง

  วันที่ 7 มีนาคม 2561 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานงานกิจการยุติธรรม ได้รับมอบหมายเป็นประธานโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดตรัง โดยเวลา 16.00 น. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สยจ.ตรัง ในเรื่องการให้บริการประชาชนของ สยจ.ตรัง ตามผังงานการให้บริการแบบใหม่ ตามข้อสั่งการปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ สยจ. ตรัง ได้มีความพร้อมและมีการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปโดยเรียบร้อย และพร้อมพัฒนาในส่วนที่ต้องมีการพัฒนา วันที่ 8 มีนาคม 2561 วันที่สองของโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดตรัง โดยมีประเด็นในการประชุมนำเสนอและตรวจเยี่ยม ศยช. ดังนี้ ช่วงเช้า เวลา 8.30-11.30 นาฬิกา เป็นการประชุมร่วมกันของสำนักงานยุติธรรมกลุ่มภาคใต้ตอนบน ซึ่งประกอบด้วย สยจ.กระบี่ สยจ.ตรัง สยจ.ชุมพร สยจ.นครศรีธรรมราช สยจ.พังงา สยจ.พัทลุง สยจ.ภูเก็ต สยจ.ระนอง และ สยจ.…