การขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่เป็นเลิศ: การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ

  วันที่ 9 มี.ค. 61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบีบี 201 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รองผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่เป็นเลิศ: การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ (ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการสู่ความเป็นเลิศ) การสัมมนาในวันนี้เป็นการรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับการขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่เป็นเลิศ” และ “การสร้างข้อเสนอคุณค่าต่อผู้รับบริการ (Value Proposition Statement) โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์องค์กรเกี่ยวกับ – เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic target) – ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน – ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Core Competency/Key Resource & Asset) ที่มีผลต่อการทำงาน – ข้อเสนอคุณค่า (Proposition) ค้นหาเป้าหมายในระยะเวลา 20 ปีของ สกธ.…

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 7/2561 โดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ คือ คณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็นรายงานชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าการนำร่างกฎหมาย 3 ฉบับไปรับฟังความคิดเห็น คือ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติอำนาจในการดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยกำหนดประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น และประเด็นคำถามในการรับฟังความคิดเห็นแบบเปิดกว้างผ่านทางเฟสบุ๊ค และได้ดำเนินการส่งมอบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 3 เล่มให้แก่ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรรมการได้มีข้อสังเกตเรื่องการให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆ มาเป็นพนักงานสอบสวนตามป.วิ.อ. ต้องมีการออกข้อบังคับตามมาตรา 5 ป.วิ.อ.…

เปิดตัว THAILAND TOURISM DIRECTORY

เปิดตัว “WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH : มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย” และมอบแนวนโยบาย “ ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน : เชื่อมโยงเมืองหลักกระจายรายได้สู่เมืองรอง”

เว็บไซต์: https://thailandtourismdirectory.go.th
Application: IOS , Android
Facebook: Thailand Digital Tourism Center

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Human Rights รุ่นที่ 2

 

“รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม”
ระหว่างวันที่ 1 – 11 พฤษภาคม 2561
ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

ผู้ประสานงาน :

นางสาวกุลนันทน์ ศรีเจริญ      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ 0 2141 3742 / 06 1410 5120

โทรสาร 0 2143 8932

แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ให้มีประสิทธิภาพ

  วันที่ 5 มี.ค. 61 เวลา 10.00-12.00 น. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.ทวีศักด์ กออนันตกูล เป็นประธาน พร้อมทั้ง นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ.(CIO) อนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ สทก. ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ระหว่างเดือนมิถุนายน – ปัจจุบัน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์(Cloud Computing) เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1. ทุกหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและผลการวิเคราะห์ โดยมีมาตรฐานในการจัดระบบ Big Data 2.มีการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน…

รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2559

 

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และ เจ้าหน้าที่สกธ. โดยมี พ.ต.ต.ดร. ชวนัสถ์ เจนการ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2559” โดยในการประชุมมีการนำเสนอผลงาน และมีการวิพากษ์ถึงข้อจำกัดของข้อมูล ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

ควรปรับแก้การนำเสนอข้อมูลสถิติยาเสพติดให้สอดคล้องกับรายละเอียดข้อมูลสถิติทางการของ ป.ป.ส.

ควรจัดทำแผนภูมิรูปกรวยสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จะทำให้เห็นภาพสถิติทั้งระบบได้ชัดเจนขึ้น

ในรายงานฉบับต่อไป (ปี2560) ควรเพิ่มเติมข้อมูลทางด้านอาชญากรรมพิเศษ ข้อมูลด้านการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ และข้อมูลด้านการค้ามนุษย์

เห็นควรให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 2

  ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุม  เชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :  e – bidding)  ภายในวงเงินงบประมาณ ๑,๕๘๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :…