ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ประกวดราคา    จ้างเหมาบริการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) เอกสารประกวดราคา เลขที่ ส.๓/๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บัดนี้ ครบกำหนดการยื่นข้อเสนอแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา สำนักงานกิจการยุติธรรม จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ตามประกาศประกวดราคาลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑   (นางสาวนันทรัศมิ์…

“ดาว มยุรี” ร่วมกิจกรรมชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

วันที่ 24 ก.พ.2561 รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ปักหลักจอดรถ ณ ตลาดคลองถม จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยช่วงเช้ารถเคลื่อนที่ให้ความรู้ได้ตระเวนประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้ความรู้ผ่านคลิปเสียงกฎหมายรอบเมืองเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ

ช่วงบ่าย รถเคลื่อนที่ให้ความรู้ร่วมกับ สยจ.กาฬสินธุ์ตะลุยรอบตลาดคลองถม เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้บริการผ่านเบอร์สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77

ช่วงเย็น รถเคลื่อนที่ให้ความรู้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.สยจ.กาฬสินธุ์ ผอ.สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมปักหลักตั้งจุดนิทรรศการ จุดให้คำปรึกษากฎหมายจาก สยจ.กาฬสินธุ์ และบริการต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งรับชมการแสดงนาฏศิลป์จากโรงเรียนอนุกูลนารี และมินิคอนเสิร์ตจาก ดาว มยุรี ที่มาร่วมสร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนาน

ทั้งนี้ อย่าลืมติดตามและร่วมสนุกผ่านกิจกรรมทางเพจสำนักงานกิจการยุติธรรม และพบกับรถให้ความรู้เคลื่อนที่ ในครั้งต่อไป ณ จังหวัดชลบุรี (4-6 มี.ค) และจังหวัดระยอง (8-10 ก.พ.)

วันสุดท้ายโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน” รุ่น 5

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 ณ โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วันสุดท้ายของการอบรม “โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน” รุ่น 5

กิจกรรมวันนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม WorkShop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “การสะท้อนแนวคิดเพื่อการพัฒนา” เขียนสะท้อนปัญหาสำคัญของแต่ละจังหวัดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและการเสริมสร้างการรับรู้/การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนที่อยากให้กระทรวงยุติธรรมเข้ามาแก้ไขหรือช่วยเหลือ

ภายหลังจากกิจกรรม นางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมใน “โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน” รุ่น 5 พร้อมทั้งกล่าวปิดการอบรม

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่น 5

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วันที่สอง ของการอบรม “โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่น 5” เวลา 09.30 – 12.00 น. เป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ โดยวิทยากรจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ สำนักงาน ป.ป.ท. หัวข้อสาระสำคัญ มีดังนี้ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ▪️ความสำคัญของสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ปัจจุบันมีการพูดถึงและมีการนำแผนฯไปใช้ในการดำเนินงานและมีการรายงานผลการปฎอิบัติงานตามแผนฯ ▪️งานด้านหนึ่งของทาง กพยจ.ได้ให้ความสนใจและปฎิบัติตามแผนฯ เป็นการขับเคลื่อนเพื่อให้ไปสู่ระดับชุมชน โดยให้ ศยช. ช่วยกันส่งเสริมสิทธิด้านนี้ จำเป็นต้องมีการให้ทั้ง 5 ภาค มีเข้ารับฟังแผน/ความต้องการของประชาชน/ปัญหา/ที่มาในพื้นที่ เพื่อนำมาส่งเสริมบุคคลในชุมชนและยกระดับคุณค่าของคนและชุมชนเพื่อตอบสนองสิทธิขั้นพื้นฐาน ระดับชุมชน -> ระดับประเทศ 1206 : ป.ป.ท. Call Center ▪️ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ▪️ส่งเสริมประชาชนใ้ห้ความรู้…

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวอรอุษา ชินกระจ่างกิจ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ และทีมงาน สชจ. เข้าร่วมประชุมดังนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการประชุมในครั้งนี้มีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นประธาน และมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อชี้แจงภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและหารือประเด็นการขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งสืบเนื่องจากกาฬสินธุ์โมเดล โดยได้ประเด็นปัญหาด้านการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้ หนี้ภาคครัวเรือน – หนี้นอกระบบ: ต้นทุนในการการเกษตรสูง แต่ผลผลิตต่ำ – หนี้จากการทำเกษตรพันธสัญญา (การปลูกอ้อย): เกษตรกรไร่อ้อยถูกเอาเปรียบจากการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรม – หนี้ กยส. อาชญากรรม – ยาเสพติด: พ่อแม่ออกไปทำงานไม่มีเวลาดูแลลูก ทำให้เด็กมีเวลาไปมั่วสุมยาเสพติด…

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร Human Rights รุ่นที่ 2

 <<< ย้อนกลับ  “รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม” ระหว่างวันที่ 1 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม   หลักสูตร Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรม รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการระดับปฏิบัติการ (อายุราชการไม่น้อยกว่า 4 ปี) ถึงระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า จากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ มูลนิธิที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนหรือผู้สนใจ อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ในวันที่รายงานตัว   การรับสมัครและประกาศรายชื่อ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและ ส่งใบสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรมจะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ในวันที่ 17 เมษายน 2561   ดาวน์โหลดเอกสาร : ใบสมัคร            ผู้ประสานงาน : นางสาวกุลนันทน์ ศรีเจริญ    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ…

วันที่สองของ ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

วันที่ 23 ก.พ.2561 รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ในโครงการอำเภอยิ้ม ณ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด

ซึ่งครั้งนี้ สยจ.กาฬสินธุ์ และรถให้ความรู้เคลื่อนที่ได้นำความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ความช่วยเหลือ รวมถึงบริการต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม ไปบอกพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลคลองขาม

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน นักเรียนในพื้นที่อย่างมากเข้ามาสอบถาม และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

และในช่วงเย็นรถให้ความรู้เคลื่อนที่ ได้ออกตระเวนให้ความรู้ในเขตชุมชน และตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งตั้งจุดบริการให้คำปรึกษากฎหมาย รวมถึงประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆให้กับประชาชน