ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

วันที่ 22 ก.พ. 2561 รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม ได้ออกเดินทางครั้งที่ 2 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยช่วงเช้าวันนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมผู้บริหารของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมพร้อมพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารีที่เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน

และช่วงบ่ายรถให้ความรู้เคลื่อนที่ ได้เคลื่อนขบวนความรู้ไปที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยมีนักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมกว่า 150 คน ซึ่งนอกจากกิจกรรมรณรงค์หัวข้อ “ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย” ในรูปแบบรถเคลื่อนที่ (Transit Advertising) โดยเน้นปฏิสัมพันธ์ (Interactive Exhibition) คือ ให้นักเรียนที่เข้าชมนิทรรศการมีส่วนร่วม แล้วนั้น ที่นี่ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆในกระบวนการยุติธรรม เช่น ตำรวจ ทนาย นิติกร อัยการ ผู้พิพากษา นักนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

และในวันพรุ่งนี้ รถเคลื่อนจะลงพื้นที่อำเภอยางตลาด ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ในโครงการอำเภอเคลื่อนที่

บทบาทยุติธรรมชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานยุติธรรม

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงเช้า ( 09.30 น.) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทยุติธรรมชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานยุติธรรม” ในโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 5 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวรายงาน ภายหลังพิธีเปิดงาน ปยธ. และ ผอ.สกธ. เดินทางไปร่วมกิจกรรม “รถให้ความรู้เคลื่อนที่” ภายใต้โครงการ “ชื่นใจ…คนไทยรู้กฎหมาย” ที่โรงเรียนอนุกูลนารี โดยได้ร่วมทำกิจกรรมถามตอบปัญหากับนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี และจากนั้นเดินทางไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/นโยบาย ร่วมกันในประเด็นต่างๆ เช่น การบูรณาการการให้บริการประชาชน การอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ของ สยจ. และการแก้ไขปัญหาพื้นที่ในจังหวัดตามแนวทาง “กาฬสินธุ์โมเดล” ในช่วงบ่าย ( 13.00 น.) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ…

การอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมแก่นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน ในช่วงเช้า (10.30น.) นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และคณะลงพื้นที่อบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมแก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

  • การให้ความรู้ในหัวข้อ ความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
  • กิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดน่าน และเสนอแนะความต้องการเรื่องการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ และในช่วงบ่าย (13.00 น.) ได้มีวิทยากรในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) มาให้ความรู้ในหัวข้อ อาชญากรรมและการป้องกันตนเอง

สำหรับการลงพื้นที่ในวันที่สอง (16 กุมภาพันธ์ 2561) ในช่วงเช้า ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่านยุติธรรมจังหวัดน่าน (นายวราวุธ คันธาเวช) ให้การต้อนรับ คณะจาก สกธ. จากนั้นเป็นกิจกรรมการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดน่าน โดยนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ ความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะความต้องการเรื่องการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ ในช่วงบ่ายวิทยากรตำรวจได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมพื้นฐานและสาธิตวิธีการป้องกันตัวเองอย่างง่ายจากผู้ร้าย โดยกิจกรรมในวันนี้ทำให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้รับความรู้เรื่องการป้องกันอาชญากรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสื่อสำหรับเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมให้กับประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสื่อสำหรับเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมให้กับประชาชน โดยมี นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบเนื้อหาในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. เพิ่มเติมประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่คลิปสั้น/โปสเตอร์/pocket book / Application ที่บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและพ็อกเก็ตบุ๊ก แต่ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสม
2. พัฒนาสื่อให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยพิจารณาจากประเด็นสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ (hot issue)
3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561

  วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 13.30 น. สนป. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 ณ กระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธาน สาระสำคัญของการประชุม เนื่องด้วยปีนี้ ประเทศไทย ไม่ได้มีหน้าที่ในการนำเสนอรายงาน VNR ในเวที 2018 High – Level Political Forum : 2018HLPF ระหว่างวันที่ 9 -18 ก.ค. 61 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก แต่มีความประสงค์ที่จะจัดทำรายงาน VNR ที่ประชุมจึงมีมติให้จัดทำรายงาน VNR ฉบับย่อ ให้มีความแตกต่างจากปีที่แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ แนวทางการจัดทำรายงานและกรอบระยะเวลา 1. หัวข้อ (theme) ของรายงาน จะมีอยู่ 2 ประเด็น คือ localizing SDGs…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะราคา

 

ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด  โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ปรากฏว่า ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนองานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ และมีคะแนนสูงสุดตามที่กำหนดไว้ อีกทั้งเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้าน   สองแสนบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

 

(นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ทิศทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงยุติธรรม

  ในวันที่ 20 ก.พ. 2561 เวลา 13.00 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงยุติธรรม โดยมี CIO สกธ. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายสายชล ยังรอด ผอ.สทก. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีประเด็นและสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ศึกษาดูรูปแบบหน่วยงานที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เช่น บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยแลนด์ จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและประเมินความต้องการในการออกแบบ Data Center และระบบ Cloud กระทรวงยุติธรรม โดย CIO ท่านธวัชชัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงข้อค้นพบการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลในปัจจุบัน ที่หน่วยงานภาครัฐต้องประสบปัญหาคือ ด้าน Hardware มีความเสื่อมสภาพของเครื่องแม่ข่ายและต้องมีการจัดซื้อ ซึ่งมีราคาสูง ตลอดทุกปีของทุกหน่วยงาน และด้านงบประมาณ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามคำขอในส่วนของ Infrastructure และการ Maintenance ระบบ ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในการดำเนินการทุกปี ดังนั้น ผลสรุปทิศทางจุดเปลี่ยนการปรับการจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง…

สกธ.หารือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

  วันที่ 20 ก.พ. 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ณโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ โดยมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและที่เกี่ยวข้องประมาณ 30 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ในช่วงแรกของการประชุมได้มีผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ผอ.สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ) ให้เกียรติมาบรรยายให้ข้อมูลในเรื่องของความสำคัญและความคืบหน้าในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ รวมถึงตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนในระดับต่างๆ ของส่วนราชการที่จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้ที่ประชุมทราบ สำหรับในช่วงของการประชุมหารือแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2562 – 2565 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง, ด้านบริหารราชการแผ่นดิน, ด้านกฎหมาย, ด้านกระบวนการยุติธรรม, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม และด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ซึ่งท่านรองผอ. สกธ (นางศิวากร ครูรัตนเวช) ได้ถ่ายทอดความเชื่อมโยงของแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 7 ด้านกับยุทธศาสตร์ของร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 และนำเสนอตัวอย่างแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีความเห็นให้หน่วยงานกลับไปทบทวนแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ 2562-2565 ที่มีความสอดคล้องฯ เพิ่มเติม…

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ “ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 ก.พ.2561 วันที่สาม สำหรับการลงพื้นที่ของรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม ให้กับประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ในหัวข้อ “ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย” วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ซึ่งในวันนี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะเป็นการเปิดกิจกรรมรณรงค์หัวข้อ “ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย” ในรูปแบบรถเคลื่อนที่ (Transit Advertising) เต็มรูปแบบ โดยในช่วงเช้า รถให้ความรู้เคลื่อนที่ ได้เริ่มเคลื่อนประชาสัมพันธ์ตามจุดสำคัญของจังหวัด เช่น หน้าโรงพยาบาล ตลาด เป็นต้น เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมงาน และในช่วงบ่าย รถให้ความรู้เคลื่อนที่ ได้มาจอดเป็นจุดหลักคอยให้บริการประชาชน ณ ตลาดกรุงศรี (ตลาดประชารัฐ) โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ได้แก่ 1) สนง.ยุติธรรมจังหวัด 2) สนง.คุมประพฤติ 3) สนง.บังคับคดีจังหวัด 4) เรือนจำจังหวัด ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะเน้นปฏิสัมพันธ์ (Interactive Exhibition) และได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ยังมีการแสดงพื้นบ้านเยาวชน…