ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ผอ.สกธ. มอบหมายให้ น.ส.อรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม เข้าร่วม “การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3” ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธ.กคส. เป็นประธาน มีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 1. กำหนดการการจัดงานดังกล่าวนำโดย มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design for All Foundation) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. ถึงวันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 (รวม 4 วัน) ณ ฮอลล์ 2 อิมแพ็คอารีน่า…

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10)

 <<< ย้อนกลับ

หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10)

“การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมไทย”

ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562

ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

ผู้ประสานงาน :

นางสาวกนกวรรณ ขวัญดี    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์      0 2141 374 6/ 08 1832 9438
โทรสาร        0 2143 8932

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รอง ผอ สกธ (นางสาวสุพรรณีฯ) และเลขานุการกรม เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโดย สำนักงาน กพ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. สรุปการปรับบทบาท ภารกิจ และแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 4 ประเด็น คือ

  • ปัญหาของการดำเนินการของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • การวางกลไกระบบการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • การบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและระบบการรายงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอย่างบูรณาการ

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสว่างกมล ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) มอบหมายให้ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย (รอง.ผอ.สกธ.) และนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอย่างบูรณาการ ร่วมกับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ อธิบดีกรมคุมประพฤติ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. เรื่องของ Justice Delivery ที่ประชุมเห็นชอบและยืนยันตามแบบการดำเนินงาน ตามที่ สชจ.สกธ. นำเสนอ 2. กรณีมีข้อสั่งการจาก รมว.ยธ. ในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนมาที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ โดยตรง ให้กรมแจ้งกลับมาที่ สชจ.ผ่านระบบ Line : PJ เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อเท็จจริงและวางแผนในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามระบบต่อไป 3. กรณี สยจ.และ คุ้มครองสิทธิภาค ทั้ง 4 แห่ง ที่มีพื้นที่การทำงานที่ทับซ้อนกัน…

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 3

ประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ครั้งที่ 3 เอกสารประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ครั้งที่ 3 TOR CAR OJA3 ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 3 โดยราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  743,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ…

ผู้นำในภาวะวิกฤต

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผู้นำในภาวะวิกฤต” ร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และพันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีนายอัสนี สังขเนตร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)” รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้

– แนวคิดภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

– กลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตสำหรับผู้นำองค์กร

– การเรียนรู้ประสบการณ์ภาวะผู้นำในอดีตในสถานการณ์ไม่ปกติ

วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนร่วมงานครบรอบ 42 ปี วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส และบริจาคเงินสมทบ “มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด”

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561 เพื่อถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดชินวราราม วรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี