สกธ.จับมือกรมคุมประพฤติ หารือเพื่อขับเคลื่อนงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. มีการหารือเพื่อขับเคลื่อนงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระหว่าง สำนักงานกิจการยุติธรรม โดย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และทีมงาน กับ กรมคุมประพฤติ โดยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และทีมงาน ณ ห้องประชุม JA 1 ชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมี ประเด็นสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. งาน สยจ. 1) โครงสร้างอัตรากำลัง – อยู่ระหว่างการวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังที่แท้จริงว่า สยจ. ควรจะมีอัตรากำลังในปริมาณเท่าใดที่จะสามารถขับเคลื่อนภารกิจได้ (กจ.สป.ยธ.) 2) กระบวนการให้บริการประชาชน – อยู่ระหว่างการเสนอให้ ปยธ. ลงนามสั่งการ เพื่อเร่งรัดการรวมงานให้บริการประชาชน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ – หากมีข้อสั่งการจากส่วนกลางไปยัง สยจ. ให้ สกธ.…

รถให้ความรู้เคลื่อนที่ หัวข้อ “ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย” จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2561 รถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรรม ให้กับประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ในหัวข้อ “ชื่นใจ..คนไทยรู้กฎหมาย” ซึ่งวันแรกของการขับเคลื่อนกิจกรรม ณ จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพูดคุยโดยเน้นย้ำถึงการบูรณาการ กับหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยในช่วงเช้า สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จับมือกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงานในพื้นที่เช่น สำนักงานบังคับคดี สถานพินิจเด็กและเยาวชน สำนักงานคุมประพฤติ ลงพื้นที่ให้ความรู้ในพื้นที่ชุมชนของ อบต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบนรถเคลื่อนที่อย่างสนุกสนาน รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจรับฟังความรู้และขอคำปรึกษาและบริการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เช่น การรับเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สำคัญประการหนึ่ง ในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมในการเข้าถึงบริการยุติธรรม โดยเฉพาะสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และในช่วงบ่ายวันเดียวกันเป็นการลงพื้นที่ เทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี และในวันที่ 2 รถให้ความรู้เคลื่อนที่ จับมือกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน และได้รับเกียรติจาก ผศ.จินตนา เวชมี รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ช่วงบ่าย รถเคลื่อนที่ให้ความรู้ได้เดินทางไปจอดให้ความรู้…

สกธ.ลงพื้นที่อบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมแก่นักศึกษา

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน

ในช่วงเช้า (10.30น.) นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และคณะลงพื้นที่อบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมแก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

  1. การให้ความรู้ในหัวข้อ ความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
  2. กิจกรรมกลุ่มโดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดน่าน และเสนอแนะความต้องการเรื่องการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่

และในช่วงบ่าย (13.00 น.) ได้มีวิทยากรในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ตำรวจ) มาให้ความรู้ในหัวข้อ อาชญากรรมและการป้องกันตนเอง
ซึ่งบรรยากาศในวันนี้เรียกได้ว่า น้องๆ นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องการป้องกันอาชญากรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

คณะอนุกรรมการเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

  วันที่ 15 ก.พ. 61 เวลา 09.00 น. ผอ.สกธ. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเสนอกฎหมายที่ต้องจัดทำใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธาน ณ สนง.คปก. ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญดังนี้ 1. แนวทางการจัดทำ กม.กลางว่าด้วยสิทธิชุมชน ตาม ม.43 ของ รธน. • การบริหารจัดการเรื่องทรัพยากรควรนำข้อบัญญัติเกี่ยวกับท้องถิ่นใน ม.290 รธน.มาร่วมพิจารณา แต่อาจไม่นำประเด็นมาทั้งหมดเพราะฐานการร่างกม.มีที่มาต่างกัน • ม.43 จะต้องพิจารณาร่วมกับ ม.57 ในเรื่องหน้าที่ของรัฐต่อชุมชนเพื่อให้ดำเนินการเป็นพลวัตกันด้วย • ปัจจุบันท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนหรือร่วมปฏิบัติการทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่แล้วโดยเฉพาะการดูแลประโยชน์สาธารณะเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ก็ต้องพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในชุมชนในแง่ของการสร้างพัฒนาการระหว่างกันด้วย • หลักการและแนวคิดของ กม.กลางนี้ไม่ควรไป overrule กม.เฉพาะที่มีอยู่ แต่ควรเป็นไปในลักษณะของการต่อยอดการบริหารจัดการกม.เดิม และควรคำนึงถึงโครงการที่ท้องถิ่นที่ริเริ่มไว้ในแต่ละพื้นที่ตามนโยบายรัฐด้วย • การยกร่างกม.กลางนี้ควรมองยาวไปถึงการพิจารณาในชั้นศาลและควรนำแนวทางการตีความของศาลมาพิจารณาประกอบด้วย • อาจสรุปโครงสร้างกม.กลางนี้ ได้ 5 หมวด ได้แก่ หมวดที่…

เปิดตัวรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ

ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดตัวรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ในหัวข้อ “ชื่นใจ…คนไทยรู้กฎหมาย” โดยมีนายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยนายชุติเดช ทองอยู่ (ครูเทียม ชิงช้าสวรรค์) ดาว มยุรี และแฟ้ม บุญมา เข้าร่วมฯ ณ ลานทิศเหนือ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สโลแกน “ชื่นใจ คนไทยรู้กฎหมาย” ถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับรถให้ความรู้เคลื่อนที่ที่จะจอดให้บริการตามจุดจอดหลักและจุดจอดย่อยตามศาลากลางจังหวัด หรือจุดที่มีประชาชนจำนวนมาก เช่น…

สกธ.เปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 3 (ศวธ.3) หัวข้อ ”วิจัยอย่างมืออาชีพ ผลักดันการปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”

  วันที่ 13 ก.พ. 61 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 3 (ศวธ.3) ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม” ซึ่งได้กรุณาให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์งานวิจัยของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน รวมถึงแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ ในการจัดทำผลงานวิจัยในหลักสูตร ศวธ.3 จะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ‭‭2560 – 2561‬‬ ทั้ง 6 มิติ คือ 1) การวิจัยสำรวจความจำเป็นและความต้องการนวัตกรรมทางกฎหมายให้สอดคคล้องและเหมาะสมกับพลวัตทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 2) การวิจัยประสิทธิภาพของขั้นตอนและการบังคับใช้กฎหมาย โดยศึกษาด้านการนำกฎหมายมาใช้ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย 3) การวิจัยพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม 4) การวิจัยนวัตกรรมและนิติวิทยาศาสตร์ 5) การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมมาตรการกระบวนการยุติธรรมทาจงเลือก และการมีส่วนร่วม ในการงานยุติธรรม โดยศึกษาการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม 6) การวิจัยสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สู่การรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมประชาคมอาเซียน โดยหลักสูตร ศวธ.3 นี้…