ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

เอกสารประกวดราคา ประกาศ ขอบเขตการดำเนินงาน ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุม  เชิงปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน +3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :  e – bidding)  ภายในวงเงินงบประมาณ 1,588,400.00 บาท (หนึ่งล้าน   ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง…

MOU การสร้างการรับรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนด้วยผลงานศิลปะและวัฒนธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างการรับรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

– นางพิมพ์ระวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
– นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
– นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมลงนาม และมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่งภายในบันทึกข้อตกมีประเด็นแนวทางร่วมกัน คือ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และชุมชน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม สำนักงานกิจการยุติธรรม

  วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงาน โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังนโยบายการทำงาน โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.Platform ต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กพยช. และ ครม. แล้ว ต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 2.กรอบการดำเนินงาน “กาฬสินธุ์ โมเดล” ที่ สกธ. ได้จัดทำมีความน่าสนใจ และ ควรต่อยอด โดยควรเป็น วีดิทัศน์เน้นมิติด้านการอำนวยความยุติธรรม…

อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 4 จ.จันทบุรี (วันที่สาม)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. วันสุดท้ายของโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จ.จันทบุรี นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 4 และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน พลังประชาชน” โดยอธิบายถึง การนำภาคประชาชนมาเป็นหุ้นส่วนในกระบวนการยุติธรรม เช่น การเฝ้าระวังการเกิดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน การเฝ้าระวังและดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนให้เห็นความสำคัญของปัญหาในชุมชน และร่วมกันแก้ปัญหาผ่านการดำเนินงาน ศยช. และเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ศยช. จึงได้มีการแต่งตั้ง คกก.ศยช. โดยคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ความยุติธรรมอยู่ใกล้กับประชาชนมากที่สุด การแก้ไขปัญหา “คนล้นคุก” คดีส่วนใหญ่ คือ คดียาเสพติด ในเบื้องต้นปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วย และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูผู้พ้นโทษจากคดีนี้ ปัญหาการตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายในคดีอาญา กระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานกองทุนยุติธรรม และ สำนักงานช่วยเหลือผู้เสียหายและเหยื่อในคดีอาญา เพื่อเป็นการเยียวยาเบื้องต้นและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของกระบวนการยุติธรรม คือ ปัญหาประชาชนไม่รู้กฎหมาย ซึ่งปัญหานี้นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมอีกด้วย…

อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 4 จ.จันทบุรี (วันที่สอง)

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ของโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จ.จันทบุรี เริ่มต้นด้วยความเข้มข้นทางวิชาการช่วงเช้า เวลา 09:00 – 12:00 น. การอภิปรายเรื่อง “เราช่วยคุณได้ : เครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรม” โดยได้รับเกียรติจากผู้แทน 4 หน่วยงาน ที่มีภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนในด้านต่างๆ ดังนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการเชื่อมโยงระดับหมู่บ้าน โดยอำนาจหน้าที่สภาเกษตรกรระดับจังหวัดมีหน้าที่ พอสรุปได้ ดังนี้ 1.พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด 2.ประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกรและหน่วยงานรัฐ 3.ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด 4.เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 5.สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 6.เสนอนโยบาย แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรม ราคาผลผลิตที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ 7.ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่เกษตรกร ทั้งนี้ สภาเกษตรแห่งชาติ ได้มีการทำ MOU กับ สกธ. ในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกษตรกรและภาคประชาชนควรรู้ สำหรับในด้านของ…

ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 3 จังหวัดจันทบุรี (วันที่สอง)

  9 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่สองของโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 3 จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.30 น. นางสาวดวงหทัย แนวพนิช ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สยจ.จันทบุรี และศยช. 2 แห่ง ดังนี้ 1. สยจ.จันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สยจ. ในเรื่องการนำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 7 งาน มาปรับใช้ใน สยจ. และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 2. ศยช.ตำบลสองพี่น้อง (ต้องพัฒนา) เป็น ศยช.ที่มีการดำเนินงานประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่แบบพี่น้อง ประชากรส่วนมากเป็นคนในพื้นที่ คนผลัดถิ่นจึงค่อนข้างน้อย เวลามีปัญหาในพื้นจึงสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยกันได้ลงตัวและยุติในชุมชนได้เลย จึงทำให้ปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่มีเข้ามาใน ศยช. ทต. สองพี่น้อง เพราะสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ในชุมชน และยุติในชุมชน ส่วนสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาใน ศยช.ทต.สองพี่น้อง คือ เพิ่มศักยภาพองค์ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพและมีองค์ความรู้ในการช่วยเหลือชุมชนต่อไป 3. ศยช.ตำบลวังใหม่ (เข้มแข็ง) เป็น ศยช.ที่มีการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม…

ยธ.หารือในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. กลุ่มงานแผนและงบประมาณ สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วม “การประชุมเพื่อหารือในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม” โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปยธ. เป็นประธาน และสนย. สป.ยธ. เป็นฝ่ายเลขาฯ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมได้ ดังนี้ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงและกำหนดทิศทางร่วมกันในการรายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องจากข้อสั่งการของ รมว.ยธ. เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการฯ เรื่องเพื่อทราบ รมว.ยธ. ให้ สนย. รวบรวมผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการและรายงานผลให้ รมว.ยธ. ทราบ ทุกวันจันทร์่ ช่วงเช้า ดังนั้น 1) ส่วนราชการต้องรายงานผลการดำเนินงานลงในระบบ (order.moj.go.th) ภายในวันศุกร์ ก่อน 16.00 น. ทุกสัปดาห์ 2) การแบ่งระดับข้อสั่งการ 2.1 ข้อสั่งการทั่วไป 2.2 ข้อสั่งการต่อเนื่อง (มีความสำคัญ ต้องทำต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ) 2.3 ข้อสั่งการแล้วเสร็จ (เสร็จภายในสัปดาห์ที่รายงาน รายงานนอกนั้นแล้วไม่ต้องรายงานอีก)…

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 4 จ.จันทบุรี

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สชจ. ร่วมกับ สพก. เดินหน้าจัดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้เป็นการจัดอบรม รุ่นที่ 4 จัดขึ้น ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จ.จันทบุรี โดยมีนางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมจากพื้นที่ 6 จังหวัดได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรปราการ เวลา 10:30 – 12:00 น. วิทยากรจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บรรยายเรื่อง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้ให้ความรู้เบื้องต้น หลักของสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ – สิทธิของพลเมือง คือ สิทธิทั่วไปที่แต่ละบุคคลได้รับ – สิทธิทางการเมือง เช่น การแสดงออกทางการเมือง การเลือกตั้ง –…