ยธ.หารือการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562

  วันที่ 29 ม.ค. 61 เวลา 13.30 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 และให้ความเห็นประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดยธ. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้ 1. หน่วยงานต้องมีฐานข้อมูลการดำเนินการทุกโครงการที่สามารถแลกเปลี่ยนและจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับนโยบาย Big Data ของรัฐบาล 2. งานยุติธรรมชุมชน ต้องบูรณาการเครือข่ายทุกประเภทให้อยู่ในระบบเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้กลไก กพยจ. ขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อาทิ อาชญากรรม ความยากจน การให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นต้น 3. การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกันในรายละเอียดกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายในการบูรณาการของหน่วยงาน 4. แผนยุทธศาสตร์ฯ ภาคใต้ พ.ศ.2561-2564 ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม จะมุ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเน้นแนวทาง/กลยุทธ์ขับเคลื่อนที่สำคัญ ‘ด้านความมั่นคง’ 2…

“ชื่นใจ…เด็กไทยรู้กฎหมาย” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ

 

วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดกิจกรรม “ชื่นใจ…เด็กไทยรู้กฎหมาย” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่คณะครูผู้สอนวิชากฎหมาย และนักเรียน เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม รวมถึงสิทธิ หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจำวันและครอบครัวต่อไปได้

ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้
(1) การเรียนรู้กระบวนการยุติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และอาชีพในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ผ่านการจำลองสถานการณ์บทบาทสมมติ
(2) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น World Cafe ในประเด็นกฎหมาย 9 คำถามสำคัญที่สอดแทรกองค์ความรู้กฎหมาย
(3) กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมาย คือ เกมการ์ดพลังสิทธิ (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และเกมทางเลือกทางรอด (ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนฯ)

นอกจากนี้ เรายังมอบมุมห้องสมุดสวยๆ และหนังสือกฎหมายอีกมากมาย เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนอีกด้วย

สามารถดูภาพประกอบได้ที่ : ชื่นใจเด็กไทยรู้กฎหมาย ครั้งที่1

ยธ.เร่งหารือเพื่อช่วยเหลือประชาชน : กรณีหนี้นอกระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

  วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม เป็นผู้แทน สกธ. เข้าร่วมประชุม “การช่วยเหลือประชาชน : กรณีหนี้นอกระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์” ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ที่ประชุม เป็นการหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องหนี้นอกระบบ โดยในระยะแรกนี้จะเป็นการขับเคลื่อนภายใต้แผนกาฬสินธ์ุโมเดล ทั้งนี้ ประธานการประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดทำแผนมาตรการในการจัดการหนี้นอกระบบ พร้อมทั้ง KPI ของแต่ละมาตรการอย่างชัดเจน 2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ THAC ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาทในพื้นที่ 3. กรมบังคับคดี ดำเนินการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยในชั้นหลังคำพิพากษา โดยขอให้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหนี้ จำนวนหนี้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างใกล้ชิด และเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษจัดทำแผนมาตรการเรียบร้อยแล้ว จะได้จัดการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อแผนได้รับการเห็นชอบแล้ว จะได้ส่งต่อให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรม…

“การแก้ไขปัญหายุติธรรม เจ้าหน้าที่ยุติธรรม ไม่สามารถทำโดยลำพังได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครชุมชนและภาคประชาชน”

  วันที่ 20 มกราคม 2561 วันที่ 3 ของโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 3 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 3 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นหนักในนโยบายที่ รมว.ยธ. ได้มอบไว้ ดังนี้ -การแก้ไขปัญหาระดับชุมชน เจ้าหน้าที่ต้องเข้าถึงพื้นที่ และทำความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างถ่องแท้ เพื่อช่วยแก้ปัญหา เช่น ปัญหาการกู้ยืมเงิน ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปทำความเข้าใจหรือเข้าไปแนะนำ เนื่องจากบางกรณีอาจมาจากการล่วงละเมิดทางเพศ ต้องสามารถหาทางช่วยเหลือให้กับประชาชนได้ -การแก้ไขปัญหาคนล้นคุกและการฟื้นฟูผู้กระทำความผิด โดยคดีส่วนใหญ่ คือ คดียาเสพติด ในปัจจุบันนักโทษหญิงมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจมาจากการถูกหลอกให้กระทำผิดโดยไม่รู้ และในปัจจุบันคดียาเสพติดมีการปรับลดโทษลง เพื่อให้ศาลได้พิจารณาตามพฤติการณ์ของผู้กระทำผิดได้กว้างขึ้น -การปฏิบัติงานของสำนักงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียว ไม่แบ่งแยกกลุ่มในการทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสามารถให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทุกคน และนอกจากนี้ ยังได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน พลังประชาชน” โดยอธิบายถึงปัญหาในระดับชุมชน ได้แก่ -ปัญหาการไม่รู้กฎหมายและบทลงโทษ…

เปิดบ้าน ยุติธรรมจังหวัดนครนายก

  วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 3 ณ จังหวัดนครนายก อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงแรก การอภิปราย เรื่อง “เปิดบ้านงานยุติธรรม” โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร/ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัด ดังนี้ -คุมประพฤติ – ปัญหาของนครนายกมีจำนวนผู้ถูกคุมประพฤติเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะพื้นที่จังหวัดนครนายกมีรอยต่อหลายจังหวัดล้อมรอบ /จำนวนเจ้าหน้าที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับผู้ถูกคุมประพฤติ ถึงแม้ว่าจะมีเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติช่วยปฏิบัติงาน แต่ปัจจุบันก็ยังมีจำนวนไม่ครอบคลุมพื้นที่ระดับหมู่บ้าน -สถานพินิจฯ – ปัจจุบันกำลังขับเคลื่อนการทำงาน ที่สอดรับนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำ โดยจัดให้มีสถานพินิจทั่วทุกจังหวัด และมีการเยี่ยมผ่านแอฟพิเคชั่น ตลอดทั้งนโยบายเปลี่ยนสถานพินิจเป็นโรงเรียนประจำ โครงการ “1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา” บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ตลอดทั้งสอดส่องควบคุมสถานประกอบการต่างๆ -เรือนจำ – คดีส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด สถิติการกระทำความผิดซ้ำสูง โดยในปัจจุบันกำหนดให้มีมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ เช่น การทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำหน้าเสริมสร้างอาชีพ การให้ทุนประกอบอาชีพ การแยกโปรแกรมบำบัดเฉพาะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เป็นต้น…

ยธ. อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 3 จ.นครนายก

วันที่ 18 ม.ค. 61 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 3 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง รู้จัก กพยจ : บทบาทใหม่ของยุติธรรมจังหวัด ตามนโยบายของ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 5 จำเป็นต่อเนื่อง – “อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม” 4 จำเป็นเร่งด่วน – “เร่งรัดต้านภัยยาเสพติด เร่งรัดปราบทุจริตคอร์รัปชัน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่คุณธรรม สร้างกระบวนการยุติธรรมให้ยั่งยืน” 3 จำเป็นยั่งยืน – สร้างการรับรู้กฎ-กติกา ร่วมพัฒนาเครือข่ายอาสา มุ่งเดินหน้าสามัคคี-ปรองดอง และได้อธิบายถึง แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ โดยกำหนดกรอบในการจัดทำชุดความรู้ทางด้านกฎหมาย แบ่งออกเป็น 7 กรอบ ได้แก่…

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้ 1. รับทราบมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 : แนวทางการดำเนินงานการพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 2. เห็นชอบกับข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยฯ เกี่ยวกับการไต่สวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและการสอบสวนคดี ค้ามนุษย์ ว่าไม่มีข้อบกพร่องในส่วนของกรอบกฎหมาย (Legal Framework) อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ (Practice) มีความจำเป็นต้องปรับทัศนคติและวิธีปฏิบัติของพนักงานสอบสวน โดยการจัดทำแนวทาง คู่มือ หรือระเบียบเพื่อให้พนักงานสอบสวนสามารถดำเนินการสอบสวน ให้สอดคล้องกับระบบการไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 3. รับทราบผลการดำเนินงานการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างวัฒนธรรมยอมรับกฎหมายให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีของฝ่ายเลขา นุการฯ โดยมีข้อสังเกตในการดำเนินการควรพิจารณามิให้เกิดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น…

ประชุม “แนวทางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีการบริหารกองทุนหมู่บ้านในภูมิภาค”

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุม “แนวทางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีการบริหารกองทุนหมู่บ้านในภูมิภาค” ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ที่ประชุม เป็นการหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีถูก คกก.สถาบันการเงินชุมชนบ้านท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ หลอกให้ร่วมกู้เงินจากธนาคารออมสินมาเพื่อลงทุนฯ โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้เสียหายออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ (sparkling 2) กลุ่มที่ 1 ศาลพิพากษาแล้ว จำนวน 27 ราย (sparkling 2) กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จำนวน 39 ราย (sparkling 2) กลุ่มที่…

ประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลังเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม

 

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมพิจารณากรอบอัตรากำลังเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรมของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน ก.พ. และผู้แทนด้านกรอบอัตรากำลังจากกรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลและแนวทางการเสนอขอกรอบอัตรากำลังของแต่ละหน่วยงาน โดยผู้แทนสำนักงาน ก.พ. มีข้อสังเกตให้แต่ละหน่วยงานเพิ่มเติมข้อมูลใน ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. เหตุผลและข้อขัดข้องที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน อันส่งผลต่อความจำเป็นของหน่วยงานที่ต้องขอรับจัดสรรกรอบอัตรากำลังเพื่อดำเนินการรองรับศาลจังหวัด ๗ แห่ง

๒. ทบทวนการขอจัดสรรอัตรากำลังของข้าราชการในบางตำแหน่งอีกครั้ง

๓. ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้ สกธ. ภายในสัปดาห์เพื่อจะได้สรุปข้อมูลเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความเห็นชอบ และเสนอไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงต่อไป