ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติดตามแนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพยติด พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติดตามแนนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพยติด พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

โครงการฯ ดังกล่าว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๓,๒๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วัลลภ นาคบัว

(นายวัลลภ นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข่าวสารและชุดความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

  วันที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 15.30 น. ปยธ. ได้มอบหมายให้ ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข่าวสารและชุดความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ที่มาของการประชุม  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ “มอบหมายให้ทุกกระทรวงจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด ส่งให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อประมวลเป็นชุดความรู้ในภาพรวม ส่งให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดทำเป็นชุดความรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน” ประเด็นสำคัญจากการประชุม 1. ผลผลิต : เอกสารชุดความรู้ และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2. เป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 3.…

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านความมั่นคง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ สำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ โดยมีนายธานินทร์ ผะเอม เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและหารือในประเด็นต่อไปนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รายงานผลการประชุมเสวนาทางวิชาการ ในงาน Thailand Research Expo 2017 เมื่อวันที่ ๒๓-๒๗ ส.ค.๖๐ ที่ผ่านมา ทั้ง ๓ หัวข้อ โดยมอบหมายให้ผู้ประสานในแต่ละหัวข้อทำการสรุปเนื้อหาการเสวนาในแต่ละหัวข้อไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 เพื่อจัดส่งให้ วช. นำไปรวบรวมและเผยแพร่ต่อไป โดยพร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาหัวข้อที่จะร่วมนำเสนอในงาน Thailand Research Expo 2018 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๓ ส.ค. ๖๑ ด้วย โดยที่ประชุมเห็นว่ากำหนดให้มี ๑ ห้องประชุม โดยมีลักษณะเป็น…

ครบรอบ 10 ปี ไทยพีบีเอส

 

วันที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 13.00น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี กับ สถานีไทยพีบีเอส เนื่องในวัน”ครบรอบ 10 ปี ไทยพีบีเอส”

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น นิทรรศการ การแสดงสื่อผสม”ก้าวต่อไปไทยพีบีเอส” และการเสวนาในหัวข้อ ทศวรรษใหม่ไทยพีบีเอส

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากรายการ “เปิดบ้านไทยพีบีเอส” ในการสัมภาษณ์พิเศษ ในหัวข้อ “สื่อสารธารณะกับกระบวนการยุติธรรม”

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร ศวธ.3

 <<< ย้อนกลับ  “วิจัยอย่างมืออาชีพ ผลักดันการปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม   หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรในหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน จำนวน 40 คน   การรับสมัครและประกาศรายชื่อ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและ ส่งใบสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานกิจการยุติธรรมจะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561   ดาวน์โหลดเอกสาร : ใบสมัคร               ผู้ประสานงาน : นางอัฐภิญญา ปานจันทร์     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทรศัพท์      0 2141 3756 / 08 1833 0578 โทรสาร     …

ยธ.ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย

  วันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นวันที่สองของโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 2 จังหวัดหนองคาย ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สยจ.หนองคาย และศยช. 2 แห่ง ดังนี้ 1. สยจ.หนองคาย เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สยจ. ในเรื่องการนำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 7 งาน มาปรับใช้ใน สยจ. และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 2. ศยช.ตำบลโพธิ์ชัย (เข้มแข็ง) มีการขับเคลื่อนภารกิจของ ศยช. และสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในพื้นที่หมู่บ้าน เนื่องจากผู้นำในพื้นที่มีความเข้มแข็ง 3. ศยช.ตำบลสระใคร (ต้องพัฒนา) ด้วยเป็นพื้นที่ห่างไกล และประชาชนในพื้นที่ยังไม่เข้าใจในภารกิจของกระทรวงยุติธรรมเท่าที่ควร ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ผอ.สกธ. ได้เน้นย้ำ เรื่องการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสมุดภาพ Infographic…

“บุคคลต้นแบบ” ด้านการส่งเสริมค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

 

วันที่ 11 ม.ค. 61  เวลา 9.00 น. ณ ห้องบีบี 201 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็น การคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ” ด้านการส่งเสริมค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม พร้อมด้วย นางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ ผอ.สพก. และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

โดยในช่วงเช้า : เป็นการชี้แจงแนวทางและวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และการแบ่งกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นโดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก คุณลักษณะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่สอดคล้องกับค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 5 ประการ คือ (t)(r)(u)(s)(t)

และช่วงบ่าย : เป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปประเด็นในการกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบฯ โดยกำหนดวิธีการวัดของเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกในแต่ละข้อ

ทั้งนี้ ผลสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จะนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานในการคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ”ด้านการส่งเสริมค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

กพยจ.กับแนวทางการให้บริการประชาชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.)

  วันที่ 11 มกราคม 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลนาคารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานในการขับเคลื่อน กพยจ. แนวทางการให้บริการประชาชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) ตลอดจนเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สยจ. 10 จังหวัด ได้แก่ จ.หนองคาย จ.กาฬสินธุ์ จ.ขอนแก่น จ.นครพนม จ.บึงกาฬ จ.มุกดาหาร จ.เลย จ.สกลนคร จ.หนองบัวลำภู และ จ.อุดรธานี โดยในเวลา 13.00-18.00 น. เป็นการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของ สยจ. และหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและการเตือนภัยอาชญากรรม ผ่านทางสื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 

Announce.Win

ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและการเตือนภัยอาชญากรรม ผ่านทางสื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นั้น

ปรากฏว่า บริษัท บีทีเอส เพรส จำกัด ได้เสนอราคาต่ำสุด และเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค อีกทั้งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 797,150.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2561

(นางศิวากร คูรัตนเวช)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม