ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

  วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ คือ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ตำรวจกองประจำการ) โดยได้นำเสนอร่างดังกล่าวตั้งแต่มาตรา 1-7 ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ กรรมการได้เห็นชอบในร่างดังกล่าว เนื่องจากไม่ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา 50 (5) 2. ประเด็นสำคัญในการพิจารณาของคณะกรรมการ คือ ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ โดยได้มีการเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.…

อนุไอทีหารือกรอบแนวคิดเพื่อยกระดับศูนย์ DXC เป็นศูนย์ข้อมูลยุติธรรมแห่งชาติ

  วันที่ 10 ม.ค. 61 เวลา 14.00 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมีท่านทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน พร้อมด้วย ผอ.สกธ. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม CIO สกธ. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย และคณะอนุกรรมการ ที่มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมหารือ/พิจารณาประเด็น ดังนี้ • เรื่องเพื่อทราบ ฝ่ายเลขานุการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามมติการประชุมครั้งที่ 2/2560 พร้อมทั้งเสนอแผนการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 และชี้แจงผลการพิจารณาโครงการบูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการ การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการรวบรวมเสนอคณะกรรมการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ พิจารณา โดยได้รับความเห็นชอบทั้งหมด 14 โครงการ จาก…

ยธ.เตรียมแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม

  วันที่ 9 ม.ค. 61 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ยธ.2 โดยมี ผอ.สกม. สป.ยธ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายขายฝากในต่างประเทศ ข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายขายฝากว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีข้อสังเกตดังนี้ 1. คณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่ เห็นว่าไม่ควรยกเลิกกฎหมายขายฝากไปเสีย เนื่องจากยังเป็นแหล่งเงินทุนที่มีสภาพคล่องและเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจบางกลุ่มโดยเฉพาะภาค SMEs และธุรกิจ startup ต่างๆ 2. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายโดยอาจดำเนินการใน ปพพ. หรือ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องโดยที่ปัจจุบันมี พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกเอาเปรียบจากการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินเกษตรกรรม โดยอาจเพิ่มมาตรการพิเศษในเรื่องการขายฝากทั้งในด้านเนื้อหาและกระบวนการ อาทิ * การตั้งศูนย์ควบคุม/ขึ้นทะเบียนผู้ซื้อฝากในการทำสัญญาขายฝากที่เพิ่มกลไกจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย * การแยกประเภทเกษตรกร * การกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนขั้นต่ำแก่ทรัพย์บางประเภท และขยายเวลาให้นานขึ้นสำหรับทรัพย์ที่เป็นที่ดิน * การลดค่าธรรมเนียมในการไถ่ทรัพย์ *…

แนวทางการขับเคลื่อน สกธ. ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม

  นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม: พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ และรับฟังการบรรยาย ภายใต้โครงการคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานกิจการยุติธรรม ในวันนี้ (8 ม.ค. 61) เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องวิวิธกิจกรรม โดยมีกิจกรรม ดังนี ช่วงเช้า พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อน สกธ. ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม” โดย ผอ.สกธ. มีประเด็นสำคัญคือ ขอให้บุคลากรทุกท่านปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน และสามารถลงมือดำเนินงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้โดยทันที หากไม่เข้าใจประเด็นใด สามารถสอบถามผู้บังคับบัญชาได้ ช่วงบ่าย การบรรยายเรื่อง “ธรรมะพื้นฐานในการปลูกฝังคุณธรรม และความไม่ทนต่อการทุจริต” จาก นายสุภีร์ ทุมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณธรรม อดีตวิศวกรเครือซิเมนต์ไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ –…

ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 1/2561

  วันนี้ (5 ม.ค. 2560) เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม บีบี 206 ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเช็นเตอร์ โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นเลขานุการ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบและมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของที่ประชุม ซึ่งวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กพยช. 2. ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการระหว่างเดือนมิถุนายน-ปัจจุบัน 3. การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 4 มกราคม 2560 : การเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 4. แนวทางดำเนินงานการพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 5. ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดปี 2560 : ชุดตัวชี้วัดและวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 6. ข้อเสนอการปฏิรูปกิจการตำรวจ 7. การแต่งตั้งและผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 8. การยกเลิกคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติว่าด้วยงาน คุมประพฤติและยุติธรรมชุมชน…

“ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” และสวัสดีปีใหม่ 2561

 

“ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” และสวัสดีปีใหม่ 2561
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ “เปิดใจ และ เปิดอ่าน” ความรู้กฎหมายสมุดภาพอินโฟกราฟิก จากความตั้งใจของพวกเรา สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 “ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 และสถานีรถไฟหัวลำโพง ให้กับท่านที่กำลังเดินทางกลับบ้านและนำไปฝากให้กับคนที่ท่านรักและครอบครัว เพื่อเป็นเกราะป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมรวมทั้งช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเมื่อได้รับความเดือดร้อน

พวกเราชาว สกธ.ขอให้แฟนเพจและพี่น้องชาวไทยทุกท่านมีความสุข เดินทางปลอดภัยและเคารพกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตของท่านและครอบครัว ขอกล่าวคำว่า “สวัสดีปีใหม่ 2561”

เข้าร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

วันนี้ (๑ ม.ค. ๒๕๖๑) นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำผู้แทนบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระบรมมหาราชวัง

การประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้ง 1/2560

  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองผอ.สกธ. (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้ง 1/2560 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีมติ ดังนี้ 1️. เห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย – ความสอดคล้องตามนโยบาย /มติครม./คำสั่งคสช. ได้แก่ กรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม การเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในพื้นที่ ด้านสิทธิมนุษยชน และแนวทางการสร้างความปรองดองและความขัดแย้ง – โครงการมีความสอดคล้องตามภารกิจหลักของหน่วยงานในการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือประชาชน กองทุนยุติธรรม สชง. งานคุมประพฤติ ราชทัณฑ์ บังคับคดี พินิจและคุ้มครองเด็ก – การป้องกันแก้ไขสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัด เช่น ปัญหาแรงงานต่างด้าว หนี้นอกระบบ บุกรุก/ข้อพิพาทที่ดิน ปัญหายาเสพติด/อาชญากรรมพื้นฐาน ปัญหาความไม่สงบปชายแดนภาคใต้ เป็นต้น – ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 2️. ที่ประชุมมีมติให้จัดกลุ่มข้อเสนอโครงการฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ…