ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 4/2561

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รอง ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและมีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ แนวทางที่ 1 การส่งเสริมค่านิยมร่วม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยทำการศึกษาและสำรวจข้อมูล/ประเด็นที่เกี่ยวข้องในมิติของการพัฒนาบุคลากรฯ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการดำเนินงานอาทิกิจกรรม โครงการ สื่อที่ใช้ฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งควรแยกแยะองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ว่าประเด็นปัญหาที่สำคัญคืออะไร รวมทั้งควรมีการพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกการแก้ปัญหาในภาพรวม แนวทางที่ 2 การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยทำการรวบรวมข้อมูลการออกกฎหมายใหม่และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตรวจสอบไปยังหน่วยงานผู้เสนอกฎหมายใหม่และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่ามีการดำเนินการจัดฝึกอบรมหรือไม่…

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น.-12.00 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ) ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สทก. ได้เข้าร่วมการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานผลการวิเคราห์การจราจรในเครือข่ายของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม และที่ประชุมมีประเด็นอภิปรายร่วมกันในเรื่องภัยคุกคามของแต่ละหน่วยงาน และการบังคับใช้แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติ ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการประเมินสถานภาพของภัยคุกคาม (Threat) ของแต่ละหน่วยงานและให้จัดทำ Action Plan เพื่อดำเนินการต่อไป

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 2

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง ครั้งที่ 2 ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 2 และเอกสารประกวดราคา เลขที่ ส.3/2562 ซึ่งกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561    ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. บัดนี้ ครบกำหนดการยื่นข้อเสนอแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา สำนักงานกิจการยุติธรรม จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 2 จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ   ณ   วันที่ …

ผอ.สกธ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการองค์กรแห่งความสุข (รุ่นที่ 3)

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานโครงการองค์กรแห่งความสุข     (รุ่นที่ 3) ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชวาลันรีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ซึ่งหลักสูตรในครั้งนี้ได้ออกแบบโดยมุ่งหวังให้บุคลากรเกิดความสมดุลระหว่างความสุขในการทำงานและการใช้ความสุขที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และลงมือทำสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเอง ทีม และองค์กรต่อไป วิทยากร : อาจารย์ชินริณี วีระวุฒิวงศ์ และคณะ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งสิ้น 23 ท่าน การสัมมนาในวันแรกเริ่มต้นด้วย กิจกรรม Self introduction: My Job, My Life: กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ผ่านบทกลอนเกี่ยวกับงานที่ตนเองรัก กิจกรรม Open Space Technique: การเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นหากระบวนการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สะท้อนแนวคิดและมุมมองที่มีต่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปในทิศทางเดียว ต่อด้วยกิจกรรม ช่วงบ่ายถึงค่ำ เริ่มต้นด้วย กิจกรรมบรรยายเรื่อง…

ผอ.สกธ. เปิดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.20 – 15.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นผู้ใหญ่ใจดีกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โดย ผอ.สกธ. ได้เน้นย้ำให้เด็กๆ รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น  พร้อมทั้งมีกลไกระวังภัยในตนเอง ส่วนกิจกรรมในวันแรก เน้นละลายพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยม 1-3 โดยสอดแทรกเนื้อหา 3 เรื่อง ดังนี้

1. การเรียนรู้วินัย ผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อปลูกฝังให้เด็กเคารพกติการ่วมกัน ตลอดจนกติกาของสังคม เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น

2. การเรียนรู้ภัยสังคม ผ่านการทบทวนกิจวัตรประจำวัน โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม

3. การสร้างการเรียนรู้กฎหมายผ่าน Infographic เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น เพื่อสร้างวินัยในการเคารพกฎหมาย

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วม จำนวนกว่า 150 คนเป็นอย่างดี

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ร่วมบรรยายหลักสูตร ยธก.14

 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การบริหารความแตกต่างด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม” แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ยธก.14 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม โดย นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รอง ผอ.สกธ. ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ หม่อมหลวงปนัดดาได้กล่าวถึงหลักการบริหารงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมของนักบริหารงานยุติธรรม ดังต่อไปนี้

1. การบริหารภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย ของหลักการและวิธีการคิดของคนในองค์กร เป็นความยากลำบากสำหรับผู้บริหาร ที่ต้องจัดการและบริหารให้ได้

2. การบริหารความหลากหลายของคนในองค์กร เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้คนในองค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะความหลากหลายจะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกัน

3.การจัดการความหลากหลายของบุคลากรในองค์กร ต้องตระหนักและยอมรับถึงความแตกต่างของบุคลากรเพื่อจัดการบริหารพัฒนาบุคลากรให้แสดงความสามารถออกมาให้ได้ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร

4. องค์กรยุคใหม่ต้องคำนึงถึงจริยธรรม และดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้เสมอ
โดยการดำเนินงานต่างๆ ของนักบริหารที่ดี ต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรม และค่านิยมหลักสำหรับการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำหรับการบรรยายในโอกาสนี้ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางของการบริหารด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป พร้อมทั้งยังเกิดความประทับใจในการถ่ายทอดประสบการณ์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางการดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 อีกด้วย