ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศผู้ชนะราคาพัฒนาระบบ 2562   ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏว่า บริษัท ไทยโซลูชั่น อินทิเกรเตด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค อีกทั้งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๒๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว   ประกาศ   ณ   วันที่  ๓๐   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑     (นายวัลลภ…

พิธีเปิดโครงการ”ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน”ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการ ประธานในพิธีพร้อมคณะเดินทางมาถึง ภายในงานมีการกล่าวต้อนรับโดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมทั้งมีการแสดงชุดตอนรับ “น่านฟ้านันทบุรี” ของโรงเรียนนันทบุรี และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคี พร้อมพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ 1.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ได้มีนำเสนอผลงาน โดยประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.ขึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์ดีเด่นที่มีการขับเคลื่อนตามภารกิจ คือ – ด้านการพัฒนาหมู่บ้านและสิ่งแวดล้อม – ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย – ด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม – ด้านการประนีประนอมข้อพิพาทต่างๆ โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการไกล่เกลี่ยระงับจ้อพิพาทสำเร็จ…

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10)

 <<< ย้อนกลับ หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10) “การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมไทย” ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม  กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 60 คน อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันที่รายงานตัว จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน และมีการบูรณาการด้านงบประมาณร่วมกัน ตามกรอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) จำนวน 22 หน่วยงาน เช่น กระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาทนายความ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น หน่วยงานที่มีกฎหมายให้อำนาจในการบังคับใช้ตามภารกิจและมีส่วนสนับสนุนงานด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า เป็นต้น…

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการถติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม   เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการถติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ————————————– ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการถติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งสองล้านปวง   ประกาศ ณ วันที่   ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                                            …

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฟินิกซ์ 1-5 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี “โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” การประชุมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ยุติธรรมจังหวัดและหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 76 แห่ง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปเนื้อหาสาระ ตามกำหนดการ ดังนี้ เวลา 09.00 – 10.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” กระทรวงยุติธรรม มีแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นส่วนราชการในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมในฐานะเป็นหน่วยงานผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัด -โดยกำหนดกรอบการขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยการประเมินเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งในด้านของภารกิจพื้นฐาน (Function Base) ภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ โดยเน้นการบูรณาการดำเนินงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base) รวมทั้งภารกิจของพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค…