พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. พร้อมด้วย นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ และนายวัฒนากร สั้นนุ้ย

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้นำเหล่าทัพ ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารทั้งรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำตู้อเนกประสงค์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (PJOK) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

  วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA2) นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม (ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้าน IT นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดทำตู้อเนกประสงค์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (PJOK) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยสรุปประเด็น ดังนี้ 1. สกธ.โดย สชจ. จะต้องรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะให้บริการผ่านตู้ พร้อมทั้งกำหนดสถานที่ในการติดตั้งตู้ Kiosk ให้ชัดเจน เพื่อ สพร. จะได้ดำเนินการจัดทำระบบพร้อมติดตั้งต่อไป 2. สชจ.จะหารือกับ ศูนย์เทคโนโลยีฯ ของ สป. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมที่จะนำมาเข้าสู่ระบบตู้ kiosk ในเบื้องต้น และจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการติดตั้งตู้ Kiosk…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศผู้ชนะราคา SYS OJA62 ตามประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) เลขที่ 12/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 นั้น ปรากฏว่า บริษัท แพร็กม่าเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค อีกทั้งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ พร้อมทั้งจำนวนเงินรวมไม่สูงกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,130,000.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสน   สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว   ประกาศ   ณ   วันที่  12   ตุลาคม  พ.ศ. 2561   วัลลภ นาคบัว…

การประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 3/2561

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA2) นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการ กระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 3/2561

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัยกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 20 คน และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. คณะทำงานและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการจำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดของหน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม เพื่อการบำบัดแก้ไขผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิดและการจำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิด โดยกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1️. การกำหนดชุดข้อมูลของผู้กระทำผิดเพื่อการจัดเก็บ แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) ชุดข้อมูลพื้นฐาน และ 2) ชุดข้อมูลจำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิด
2️. การจัดทำคู่มือเพื่อกำหนดนิยามรวมถึงวิธีการในการเก็บข้อมูลผู้กระทำผิดตามชุดข้อมูลข้อ 1.
3️. การจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดให้อยู่ในลักษณะข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสามารถรายงานได้ในรูปแบบสถิติ

สำนักงานกิจการยุติธรรม โดย สทก. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ดำเนินการอบรมแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework(DGF)

  วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม โดย สทก. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(สพร.) ดำเนินการอบรมแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework (DGF) ในการกำกับดูแลของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยได้รับเกียรติจากท่านรอง ผอ.สกธ. (CIO) นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย เป็นผู้เปิดการอบรมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมของ สกธ. ประกอบด้วย ผอ.สทก. , ผอ.กพร. ผู้แทน กนป. เจ้าหน้าที่ สทก. และผู้แทนจากหน่วยงานในเครือข่าย DXC จำนวน 24 หน่วยงาน การอบรมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงภาพรวมในการดำเนินการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ สพร. ได้ยกร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูล Data Governance Framework(DGF) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถที่จะฝึกการปฏิบัติ จัดทำแนวทางบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล และมีองค์ความรู้ประกอบการ Workshop…

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานระหว่าง สกธ. และ TIJ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 10 ต.ค.2561 เวลา 10.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานระหว่าง สกธ. และ TIJ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุป 2 เรื่อง ดังนี้ 1. กรอบการวิจัย สกธ กับ TIJ จะดำเนินการพัฒนาชุดโครงการวิจัย ตามกรอบงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2562-2565 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ TIJ ด้วย โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก คือ –  เด็กและเยาวชน –  การกระทำผิดซ้ำ –  non-custodial โดยมีกรอบงบประมาณสนับสนุนประมาณ 9.5 ล้านบาท โดยในส่วนของ สกธ. จะดำเนินการทบทวนงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น (Meta Analysis) รวมถึงรูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง สกธ. กับ TIJ ต่อไปด้วย…

การจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.)

  วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 10.00-11.45 น. ณ ห้องประชุม JA2 นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) พร้อมด้วย นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย (รอง ผอ.สกธ.) นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม (ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้าน IT และเจ้าหน้าที่ สทก. ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.) โดยมีนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพร. พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุม โดยมีการหารือในการดำเนินการอบรมแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework (DGF) ในการกำกับดูแลของศูนย์ DXC สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ กำหนดการทำ Overview ผ่านคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่…