16 ปี สำนักงานกิจการยุติธรรม

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานกิจการยุติธรรม ครบรอบปีที่ 16 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกธ. ได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต คน สกธ. วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ดังนี้

– ช่วงเช้า เวลา 08.00-12.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมประธานในพิธี และการปาฐกถาธรรม หัวข้อ “ปลูกฝังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ ทุจริต คน สกธ.” โดยพระมหาวรวุฒิ ชิตธมโม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (วัดสร้อยทองพระอารามหลวง)
– ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. OJA TED Talk โดยผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กร

การจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.)

วันที่ 25/09/2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม JA1 นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้าน IT และเจ้าหน้าที่ สทก. ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.) โดยมีนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพร. พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุม โดยได้มีการหารือในการดำเนินการตามมติที่ประชุมอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปเด็นสำคัญ ดังนี้ (Small Pink Diamond) กำหนดการทำ Work Shop ผ่านคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1 นำร่องให้กลุ่มพฤตินิสัย, สป.ยธ. และ.สกธ แผนการดำเนินการ จัด Workshop ประมาณ 3 วัน โดย สพร. เป็นวิทยากร ให้ความรู้ กำหนดจัดในเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดการอบรม…

การประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 10.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 7/2561 โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนงานสำคัญต่างๆ ประจำปี 2561 ได้แก่ แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง แผนตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการประนอมข้อพิพาท (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การปรับปรุงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการประนอมข้อพิพาท)

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 ได้มีการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยท่านรองฯ นันทรัศมิ์ เทพดลไชย (CIO) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ และท่านวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการด้วย โดยการประชุมดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอ 1. ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประกอบด้วย 1.1 ผลการสำรวจการใช้งานระบบสารสนเทศเดิมของ สกธ. ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นให้ปรับปรุงระบบเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 1.2 สทก. พัฒนาระบบ E-slip ให้กับ สล. แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการส่งมอบและประกาศใช้ต่อไป 1.3 รายงานผลการศึกษาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีโครงการที่นำไปเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5 โครงการ และ สทก. พัฒนาเอง…

การประชุมหารือข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายโทษประหารชีวิต

วันที่ 24 ก.ย. 2561 ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน “การประชุมหารือข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายโทษประหารชีวิต” ณ ห้องประชุม ยธ.1 ชั้น 9 โดยเป็นการหารือร่วมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตของ กสม. และการดำเนินการของ ยธ. เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59 โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และ ผอ.สวพ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารายงานสถานการณ์และการดำเนินการเกี่ยวกับการลงโทษและการบังคับโทษประหารชีวิตในประเทศไทย และข้อเสนอแนะอันเป็นรายงานที่จัดทำโดย ยธ. และเสนอต่อ นรม. รวมถึงข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นข้อเสนอของ กสม. แบ่งเป็นข้อเสนอแนะ 2 ด้าน ได้แก่ ข้อเสนอแนะทางนโยบาย และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย โดยที่ประชุมมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1. ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ กสม. ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59 และข้อเสนอที่ ยธ. มีไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว โดย ยธ.…

การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งทุนการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม

 

วันที่ 19 ก.ย. 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งทุนการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธานอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานแหล่งทุนการวิจัยในประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เข้าร่วมการประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2562-2565 และประเด็นการวิจัยสำคัญที่ควรดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่หน่วยงานแหล่งทุนการวิจัย เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าควรมีการนำประเด็น/หัวข้อการวิจัยสำคัญเป็นเป้าหมายในการทำวิจัย พร้อมทั้งกำหนดให้มีเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการโครงการวิจัย และให้หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมทำวิจัยร่วมกันแบบบูรณาการ พร้อมขยายผลไปสู่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้การวิจัยที่ครอบคลุมในหลายมิติ ซึ่งควรเป็นงานวิจัยในรูปแบบ Action research โดยสามารถนำไปสู่การ Imprement เพื่อการพัฒนากระบวนยุติธรรมในภาพรวมได้ต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานแหล่งทุนวิจัยพร้อมให้การสนับสนุนทั้งในส่วนงบประมาณ องค์ความรู้ และบุคลากรด้านการวิจัยสำหรับกระทรวงยุติธรรมต่อไปด้วย

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 2

  ประกาศประกวดราคาซื้อ CAR 2 เอกสารประกวดราคา 3/2562 CAR2 TOR CAR OJA2 ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ครั้งที่ 2 โดยราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  743,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย…