สกธ.จับมือเครือข่ายนิติเพื่อสังคม 15 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU สร้างกลไกแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเป็นระบบ

  วันนี้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในวิชานิติศาสตร์จำนวน 15 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (สพก.) และนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สวพ.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ เป็นการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรมและเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคมในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเป็นระบบ โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ข้าราชการ บุคลากรของรัฐ คณาจารย์ หรือนักวิชาการ รวมถึงนิสิตนักศึกษา…

พิจารณาผลการดำเนินงาน 10 โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ

  23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัย (Steering Committee) โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พร้อมด้วย ศ.สุรศักด์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และนายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ และผู้รับทุน เข้าร่วมประชุม โดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายเเละประสานเเผนกระบวนการยุติธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานและร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการวิจัยจำนวน 10 โครงการ ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำโดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ การนำเสนอผลการวิจัยในแต่ละโครงการต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย กระบวนการนำเสนอที่มาของ ข้อค้นพบที่เป็นระบบน่าเชื่อถือ ผลผลิตที่ได้จากการวิจัยต้องแสดงให้เห็นถึงการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจนว่าจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร ใช้อย่างไร หรือใช้ในขั้นตอนใด และเมื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงแล้ว จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือนโยบายของกระทรวงยุติธรรมอย่างไร การจัดทำรายงานสรุปภาพรวมการวิจัยโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ ต้องนำเสนอให้เห็น…

สกธ. เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) และ (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงยุติธรรม

  17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) และ (พ.ศ.2565) ของกระทรวงยุติธรรม  โดยมีนายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กระทรวงยุติธรรม โดยสรุปดังนี้ (1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนทั้ง 3 ระดับ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และแผนปฏิบัติราชการรายปีของแต่ละหน่วยงาน (2) ขอให้ทุกหน่วยงาน ทบทวนการดำเนินกิจกรรม/โครงการสำคัญ ที่ตอบสนองตัวชี้วัดตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงยุติธรรม (3) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงยุติธรรม ขอให้แต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนและจัดทำข้อมูลโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรม ส่งให้แก่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันที่ 23…

สกธ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 9/2563

  17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (CIO) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 9/2563 โดยมี ปยธ. (ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ) เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานเสนอโครงการของบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ จาก 5 หน่วยงาน โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาผล มีมติ เห็นชอบโครงการ จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย คป. 2  โครงการ  (โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน และ โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ) กองทุน. 1 โครงการ (โครงการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ) กพน. 1 โครงการ  (โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ  2564) DSI 1 โครงการ (โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์…

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ยธก.16 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุโขทัย

  พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) ศึกษาดูงาน และเก็บข้อมูลประกอบการทำกิจกรรมถอดบทเรียนในหัวข้อ การลดความแออัดในเรือนจำ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ พื้นที่จังหวัดสุโขทัย ดังนี้ การเสวนา หัวข้อ “การสร้างและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ” โดย ตัวแทนจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านหลุม และบริษัทโตโยต้าสุโขทัย ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้โอกาสเยาวชนผู้เคยกระทำผิดและเคยอยู่ในความดูแลของสถานพินิจได้เข้าทำงานและฝึกอาชีพ การบรรยาย หัวข้อ “การจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย นายกิติพงษ์ วิรุฬห์ศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ (อดีตผู้อำนวยการสำนักงานฯ พณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน จ.สุโขทัย) การเสวนา หัวข้อ “การลดความแออัดในเรือนจำด้วยการสร้างและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ” โดยเครือข่ายยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้แทนจากสนง. จัดหางานจังหวัดฯและสนง.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุโขทัย ให้เกียรติต้อนรับคณะ การศึกษาดูงาน หัวข้อ…

สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

 

14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน (วันพระบิดาแห่งฝนหลวง) ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สกธ.ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน

  13 พ.ย. 63 พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหารและผู้ตรวจราชการของกรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ กรมคุมประพฤติ ในที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะการติดตามเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่มีลักษณะพิเศษ (Watch List) 7 ฐานความผิด/คดี ได้แก่ ฆ่าหรือข่มขืนเด็ก ฆ่าข่มขืน ฆาตกรต่อเนื่อง ฆาตกรโรคจิต สังหารหมู่ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์โดยการฆ่า และนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งปัจจุบันกระบวนการติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัด (กพยจ.) สำหรับผู้พ้นโทษที่ต้องเฝ้าระวังของชุมชนในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำคือกลุ่ม Watch List ที่ได้รับการปล่อยก่อนครบกำหนดโทษ พักการลงโทษกรณีพิเศษ โดยกำหนดระยะเวลาการติดตาม 1-3 ปี ซึ่งเงื่อนไข และข้อกำหนดของประเด็นนี้จะหารือข้อสรุปอีกครั้ง เรื่องกลไกของกรมคุมประพฤติและระบบที่มี ได้แก่ เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring :…

สกธ.พิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  วันนี้ (12 พ.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รอง ผอ.สกธ.(CIO) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1(JA1) โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งโครงการทั้งหมด สามารถดำเนินการได้ตามแผน และนำเสนอรายละเอียดโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วย โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการดิจิทัลด้านอำนวยความยุติธรรม และด้านติดตามสถานะคดี. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และจัดทำนโยบายแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 3) โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4) โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม 5)โครงการเช่าบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต 6)โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม…

สกธ.หารือเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศาลยุติธรรม และ สกธ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพยช.

 

6 พฤศจิกายน 2563 พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เช้าพบ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องรับรองชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เพื่อแสดงความยินดีในวโรกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมประสานพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศาลยุติธรรม และ สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)
โดยทั้งสองหน่วยงานต่างยินดีที่จะร่วมมือกันประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นบูรณาการร่วมกัน และเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน นอกจากนี้ ได้มีการพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยศาลยุติธรรมมีความสนใจที่ร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของศูนย์ DXC การร่วมกันดำเนินงาน ในการเตรียมหน่วยงานเพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม การจัดทำกรอบการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมปี 2566-2569 โดย สกธ. จะเป็นผู้รวบรวมความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งศาลยุติธรรมเพื่อนำไปกำหนดเป็นกรอบการวิจัยต่อไป ทั้งนี้ ในรายละเอียดจะมีการประสานงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป