สกธ. จัดวิพากษ์ ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ของ สกธ. ปี 64 – 65

 

22 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ. 2564-2565 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติรรม โดยมีพันตำรวจโท ดร. สืบสกุล เข็มทอง เป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรฯ ได้แก่ การศึกษาเชิงคุณภาพ อาทิ ความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อบุคลากร นโยบายการพัฒนาบุคลากร และการเรียนรู้ขององค์กร เป็นต้น และการศึกษาเชิงปริมาณ อาทิ คุณลักษณะที่โดดเด่น ความจำเป็นในการฝึกอบรม และวิธีการฝึกอบรมของข้าราชการแต่ละตำแหน่ง เป็นต้น โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นผลการศึกษาดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาบุคลากรฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในระยะต่อไป
การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานกิจการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ค้นหาช่องว่างและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานกิจการยุติธรรม (Gap Analysis) และเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานกิจการยุติธรรม มีคุณลักษณะทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมประสงค์ เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีและถูกต้องให้แก่บุคลากรของสำนักงานกิจการยุติธรรม อันจะส่งผลให้บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในองค์กรตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมคาดหวังอย่างสมบูรณ์

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2/2563

 

21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 ได้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนุติธรรม เป็นประธาน และมีสถาบันวิจัยเเละพัฒนากระบวนการยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการฯ

ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของกระทรวงยุติธรรมที่แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562 โดยมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพิ่มเติมเนื้อหา (ร่าง) รายงานดังกล่าว ทั้งในส่วนของหลักการและเหตุผลของโครงการ ฯ กรอบยุทธศาสตร์ และกรอบงานวิจัย ประกอบกับเพิ่มเติมการทบทวนวรรณกรรมเพื่อกำหนดนิยาม กรอบแนวคิดในการสังเคราะห์ และประเมินผลงานวิจัย และจัดทำตารางแบ่งกลุ่มจำแนกงานวิจัยตามระดับการพิจารณางานวิจัยทั้ง 58 เรื่อง โดยควรจัดเรียงลำดับเนื้อหา การนำเสนอเนื้อหาให้มีความกระชับ และเข้าใจง่าย ให้สอดคล้องกับแนวทางในการใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติ

นอกจากนี้ ควรกำหนดขอบเขตของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ของงานวิจัยให้มีความชัดเจน เพื่อจะได้นำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ